Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Tijdelijke Werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

dinsdag 01/09/2020
Tijdelijke werkloosheid

Het systeem van de tijdelijke 'Corona werkloosheid' is verlengd tot 31/12/2020 voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen door de Coronacrisis. 

Principe

De RVA heeft vanaf 20 maart 2020 haar procedure inzake tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.  Sinds deze datum wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht of economische werkloosheid. 

Indien de onderneming ten gevolge van de diverse maatregelen die genomen werden in het kader van COVID-19 haar werknemers, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk, niet meer kan tewerkstellen, kan beroep gedaan worden op de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.  Dit geldt zowel voor de ondernemingen die gesloten zijn of waren, als de ondernemingen die mogen werken, maar onvoldoende werk hebben voor alle werknemers.

Tot wanneer kan beroep worden gedaan op de tijdelijke werkloosheid omwille van Corona? 

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt voor alle werkgevers aanvaard tot en met 31 augustus 2020. Na deze datum zal het systeem van de tijdelijke ‘Corona werkloosheid' wegens overmacht verlengd worden tot 31 december 2020 voor de sectoren en ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis. 

Het betreft de sectoren die lijden onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, zoals oa. reis- en evenementensector.

Buiten deze sectoren kan een onderneming beroep blijven doen op de tijdelijke Corona werkloosheid indien de onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid ten belopen van minstens 20%.

Men kijkt hiervoor naar de dmfa-aangifte, waarbij het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen worden afgewogen tegenover het totaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen, uitgezonderd de dagen toegestane onbetaalde afwezigheid, ziekte of ongeval van gemeen recht, moederschapsrust en borstvoedingspauzes, vaderschaps- of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof.

Als werkgever moet u het formulier C106A-CORONA-HGO (Hard getroffen ondernemingen) invullen. De werkgever moet dit formulier per e-mail doorsturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. 

Ondernemingen die niet vallen onder de ‘zwaarst getroffen sectoren of ondernemingen’, en die na deze 31 augustus 2020 nog economische moeilijkheden ten gevolge van Corona ondervinden, zullen vanaf 1 september 2020 moeten terugvallen op de procedure van economische werkloosheid. Hiervoor werd een specifieke overgangsregeling voorzien tot het einde van dit jaar.

Overgangsregeling economische werkloosheid

Voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 is er een specifieke overgang voorzien van het stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona naar het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Deze overgangsregeling voorziet afwijkende regels inzake economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2021 herleven de normale regels inzake economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, tenzij de overgangsregeling nog verlengd wordt.

Economische werkloosheid arbeiders

Voor de arbeiders zal tijdelijk een afwijkende maximumduur van economische werkloosheid gelden.  De volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst zal mogelijk zijn voor een maximumduur van 8 weken, in plaats van 4 weken. Na deze periode van 8 weken volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, dient een verplichte week arbeid ingevoerd te worden.  Nadien kan opnieuw overgegaan worden tot volledige of gedeeltelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Een regeling van gedeeltelijke werkloosheid met minder dan 3 werkdagen per week of minder dan één werkweek op twee, is mogelijk voor een maximumduur van 18 weken, in plaats van 3 maanden of 13 weken.

Economische werkloosheid bedienden

Voorwaarden

Voor de bedienden zal de economische werkloosheid toegankelijker worden. Het stelsel is niet beperkt tot ondernemingen in moeilijkheden. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat ze in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de economische werkloosheid een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie hebben gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Daarenboven moet aan de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand worden aangeboden.

Formaliteiten

Ondernemingen die een beroep doen op een van deze regelingen moeten verbonden zijn door een cao of door een ondernemingsplan die wordt neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan de substantiële daling van ten minste 10% van de omzet en de productie te worden aangetoond. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden om twee opleidingsdagen per maand aan te bieden aan de betrokken bedienden. De cao of het ondernemingsplan moet voorzien in een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering.  

De werkgever moet onverwijld een kopie van het ondernemingsplan bezorgen aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.

Aangezien het tot eind 2020 niet nodig is erkend te zijn als onderneming in moeilijkheden om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden, moet het ondernemingsplan ook niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’. In het belang van de rechtszekerheid moeten de ondernemingsplannen wel worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

In het kader van deze overgangsregeling economische werkloosheid bedienden werd het formulier het C106A-Corona-overgangsstelsel uitgewerkt. De werkgever moet dit formulier per aangetekende zending bezorgen aan het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming.

Duurtijd

De volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst zal mogelijk zijn voor een maximumduur van 34 kalenderweken in plaats van 16 kalenderweken per kalenderjaar. De regeling van gedeeltelijke arbeid wordt voor het jaar 2020 opgetrokken van 26 tot 34 weken. Er is hierbij geen sprake van een verplichte werkweek.

Conclusie

Wenst u na 31 augustus nog beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid, dan moet u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden. Heeft u vragen hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal