Overslaan en naar de inhoud gaan
#HR Legal #Tax & Legal

Een loonbonusplan invoeren? Dat kan nog steeds in 2023!

dinsdag 25/04/2023

De cao nr. 90 geeft u de mogelijkheid een sociaal en fiscaal voordelige bonus toe te kennen aan uw werknemers. Zo’n loonbonusplan vergroot de motivatie en betrokkenheid van uw werknemers. Het is een interessante manier om hen extra te belonen voor hun bijkomende inzet, inspanningen en flexibiliteit.

Sociale en fiscale voordelen bonus cao nr. 90

De bonus cao nr. 90 of loonbonus geniet in 2023 een gunstige sociale en fiscale behandeling tot een maximaal grensbedrag van 3.948 euro. De RSZ beschouwt deze bonus niet als loon, maar uw werknemer is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Als werkgever betaalt u een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33% op het effectief toegekende bonusbedrag. De toegekende bonus komt niet in aanmerking voor de berekening van vakantiegeld, gewaarborgd loon of een mogelijke opzeggingsvergoeding.

Voor de fiscus is de loonbonus vrijgesteld van belastingen. U kan in 2023 een brutobonus van maximaal 3.948 euro per werknemer toekennen, waarvan uw werknemer een nettobedrag van 3.434 euro ontvangt. De kosten van de loonbonus zijn bovendien voor u als werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.

Leg objectieve collectieve doelstellingen vast

U kan een bonus toekennen als uw werknemers bepaalde vastgestelde objectieve collectieve doelstellingen behalen (minstens één). De doelstellingen moeten bijdragen tot de verbetering van de resultaten of de prestaties van de werknemers in de onderneming. Als uw werknemers de vastgestelde doelstellingen behalen binnen een bepaalde referteperiode, ontvangen ze de bonus.

Soorten doelstellingen

De Nationale Arbeidsraad en de FOD WASO stellen dat dit financiële of economische doelstellingen kunnen zijn, zoals een stijging van de omzet met een welbepaald percentage, of in bijzondere gevallen zelfs het behoud van het omzetcijfer in vergelijking met een voorgaande referteperiode. U kan echter ook doelstellingen opnemen die betrekking hebben op welzijn op het werk en veiligheid (dit vereist een preventieplan), mobiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, verbetering van het merkimago van de onderneming …

Voorwaarden

  • Het is van belang dat de doelstellingen geen individuele doelstellingen zijn.
  • Ze moeten objectief meetbaar blijven.
  • De verwezenlijking ervan (geheel of gedeeltelijk) mag niet al te vanzelfsprekend zijn bij het invoeren van de bonus.

Voor iedereen of voor een groep

Als werkgever kan u zelf bepalen of de doelstellingen gelden voor al uw werknemers samen of slechts voor een specifieke groep of groepen van werknemers. Een groep van werknemers moet wel altijd bestaan uit meer dan één werknemer, tenzij uw onderneming slechts één werknemer in dienst heeft.

Hoe voert u een loonbonusplan in?

U moet een bonusplan invoeren volgens een strikt voorgeschreven procedure.

  • In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet dat verplicht gebeuren via een ondernemings-cao.
  • In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte.
  • Daarnaast moet u de verplichte informatieprocedure volgen. U moet het bonusplan gedurende 15 kalenderdagen ter beschikking stellen van uw werknemers. Die kunnen hun eventuele opmerkingen op het plan formuleren in het opmerkingenregister.

Opgelet, gebruik altijd de recentste modellen van cao en toetredingsakte die de FOD WASO hanteert. De overheidsdienst controleert streng de inhoud van het bonusplan en de na te leven formaliteiten. Niet-conforme bonusplannen worden afgekeurd.

Deadline invoering loonbonusplan

U moet de ondernemings-cao of de toetredingsakte die het bonusplan invoert, neerleggen bij de griffie van de FOD WASO voor het verstrijken van een derde van de referteperiode.

Dat betekent dat bonusplannen met een referteperiode gelijk aan een kalenderjaar van 12 maanden die start op 1 januari 2023, ten laatste op 30 april 2023 neergelegd moeten zijn.

Kortere referteperiode loonbonusplan perfect mogelijk

De meeste referteperiodes vallen samen met een kalenderjaar, maar dat is geen must. Ook een kortere referteperiode is mogelijk, voor zover ze minstens 3 maanden bedraagt.

Als uw onderneming nog niet klaar is voor de invoering van een bonusplan of de deadline van 30 april 2023 niet haalt, kan u in 2023 nog altijd een bonusplan invoeren voor de resterende maanden zolang het bonusplan tijdig wordt neergelegd. U kan er bijvoorbeeld voor kiezen een plan in te voeren voor de tweede helft van het jaar van 1 juli tot en met 31 december. Maar evengoed van 1 april tot en met 31 december of van 1 oktober tot en met 31 december.

Zo’n kortere referteperiode heeft geen impact op de hoogte van de toe te kennen bonus. Ook al heeft een bonusplan een referteperiode van slechts 3 maanden of een half jaar, toch mag bij het behalen van de doelstellingen het volledige bonusbedrag van 3.948 euro per werknemer toegekend worden.

Overweegt u om in 2023 een loonbonusplan in te voeren? Contacteer ons gerust. We begeleiden assisteren u graag bij de opmaak en correcte invoering van een goed bonusplan.

Ontdek het verschil tussen een bonus cao nr. 90 en een winstpremie.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Mieke Vanden Poel

Mieke Vanden Poel

Senior Manager Tax & legal services

Contact