Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Investering #Interest #Aangifte #Vennootschapsbelasting

De investeringsaftrek: een illustratie van de opties

dinsdag 30/10/2018
De investeringsaftrek een illustratie van de opties

De investeringsaftrek verleent aan ondernemingen en natuurlijke personen die winsten of baten behalen, de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Afhankelijk van de grootte van uw business en de aard van uw activiteiten, kan u doorgaans gebruik maken van de gewone, eenmalige investeringsaftrek van (tijdelijk) 20%, dan wel van de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.

In principe wordt de aftrek in het belastbare tijdperk van de investering toegepast. In bepaalde gevallen kan u er echter voor kiezen om de investeringsaftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa.

Houd er wel rekening mee dat de investeringsaftrek niet cumuleerbaar is met de toepassing van de notionele interestaftrek. Gelet op het steeds dalende tarief van deze laatste, alsook de recentelijk ingeperkte berekeningsgrondslag ervan, kan de investeringsaftrek u in bepaalde situaties evenwel een groter fiscaal voordeel opleveren.

Basisvoorwaarden

Komen in aanmerking voor de toepassing van de investeringsaftrek:

 • Investeringen in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa,
 • Die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht,
 • Tijdens het belastbaar tijdperk,
 • Indien die activa in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Basisformaliteiten

Om de investeringsaftrek te kunnen verkrijgen moeten de belastingplichtigen:

 1. bij hun aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier voegen (Opgave 275 U voor de aangifte vennootschapsbelasting; Opgave 276 U voor de aangifte personenbelasting);
 2. per categorie van vaste activa een opgave ter beschikking van de Administratie houden die voor elk activum de datum van aanschaffing of totstandkoming, de juiste benaming, de aanschaffings- of beleggingswaarde, de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur vermeldt.

De gewone investeringsaftrek: tarief

Waar de gewone, eenmalige investeringsaftrek in 2006 de facto nog werd afgeschaft, werd het sinds 2014 voor kleine vennootschappen opnieuw mogelijk om hun belastbare basis te verminderen met een gewone investeringsaftrek van 4% van de aanschaffingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Vanaf 1 januari 2016 werd naar aanleiding van de ‘tax shift’ de investeringsaftrek zelfs verder verhoogd en werd een nieuw basispercentage van 8% ingevoerd. Bovendien werd het toepassingsgebied van de aftrek uitgebreid tot natuurlijke personen die winsten of baten behalen.

Tot slot werd naar aanleiding van het Zomerakkoord (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting) besloten om voor natuurlijke personen die winsten of baten behalen of vennootschappen die op grond van artikel 15 W.Venn. als klein worden aangemerkt een tijdelijke verhoging van het tarief in te voeren. Het tarief wordt van 8% naar 20% gebracht, voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

De verhoogde investeringsaftrek van 13,5%

​In afwijking van de hierboven vermelde gewone investeringsaftrek, geven investeringen in bepaalde activa recht op een verhoogde investeringsaftrek. Deze aftrek staat in principe open voor alle vennootschappen en zelfstandigen - ongeacht grootte en ongeacht de omvang van hun activiteit – met uitzondering van de verhoogde aftrek voor investeringen in digitale activa. Deze laatste is immers voorbehouden voor ondernemers die kwalificeren als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn.

De activa waarin moet worden geïnvesteerd zijn:

 1. octrooien;
 2. vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken;
 3. vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie (‘Energiebesparende investeringen’);
 4. rookafzuig- of verluchtingssystemen in een rookkamer van een horeca-inrichting;
 5. digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Voor de opgesomde investeringen kan voor aanslagjaar 2019 een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 13,5% worden bekomen.

Wanneer het tarief van de verhoogde aftrek van 13,5% lager uitvalt dan het tijdelijk verhoogde tarief van 20% van de gewone investeringsaftrek, kan de belastingplichtige er evenwel voor kiezen om het voor hem gunstigste tarief te gebruiken, mits voldaan is aan de voorwaarden om onder de toepassing van de gewone investeringsaftrek te vallen.

Bijkomende formaliteiten

 • Octrooien
  Om de verhoogde aftrek op investeringen in octrooien te kunnen verkrijgen, dienen de aanvragers hun opgave van activa bijkomend te staven d.m.v. een afschrift van het contract op basis waarvan de onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie ervan heeft aangeschaft en een bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid is gebruikt.
   
 • Vaste activa gebruikt ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten of toekomstgerichte milieuvriendelijke technologieën
  Om in aanmerking te komen voor de verhoogde aftrek op milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dient er een rechtvaardigende nota te worden bijgehouden die aantoont dat de vaste activa voldoen aan de gestelde voorwaarden of dient er een aanvraag te worden gedaan tot erkenning van de activa als noodzakelijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek.

  Daarnaast moeten de onderzoeksdoeleinden waarvoor die activa noodzakelijk zijn, worden omschreven door hun doel, hun beginselen of hypothesen, hun technische moeilijkheden, hun innoverend karakter, hun technische en economische voordelen en door de kenmerken van het vaste activum.

  Om het milieuvriendelijk karakter van de investering te bewijzen dient er tot slot een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen dat aantoont dat de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die ontstaan uit het onderzoek en de ontwikkeling waarvoor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken.

  Een formulier tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest aanvragen bij:

  • Departement Omgeving,
   Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
   Graaf de Ferraris-gebouw
   Koning Albert II – laan 20, bus 8
   1000 Brussel
   (tel. 02/553.85.03; fax 02/553.80.55)
   www.lne.be
    
 • Energiebesparende investeringen
  Voor deze aftrek dient er eveneens een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen, waarmee de energiebesparende aspecten van de investeringen kunnen worden aangetoond. Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd, kan gebruik worden gemaakt van de ‘Handleiding Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen’ die de drie Gewesten ieders hebben uitgevaardigd.

  Het attest moet op straffe van verval binnen de 3 maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht door de belastingplichtige worden aangevraagd.

  Een aanvraag tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest richten aan:

De verhoogde investeringsaftrek van 20,5%

Voor investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen of hun inhoud en voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen, kunnen natuurlijke personen en vennootschappen die als klein in de zin van art. 15 W.Venn. kwalificeren, voor aanslagjaar 2019 genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5%.

De investeringsaftrek voor zeescheepvaart

Binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die uitsluitend actief zijn in de zeescheepvaart, kunnen hun belastbare basis verminderen met een investeringsaftrek van 30% van de aanschaffingsprijs van nieuwe zeeschepen of tweedehands zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen.

De gespreide investeringsaftrek

Zoals vermeld, gebeurt de investeringsaftrek in principe in het belastbare tijdperk van de investering, maar kan er ook voor worden gekozen om de aftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa. De aftrek wordt dan berekend op het jaarlijks bedrag van de afschrijving van de nieuwe investering.

 1. De gewone gespreide investeringsaftrek
  Natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2019, een gespreide aftrek gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen op de activa toepassen.
 2. De verhoogde gespreide investeringsaftrek
  Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (ongeacht grootte) kunnen opteren voor de verhoogde gespreide investeringsaftrek gelijk aan 20,5% van de afschrijvingen van milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Deze gespreide aftrek is zodus voorbehouden voor investeringen in activa gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken.

Tarieven voor aanslagjaar 2019

Investeringen in

Octrooien
 

Activa voor O&O van millieuvriendelijke producten

Activa voor rationele energieverbruik
 

Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen

Bepaalde digitale activa
 

Beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen

Zeescheepvaart
 

Andere inversteringen tussen 01/01/2018 en 31/12/2019

Gewone gespreide investeringsaftrek

Verhoogde gespreide investeringsaftrek

Natuurlijke personen

13,5%
20%

13,5%
20%

13,5%
20%

13,5%
20%

13,5% (*)
20% (**)

20,5% (*)
 

30%
 

20%
 

10,5%
 

20,5%

Vennootschappen

13,5%
20% (*)

13,5%
20% (*)

13,5%
20% (*)

13,5%
20% (*)

13,5% (*)
20% (*)

20,5% (*)
 

30%
 

20% (*)
 

  /
 

20,5%

(*) op voorwaarde dat is voldaan aan de criteria van kleine vennootschap zoals bepaald in artikel 15 W. Venn.

(**) In principe moet de natuurlijke persoon als “klein” worden aangemerkt om de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale activa toe te passen. Door de tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 20% - welke niet vereist dat de natuurlijke persoon aan dat criterium beantwoordt – kan er echter voor digitale investeringen in 2018 en 2019, ongeacht grootte, een aftrek van 20% worden bekomen.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact