Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Zelfstandigen #Werkloosheidsuitkering

Heb ik als zelfstandige die (vrijwillig) activiteiten stopzet ook recht op vergoeding n.a.v. Corona?

dinsdag 28/04/2020
Zelfstandige die de activiteiten stopzet

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ten gevolge van het Coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Het overbruggingsrecht dat bekomen kan worden naar aanleiding van het Coronavirus, heeft versoepelde voorwaarden. 

Wie kan van dit overbruggingsrecht genieten: 

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 euro per kwartaal), kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 zijn gestart of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben, ongeacht of je in België woont of niet. 

 • Zelfstandigen in bijberoep die lagere sociale bijdragen betalen, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen. 

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je: 

 •  In de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft). 

 • In een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat). Denk bijvoorbeeld aan een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… 

 • Door het Coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen. 

Behoor je tot de laatste groep - die minstens zeven opeenvolgende dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest: 

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten, elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder jouw interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand. 

 • Beperkte activiteiten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming,en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails. 

 • Geen andere sociale uitkering geniet, behalve een tijdelijke werkloosheidsuitkering. 

Bestuurders mogen nog een bezoldiging ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen

 • Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen wel. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails. Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.
   
 • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent. 

Word je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld omdat je COVID-19 hebt? Dan behoud je het overbruggingsrecht op voorwaarde dat je in de loop van de maand minstens zeven dagen lang je activiteiten onderbreekt, zonder dat die dagen gedekt zijn door ziekte-uitkeringen. 

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt in maart en april recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Welk bedrag ontvang je? 

 • Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast). 

 • Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april). 

Het Coronacrisis-overbruggingsrecht werd verlengd tot 31 mei 2020. Dat betekent dat zelfstandigen die tot en met 3 mei 2020 (of langer) verplicht gesloten moeten blijven of die hun activiteiten in mei zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreken ook voor de maand mei recht hebben op het overbruggingsrecht. 

De Ministerraad heeft beslist dat het overbruggingsrecht verlengd wordt tot juni, maar dit gebeurt niet automatisch. Wie deze uitkering ook nog in juni wil, moet een nieuwe aanvraag indienen. 
    
De voorwaarden voor het overbruggingsrecht van juni veranderen niet

 • Wie ook in juni nog onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, al was het maar enkele dagen, krijgt het overbruggingsrecht voor de ganse maand. Je dient hiervoor wel een nieuwe aanvraag in te dienen. Je krijgt de uitkering niet automatisch. 
 • Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, moet zijn activiteit ook in juni minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor deze maand te krijgen. Je dient hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen. Onderbreek je geen 7 dagen in juni, dan heb je geen recht meer op deze uitkering. 

Let wel dat het overbruggingsrecht een vervangingsinkomen is en geen subsidie. De bedragen hierboven vermeld zijn bruto bedragen, dit wil zeggen dat hierop nog belastingen zullen moeten worden betaald.

Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet. 

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de hinderpremie indien aan alle voorwaarden voldaan is. 

Aandachtspunten overbruggingsrecht:

Er wordt geen rekening gehouden met een vrijwillige verhoging van de bijdrage. de voorlopige bijdrage vrijwillig optrekken om recht te hebben op een (hogere) uitkering heeft dus geen zin.

Een vermindering van de voorlopige bijdrage tot onder één van bovenvermelde grenzen kan wel een invloed hebben. Om te beoordelen of er recht is op een (halve) uitkering overbruggingsrecht, wordt namelijk rekening gehouden met de voorlopige bijdrage die betaald worden ná een eventuele vermindering.

Door de Coronacrisis zal het inkomen van vele zelfstandigen lager liggen dan andere jaren. Daarom zal de uitkering niet teruggevorderd worden wanneer bij de herziening van de voorlopige bijdragen blijkt dat je klant op basis van zijn inkomen van 2020 geen recht zou hebben op de halve of volledige uitkering.

Komt u op basis van uw wettelijke voorlopige bijdrage niet in aanmerking voor het (volledige) overbruggingsrecht, maar denkt u dat u op basis van uw inkomsten in 2020 wel aan de voorwaarde zal voldoen? Dan kan u achteraf alsnog de uitkering krijgen. Zorg er dan zeker voor dat u tijdig een aanvraag indient! Dan is het belangrijk dat u het overbruggingsrecht ten laatste op 30 september 2020 aanvraagt. Wie de uitkering uitsluitend voor de maand april (en eventueel latere maanden) wil aanvragen, heeft nog tot 31 december 2020 de tijd. Hoewel deze aanvraag in eerste instantie geweigerd zal worden, is het belangrijk om ze toch in te dienen. Doet u dat niet, dan verliest u de mogelijkheid om na de herziening alsnog een uitkering te krijgen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal