Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Zelfstandigen

Heb ik als zelfstandige die (vrijwillig) activiteiten stopzet ook recht op vergoeding n.a.v. Corona?

donderdag 19/03/2020
Zelfstandige die de activiteiten stopzet

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het Coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Volgende algemene voorwaarden moeten vervuld zijn:

 • Je hoofdverblijfplaats is in België;
 • Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
 • Je was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • Je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;

Daarnaast bestaan er specifieke voorwaarden naar aanleiding van het Coronavirus:

 •  Je werkt in de horeca of andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen levert of je hotel openblijft): je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast)
 • Dat in je in een andere sector werkt met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast)
 • Je moet  je activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken (vb. omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg): je hebt recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,1 met gezinslast) voor maart  (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel in april (je onderbreekt je activiteiten in april) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april)

Bestuurders mogen nog een bezoldiging ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen:

 • Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen wel. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails. Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.
 • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent.

Indien het gaat over een "Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit" waarbij je tenminste je activiteit een maand onderbreekt, kan je tot maximaal 12 maanden een financiële uitkering krijgen. Deze bedraagt:

 • zonder gezinslast: € 1.291,69  per maand;
 • met gezinslast: € 1.614,10 per maand.

Indien de volledige onderbreking in een bepaalde kalendermaand minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen bedraagt, zal de betrokkene aanspraak kunnen maken op de uitkering van het volledige maandbedrag van 1.291,69€ (zonder gezinslast) en 1.614,10€ (mét gezinslast) voor die kalendermaand. Deze versoepelde voorwaarden zouden alvast gelden voor de maanden maart en april. 

Dagen onderbreking

Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de hinderpremie indien aan alle voorwaarden voldaan is.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services