Overslaan en naar de inhoud gaan
#HR #Tax & Legal #Corona

Sociale verkiezingen 2020

dinsdag 25/08/2020
Sociale verkiezingen 2020

Door de Coronacrisis werden de sociale verkiezingen die normaal zouden plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020 opgeschort en uitgesteld tot een nader te bepalen periode.

Er werd voorgesteld om 16 tot 29 november 2020 als nieuwe periode vast te leggen. Het was echter nog even wachten op het Koninklijk Besluit. Door de publicatie op 22 juli is er eindelijk duidelijkheid. 
De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020

Wat vooraf ging

De opschorting van de procedure gold vanaf X+35, m.n. het moment waarop de kandidatenlijsten moesten worden ingediend. Enkel indien er geen enkele kandidaat was voor geen enkele lijst, mocht de stopzetting van de procedure meegedeeld worden. De namen van de kandidaten voor de sociale verkiezingen werden nog niet meegedeeld. Dit gebeurt uiterlijk op X+40. 

Wat houdt dit nu concreet in

De werkgever zal de verkiezingsprocedure moeten hervatten op de nieuwe dag X+36. Deze dag wordt bepaald wordt door de nieuwe dag Y. Deze nieuwe dag Y wordt niet vrij bepaald, maar volgt automatisch uit de oorspronkelijke dag Y. Ook de gekozen uurregeling blijft in principe behouden. Enkel in geval van akkoord in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of de Ondernemingsraad (OR), kan de oorspronkelijke uurregeling en de nieuwe dag Y worden aangepast. 

Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van de nieuwe verkiezingsdatum.

Tabel - nieuwe verkiezingsdatum

Indien de sociale verkiezingen zouden plaatsvinden op 19 mei, zal de nieuwe datum dus 24 november zijn. De werkgever dient in dat geval de procedure te herstarten vanaf 1 oktober.

Eerste communicaties

Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de herneming, zullen de nieuwe dag Y en de nieuwe kieskalender gecommuniceerd moeten worden aan de werknemers door het huidige CPBW of OR of door de werkgever. Deze aanpassingen moeten intern en extern worden gecommuniceerd. Een nieuw model formulier werd hiervoor uitgewerkt.

De eerstvolgende mededeling gebeurt op X+40 en betreft het aanplakken van de kandidatenlijsten in de ondernemingen en het akkoord over de (plaatsvervangend) voorzitter. 

Wat met de ontslagbescherming

Hetgeen belangrijk is, is dat er een nieuwe occulte beschermingsperiode ontstaat ter bescherming van de kandidaten die de (reeds gekende) huidige kandidaten zullen vervangen op de kandidatenlijsten. Deze vervanging is in een aantal specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld in geval van intrekking van de kandidatuur of een ontslagname van een kandidaat, nog mogelijk tot uiterlijk X+76.  

De mogelijke vervangers genieten een ontslagbescherming die ingaat 36 dagen voor de hervatting van de verkiezingsperiode, met andere woorden op de nieuwe dag X. De occulte periode eindigt uiterlijk op dag X+76, m.n. het moment waarop de vervangers bekend zijn.

Vanaf de nieuwe dag X zijn dus opnieuw alle werknemers potentieel beschermd tegen ontslag. Deze nieuwe dag X vindt plaats vanaf 18 augustus 2020. Hoewel de kans dat kandidaten nog vervangen worden redelijk klein is, is het toch zeer belangrijk om hiermee rekening te houden.

Hieronder vindt u een overzichtelijk schema van de start en het einde van de nieuwe occulte beschermingsperiode

Tabel - occulte beschermingsperiode

Mogelijkheid om alsnog over te gaan tot elektronische stemming

De beslissing om over te gaan tot elektronische stemming moest in principe genomen worden uiterlijk op dag X. Ten gevolge van de Coronacrisis, stelde men vast dat veel ondernemingen toch nog wensen over te gaan tot een elektronische stemming. De wet van 15 juli 2020 bepaalt dat een akkoord over elektronisch stemmen alsnog gesloten kan worden vanaf de nieuwe datum X + 36 tot uiterlijk de nieuwe datum X + 56. 

In principe konden enkel bedrijven met een ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging beslissen om een elektronische stemming te organiseren. Nu bepaalt de wet dat het akkoord gesloten moet worden door de werkgever met alle representatieve werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen. Dit betekent dus dat ook bedrijven zonder overlegorganen een akkoord zullen kunnen sluiten inzake de elektronische stemming.

Het overlegorgaan of de werkgever moet onmiddellijk een rechtzetting omtrent het punt elektronisch stemmen in het bericht van dag X aanplakken binnen de onderneming. Deze rechtzetting moet ook overgemaakt worden aan de vakorganisaties en de FOD (via upload op de webapplicatie of verzending via de post).

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal