Overslaan en naar de inhoud gaan

Dien tijdig uw aanvraag energiebesparende investeringsaftrek in

vrijdag 26/01/2024

Om investeringen in België aan te moedigen, kent de fiscale wetgeving tal van incentives toe. Ze zorgen voor een verlaging van de belastingdruk bij ondernemingen, zowel vennootschappen als vrije beroepers, en een optimalisatie van de cashflow. Een van die incentives is de investeringsaftrek. Er bestaan verschillende soorten. We spitsen ons hier enkel toe op de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen die toegankelijk is voor ondernemingen actief in diverse sectoren.

Basisvoorwaarden voor investeringsaftrek

Voor de toepassing van de investeringsaftrek moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het gaat om investeringen in (im)materiële vaste activa
 • In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht tijdens het boekjaar
 • Gebruikt in België voor beroepsactiviteiten

Investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

De investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen is een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 20,5% (boekjaar 2023 – aanslagjaar 2024) op de aanschaffings- of beleggingswaarde van kwalificerende activa. Het gaat om het investeringsbedrag exclusief btw. Tenzij aangetoond wordt dat de btw niet recupereerbaar is.

Dankzij deze investeringsaftrek geniet u van een extra eenmalig fiscaal voordeel bovenop de afschrijvingen op deze investeringen. Als er in een boekjaar onvoldoende belastbare basis aanwezig is, wordt de aftrek zonder enige beperking in tijd naar de volgende boekjaren overgedragen.

Welke investeringen zijn energiebesparend in Vlaanderen?

Het gaat onder meer om investeringen die in de industrie het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, die energie terugwinnen en die energieverliezen beperken.

De investeringen die in aanmerking komen voor deze investeringsaftrek vallen onder een van de volgende categorieën.

 • Beperking van energieverliezen in bestaande gebouwen of in bestaande broeikassen
 • Energieverliezen beperken door in gebruik zijnde apparaten, leidingen, afsluiters en kanalen te isoleren of in gebruik zijnde warme of koude vloeistofbaden af te dekken
 • Beperking van energieverliezen in bestaande ovens
 • Beperking van ventilatieverlies in bestaande gebouwen
 • Terugwinnen van afvalwarmte
 • Aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij bestaande productieprocessen of bij ontspanning van fluïda onder druk gebracht voor transport
 • Warmtekrachtkoppelingsapparatuur (WKK)
 • Verbrandings-, verwarmings-, klimatisering en verlichtingsapparatuur
 • Industriële productieprocessen
 • Productie en gebruik van energie door chemische, thermochemische of biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen
 • Energieproductie op basis van hernieuwbare energieën (bv. zonneboilers, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, batterijsystemen, enz.)
 • Vervoer via spoor- of waterweg

Tijdige aanvraag nodig!

Wil u zo’n investeringsaftrek toepassen, dan moet u een attest van de bevoegde regionale overheid verkrijgen waarmee u de energiebesparende aspecten van de investeringen aantoont. Dit attest moet u aanvragen in het gewest waar de investering is gebeurd, ongeacht de plaats van uw maatschappelijke zetel. En binnen de 3 maanden na de laatste dag van het boekjaar waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht.

Concreet: doet uw vennootschap een kwalificerende investering in Vlaanderen in een boekjaar dat eindigt op 31 december 2023, dan moet u de aanvraag ten laatste op 31 maart 2024 indienen.

Een laattijdige aanvraag betekent dat u geen investeringsaftrek kan toepassen.

Doet u investeringen over meerdere boekjaren, dan is het ten zeerste aan te raden om jaarlijks tijdig een attest aan te vragen voor de investeringen die u in het afgelopen boekjaar deed.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

In Vlaanderen levert het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zo’n attest af. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor een online webapplicatie.

VEKA onderzoekt uw aanvraag zodra uw investering onder een van de bovenstaande categorieën valt en uw aanvraag volledig is. U dient ze daarom best in met de nodige bewijsdocumenten (bv. facturen en een technische beschrijving van de investering) ter ondersteuning van het bedrag en de waarde van de investering. U zal soms ook de energiebesparing of de verbetering van het energetisch rendement moeten ramen en onderbouwen.

Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd of wat de categorieën precies inhouden, kan u gebruikmaken van de handleiding‘Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen’.

Bijlagen bij de belastingaangifte

De toepassing van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moet ook correct en tijdig verwerkt worden in de aangifte vennootschapsbelasting. U voegt het best spontaan het verkregen attest en het ondertekende aanvraagformulier toe als bijlage bij die aangifte.

Hervorming investeringsaftrek stimuleert duurzaamheid

De federale regering bereikte recent een overeenkomst over een hervorming van de investeringsaftrek. Op die manier wil de overheid het investeringsklimaat en de duurzame energietransitie in België stimuleren. Dit akkoord maakt deel uit van de begrotingsonderhandelingen die in oktober 2023 werden afgerond. Lees meer over de verwachte veranderingen die wellicht vanaf 2025 zullen gelden.

Hebt u vragen over de toepassing van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen of andere fiscale incentives? Neem zeker contact op met onze experten of uw vertrouwde contactpersoon bij Moore.

Neem contact op met één van onze experten

Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact