Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #HR

Neem nog snel een eerste werknemer aan

vrijdag 23/10/2020
Eerste werknemer

Voor aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kennen we in België een quasi volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever.

Op deze manier wil men ‘nieuwe’ werkgevers stimuleren om personeel aan te werven.  We naderen ondertussen de einddatum van deze gunstige regeling.  Houdt dit dan in dat we best nog snel die eerste werknemer aanwerven ?  Of wordt de regeling verlengd na 2020 ?

Verlenging na 2020?

Tot op heden is er nog geen wettelijke regeling waarin de vrijstelling van werkgeversbijdragen sociale zekerheid verlengd wordt na 2020. Het recente regeerakkoord van onze nieuwe regering stelt wel dat de regeling verlengd zal worden na 2020. In de loop van 2021 wil men de regeling in samenspraak met de sociale partners evalueren wat mogelijks kan leiden tot een aanpassing.  De bedoeling is om het systeem te vereenvoudigen en automatiseren, maar ook misbruik tegen te gaan. 

Momenteel ligt er een wetsvoorstel op tafel om de maatregelen te continueren na 2020. Vermoedelijk zal de verlenging er dus wel tijdig komen.  Absolute zekerheid hebben we echter niet.  Indien u zinnens bent een eerste werknemer aan te werven, is het aangewezen dit bij voorkeur dit jaar nog te doen.

Wat houdt de regeling juist in?

Voor startende werkgevers werd er specifiek een forfaitaire vermindering aan RSZ-bijdragen toegekend voor de aanwerving van de eerste 6 werknemers. Deze doelgroepvermindering bestaat al sinds 2004 voor de eerste 3 aanwervingen, maar werd in de loop der jaren uitgebreid tot de eerste 6 aanwervingen. Voor de tweede tot zesde aanwerving geldt er een vermindering van patronale bijdragen voor een periode van 13 kwartalen. 

Opmerkelijk is dat de eerste aanwerving in de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2020, volledig is vrijgesteld van patronale bijdragen en dit voor onbepaalde duur. De vrijstelling heeft betrekking op het basistarief, dat momenteel 25 % bedraagt. Naast dit basistarief dienen nog bepaalde bijzondere en/ of sectorale bijdragen betaald te worden. Bij de tewerkstelling van een bediende gaat het om enkele luttele percentages. In geval van tewerkstelling van arbeiders kan dit afhankelijk van de sector waar men werkzaam is, nog wel een stuk hoger liggen. In ieder geval gaat het om een belangrijke kostenbesparing voor de werkgever.

Tip: per kwartaal kan men als werkgever kiezen voor welke werknemer men de volledige vrijstelling wil genieten. Indien u bijvoorbeeld zes maanden na de aanwerving van een deeltijdse ‘goedkope’ werknemer, daarna een voltijdse ‘dure’ werknemer aanwerft, kan u ervoor kiezen om de volledige vrijstelling van de eerste aanwerving te laten toepassen op de ‘dure tweede’ werknemer, en de vermindering voor de tweede aanwerving te genieten op de ‘goedkopere eerste’ werknemer.

Voor welke ‘nieuwe’ werkgever geldt dit?

Om als “nieuwe” werkgever aanzien te worden, mag een werkgever nog nooit onderworpen zijn geweest aan de Belgische sociale zekerheid, of hier al ten minste 4 opeenvolgende kwartalen niet meer aan onderworpen zijn geweest.

Let wel: indien men als bestaande werkgever een nieuwe onderneming wenst op te richten, waarbij deze nieuwe onderneming samen met de bestaande andere onderneming(en) deel uitmaakt van eenzelfde technische bedrijfseenheid, kijkt men naar de tewerkstellingsaangroei van de gehele technische bedrijfseenheid.

Er is sprake van één technischebedrijfseenheid indien uit de sociale en economische criteria blijkt dat de bedrijven behoren tot dezelfde economische groep, gevestigd zijn op hetzelfde adres, dezelfde of complementaire activiteiten hebben, eenzelfde bestuur hebben, en het geheel van de werknemers een zekere graad van samenhorigheid vertoont.

Ook al gaat het dan om een eerste tewerkstelling bij een ‘nieuwe’ werkgever, namelijk bij de nieuw opgerichte onderneming, toch zal bekeken moeten worden of er ook effectief sprake is van reële werkgelegenheidscreatie binnen de groep. Dit zal enkel het geval zijn indien er bijkomende werknemers worden aangeworven binnen het geheel van de technische bedrijfseenheid. Dit is niet het geval indien men werknemers ‘overzet’ van een reeds bestaande naar een ‘nieuwe’ onderneming.

Besluit

Hoewel de kans groot is dat de regeling verlengd zal worden vanaf 2021, hebben we hierover momenteel nog geen absolute zekerheid. Indien u van plan bent om een eerste werknemer aan te werven, is het bijgevolg aangewezen om dit bij voorkeur dit jaar nog te doen. Zo niet loopt u het risico om een belangrijke kostenbesparing mis te lopen.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal