Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Belastingen

Verhoogde investeringsaftrek van 25% loopt binnenkort ten einde

maandag 24/10/2022

Hebt u investeringen gepland, voldoen ze aan alle toepassingsvoorwaarden en vallen ze niet onder de uitsluitingen? Als u ze nog dit jaar doet, dan kan u nog genieten van het huidige voordelige stelsel van de investeringsaftrek van 25%.

Een van de tijdelijke maatregelen tijdens de coronacrisis was de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Eind dit jaar loopt deze maatregel af. Het loont dus de moeite een geplande investering nog dit jaar te doen als ze voldoet aan alle voorwaarden. We lijsten ze nog eens op en staan stil bij eventuele optimalisaties.

Basispercentage gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd

 • In 2020 werd het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 door zelfstandigen of ‘kleine’ vennootschappen.
 • De gewone investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021 die bij gebrek aan voldoende belastbare winst niet benut kon werden, was overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken (2022 en 2023). Normaal gezien is zo’n overdracht slechts een jaar mogelijk.

Gevolgen van de tijdelijke verhoging

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel. Na 31 december 2022 geldt voor kwalificerende investeringen een gewone investeringsaftrek aan het basistarief van 8%.

Wil u toch nog genieten van de verhoogde investeringsaftrek van 25%? Dan loont het de moeite na te gaan of u uw toekomstig geplande investeringen misschien kan vervroegen. Uiteraard moet dat economisch opportuun zijn.

Vanuit fiscaal standpunt gaat u best na of de investeringsaftrek wel zo goed mogelijk benut is. Is er sprake van een verlies van het boekjaar, dan kan u de investeringsaftrek bij gebrek aan voldoende belastbare basis niet volledig (of geheel niet) benutten. U moet hem overdragen, wat voor investeringen die in 2022 zijn gebeurd slechts 1 jaar kan.

Is er sprake van overgedragen fiscale verliezen uit vorige belastbare tijdperken terwijl er een winst van het boekjaar is, dan is het wel mogelijk om de investeringsaftrek aan te wenden. De investeringsaftrek heeft voorrang op de overgedragen fiscale verliezen.

Goed om te weten is dat u de gewone investeringsaftrek en de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) niet in eenzelfde aanslagjaar mag toepassen. Aangezien het tarief van de notionele interestaftrek in 2022 (aanslagjaar 2023) slechts 0,443% bedraagt voor kleine vennootschappen en deze aftrek bovendien slechts berekend wordt op basis van de gemiddelde aangroei aan eigen vermogen van de voorbije 5 jaren, zal de toepassing van de gewone investeringsaftrek in de meeste gevallen voordeliger zijn. Wij menen daarom dat de grootste optimalisatie door de investeringsaftrek kan worden verwezenlijkt, zeker aan het tijdelijk verhoogde tarief van 25% dat van toepassing is voor investeringen tot 31 december 2022.

Toepassingsvoorwaarden gewone investeringsaftrek

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de gewone investeringsaftrek moeten de volgende basisvoorwaarden cumulatief vervuld zijn. Het moet gaan om investeringen:

 • door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of ‘kleine’ vennootschappen (op grond van artikel 1:24, §1-6 WVV);
 • in materiële of immateriële vaste activa die afschrijfbaar zijn over een periode van minstens drie jaar;
 • die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;
 • en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Dat betekent dat ze ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming zijn gekomen. Ofwel dat de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar van is via een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al zijn ze nog niet geleverd en/of betaald.

Immateriële en materiële vaste activa waarover partijen een overeenkomst sloten, maar die nog niet verkregen zijn, mag u beschouwen als tijdens dat tijdperk verkregen of tot stand gebracht. En dat tot het bedrag van de tijdens enig jaar of boekjaar gedane en als zo geboekte vooruitbetalingen.

Een factuur op zich is niet voldoende, maar ook niet nodig om te spreken van een ‘investering’. Met uitzondering van vooruitbetalingen, is wel een inbezitneming of een eigendomsoverdracht vereist. Als de investeringen werkelijk in bezit genomen zijn door een belastingplichtige, maar de facturen pas later volgen, dan kan er al sprake zijn van een investering op de datum van de werkelijke inbezitneming.

Basisuitsluitingen

Sommige investeringen zijn onweerlegbaar uitgesloten van de toepassing van de investeringsaftrek.

 • Investeringen in vaste activa die niet uitsluitend dienen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
  Dit belet volgens ons niet dat de gewone investeringsaftrek toepasbaar is op een gebouwd onroerend goed dat deels privé en deels beroepsmatig gebruikt wordt. De investeringsaftrek is dan uiteraard voorbehouden voor het beroepsmatige deel. De fiscus aanvaardt dit en voegt de voorwaarde toe dat de beroepslokalen duidelijk afgescheiden moeten zijn van de privéruimten. Deze uitzondering moet wel strikt geïnterpreteerd worden en kan dus niet zomaar naar analogie worden toegepast op andere situaties. Voor andere (materiële) vaste activa is het onderscheid privé en beroepsmatig trouwens moeilijker vast te stellen.
   
 • Investeringen in vaste activa die niet afschrijfbaar zijn, zoals terreinen, of waarvan de afschrijving gespreid is over minder dan drie belastbare tijdperken.
   
 • Investeringen in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, maar niet als het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die dezelfde investeringsaftrek zou kunnen genieten.
  Als een kleine vennootschap een nieuw pand laat bouwen om dat vervolgens volledig privé ter beschikking te stellen aan haar bestuurder, dan kan de vennootschap de gewone investeringsaftrek niet toepassen.

  Laat een kleine vennootschap daarentegen een nieuw pand bouwen om dat vervolgens aan een andere kleine vennootschap te verhuren, dan kan ze de investeringsaftrek wel toepassen. Op voorwaarde dat de vennootschap-huurder aan alle voorwaarden voor de toepassing van de gewone investeringsaftrek voldoet en zelf geen gebruik maakt van haar recht op investeringsaftrek.
   
 • Investeringen in personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, met inbegrip van de zogenaamde ‘onechte’ lichte vrachtauto’s die door de fiscus met een personenwagen worden gelijkgesteld en niet aan de voorwaarden van een lichte vrachtauto voldoen.

Stel geplande investeringen niet uit tot 2023

Een kwalificerende investering van 100.000 euro die nog in 2022 gebeurt door een kleine vennootschap, leidt tot een investeringsaftrek van 25.000 euro, wat aan het normale tarief vennootschapsbelasting (25%) een potentiële belastingbesparing van 6.250 euro kan opleveren. Gebeurt diezelfde investering daarentegen pas in 2023, zal de potentiële belastingbesparing slechts 2.000 euro bedragen. Het loont de moeite uw investeringsplannen nog eens te bekijken.

Hebt u hier nog vragen over. We helpen u met alle plezier verder.

Neem contact op met één van onze experten

Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact