Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy policy

Moore vindt de bescherming van uw privacy enorm belangrijk en streeft ernaar om de persoonsgegevens op een transparante en discrete manier te verwerken, in overeenstemming met de Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Deze verklaring geeft toelichting over hoe en waarom Moore Belgium (ondernemingsnummer BE 0406.878.277) en de met haar verbonden ondernemingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Moore”) uw persoonsgegevens verwerken.
 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband staan met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
 

2. Welk type gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden enkel verzameld, wanneer u beslist ons deze gegevens te verstrekken. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de diensten van Moore. De persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt, tenzij u hier zelf toestemming voor geeft of tenzij het aan Moore wordt opgelegd door wetgeving. Tot de persoonsgegevens die Moore verzamelt kunnen behoren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, thuisadres, gezinssituatie (burgerlijke staat, mensen ten laste), financiële informatie en andere gelijkaardige informatie.
 

3. De rechtsgronden op basis waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden

Als Moore persoonsgegevens verwerkt, wordt er beroep gedaan op één van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoeren van het contract: de persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn nodig voor het uitvoeren van de diensten die tussen u en Moore contractueel vastgelegd zijn.
 • Wettelijke verplichtingen: de persoonsgegevens moeten verwerkt worden opdat Moore kan voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.
 • Legitieme belangen: de persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als het in het legitieme belang is van Moore voor het adequaat en rechtmatig uitoefenen van het bedrijf, mits uw belangen niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Toestemming van de betrokkene: de persoonsgegevens worden verwerkt nadat er door u toestemming werd gegeven.
   

4. Waarom worden uw gegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden verzameld om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren en om onze diensten te verbeteren. Uw gegevens worden ook gebruikt in het kader van direct marketing activiteiten, indien u heeft aangegeven dat u hiervan op de hoogte wou gebracht worden. De manier waarom persoonsgegevens verwerkt worden, kan variëren naargelang de dienst die Moore voor u verstrekt.

Verder kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het toepassen van wettelijke eisen en voor administratieve doeleinden (boekhouding, facturatie).
 

5. Gebruiksvoorwaarden van de website

Voor de gebruiksvoorwaarden en de dataverzameling via de website verwijzen we door naar de disclaimer, juridische informatie en gebruiksvoorwaarden.
 

6. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw gegevens worden enkel binnen Moore gebruikt. Buiten de uitzonderingen hierna vermeld, worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

 • Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Uw gegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals service providers. Moore werkt enkel samen met gerenommeerde partners.
 • Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien Moore hier wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld de belastingadministratie).
 • Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere leden van het Moore-netwerk, indien dit nodig is voor administratieve doeleinden of om professionele diensten te verlenen aan de klanten.
 • In het geval van reorganisaties of verkoop van Moore entiteiten aan een andere organisatie, kan Moore persoonsgegevens vrijgeven in verband met de verkoop of andere overdracht van het bedrijf waarop de gegevens betrekking hebben

Uw gegevens worden onder geen beding gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
 

7. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Er worden door Moore alle redelijke, gepaste veiligheidsmaatregelen genomen voor het beveiligen van uw persoonsgegevens, zowel op technisch als administratief vlak. Op die manier wordt ongeautoriseerde toegang, ongewenste vernietiging of aanpassing van gegevens en datalekken voor zover mogelijk vermeden. De systemen worden continu verbeterd, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Desalniettemin kan geen enkel systeem of geen enkele procedure de voormelde risico’s volledig uitsluiten. Door uw persoonsgegevens aan Moore te verstrekken, erkent en aanvaardt u dit.
 

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Moore houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor het uitoefenen van de diensten, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden omwille van wettelijke verplichtingen.
 

9. Wat zijn uw rechten?
 

    9.1. Recht op toegang

U heeft het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en u heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens. Vooraleer Moore u toegang verschaft tot de gegevens, kan Moore u een bewijs van identificatie vragen.
 

    9.2. Recht op verbetering

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens kosteloos aan te laten passen, indien deze niet correct of niet volledig zijn.
 

    9.3. Recht op verwijdering

U heeft het recht om een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van de persoonsgegevens. Dit heeft als gevolg dat bepaalde diensten van Moore niet langer geleverd kunnen worden.
 

    9.4. Recht op beperking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te beperken. Wanneer de gegevensverwerking beperkt wordt, mag Moore de persoonsgegevens opslaan maar niet verder verwerken.
 

    9.5. Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen in drie specifieke gevallen:

 • Verwerken van gegevens op basis van legitieme belangen of het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • Direct marketing;
 • Gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek.
   
    9.6. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U heeft verder ook het recht om de gegevens in dat formaat over te dragen naar een andere gegevensverwerker.
 

    9.7. Recht om klacht in te dienen

Moore streeft ernaar om uw persoonsgegevens op een zo transparante en correct mogelijke manier te verwerken. Indien u toch het gevoel heeft dat er is mis loopt, mag u altijd onze Data Protection Officer contacteren via het e-mailadres : DPO@moore.be Verder beschikt u ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be
 

10. Wijzigingen aan deze verklaring

Moore zal deze verklaring op gezette tijden evalueren en indien nodig aanpassen. De datum van wijziging zal op deze websitepagina vermeld staan. Wij raden u aan om de privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij substantiële wijzigingen, zullen wij u hier op attent maken via de website.
 

11. Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, kan u altijd de Data Protection Officer contacteren, via het adres DPO@moore.be.