Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies

Btw op de grens-
overschrijdende terbeschikking-
stelling van een bedrijfswagen

maandag 23/10/2023

Als een buitenlandse onderneming voor langer dan 30 dagen een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een personeelslid dat in België woont, dan moet er Belgische btw worden afgedragen over de eventuele ‘vergoeding’ die dat personeelslid betaalde. De Belgische btw-administratie heeft dat recent verduidelijkt in een circulaire. We overlopen de verschillende aspecten van deze btw-behandeling.

Grensoverschrijdend?

In haar Circulaire 2023/C/72 viseert de Belgische btw-administratie specifiek de Belgische btw-verplichtingen als de onderneming buiten België gevestigd is en het personeelslid in België woont of verblijft.

Hoewel de circulaire er niet concreet op ingaat, is dit meteen ook een goede herinnering aan het feit dat Belgische ondernemingen ook tegen buitenlandse btw-verplichtingen kunnen aanlopen als ze een bedrijfswagen ter beschikking stellen aan een personeelslid dat in het buitenland woont. De regels van dat land zijn in dat geval van toepassing.

Personeelsleden?

Onder personeelsleden wordt in deze context verstaan het personeel waarmee de onderneming een arbeidsovereenkomst heeft. Ook de leidinggevenden en bestuurders die een rekening-courant hebben bij de onderneming vallen daaronder.

Ten bezwarende titel?

In onderstaande gevallen is de Belgische btw-administratie van oordeel dat de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen ‘ten bezwarende titel’ gebeurt:

 • Betaling door het personeelslid aan de vennootschap
 • Inhouding van een deel van de bezoldiging door de vennootschap
 • Debitering van de lopende rekening van de bedrijfsleider, directeur, enz. tot het bedrag van de overeengekomen bezoldiging
 • Een keuze door het personeelslid tussen verschillende voordelen aangeboden door de vennootschap, waarbij het recht om de bedrijfswagen te gebruiken impliceert dat de persoon afstand doet van andere voordelen

In elke specifieke situatie moet men nagaan of de wagen al dan niet ten bezwarende titel ter beschikking gesteld is. Bv. rekening houdend met de toepasselijke car policy.

Maatstaf van heffing?

De berekening van de verschuldigde Belgische btw gebeurt volgens de normale regels inzake de maatstaf van heffing. Maar die mag niet lager zijn dan de normale waarde.Conform punten 158 en 159 van de Circulaire AAFisc nr. 36/2015 wordt de normale waarde als volgt bepaald:

 • Voor geleasede voertuigen
  (huur excl. btw + kosten excl. btw) x (% btw-aftrek - % professioneel gebruik)
 • Voor aangekochte voertuigen
  ((aankoopprijs excl. btw / 5) + kosten excl. btw) x (% btw-aftrek - % professioneel gebruik)

Gemengde btw-belastingplichtigen (met een gedeeltelijk recht op btw-aftrek) moeten rekening houden met een bijkomende btw-aftrekbeperking.

De ‘kosten’ in de berekening van de maatstaf van heffing, zijn de ‘andere aan btw onderworpen uitgaven die betrekking hebben op het voertuig’. Dat zijn bijvoorbeeld brandstofkosten, maar niet de verzekeringskosten voor het voertuig.

Om het ‘% btw-aftrek’ te bepalen, houdt men rekening met de werkelijke btw-aftrek door de buitenlandse vennootschap. Als de buitenlandse vennootschap 100% van de btw kon recupereren, zal het ‘% btw-aftrek’ dus gelijk zijn aan 100%.

De bepaling van ‘% professioneel gebruik’ gebeurt volgens één van de volgende drie methodes:

 • Rittenadministratie
  Bij deze berekening houdt u dagelijks manueel een rittenadministratie bij (bv. via een rittenboekje of een softwareprogramma) of geautomatiseerd (bv. via een aangepast gps-systeem).
 • Semiforfaitaire berekening
  Bij deze berekening wordt het percentage beroepsgebruik bepaald door 100% te verminderen met het percentage privégebruik.
  ((afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000 ) / totale afstand ) x 100)
 • Forfaitair percentage van 35%

Aangifte en betaling van de verschuldigde Belgische btw?

In principe moet de buitenlandse vennootschap zich registeren voor btw-doeleinden in België en periodieke btw-aangiftes indienen. In afwijking daarvan kan ze de verschuldigde btw aangeven en betalen via de ‘One Stop Shop’ in de lidstaat waar ze gevestigd is.

Regularisatie?

Buitenlandse ondernemingen die in het verleden een bedrijfswagen ‘ten bezwarende titel’ter beschikking stelden aan een Belgisch ‘personeelslid’ voor een periode langer dan 30 dagen, moeten de regularisatie in principe berekenen voor wagens die sinds 1 januari 2013 ter beschikking gesteld werden!

De btw-administratie kent echter een administratieve tolerantie toe om de situatie te regulariseren vanaf 1 juli 2021. Deze tolerantie geldt niet als de tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen inhoudt dat de buitenlandse vennootschap het volledige bedrag inhoudt op het nettosalaris van het personeelslid.

Voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen waarvoor de opeisbaarheid van de btw is ontstaan in een afgesloten boekjaar, wordt het bedrag van de tegenprestatie beschouwd als een bedrag inclusief btw voor de btw-regularisatie.

Neem gerust contact op met uw btw-adviseur als uw vennootschap de btw-situatie moet regulariseren voor het verleden. Wij begeleiden u bij elke stap.

Neem contact op met één van onze experten

Stijn Mertens

Stijn Mertens

Manager Tax & Legal

Contact
Wouter Brackx

Wouter Brackx

Partner Tax & Legal Services

Contact