Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Steunmaatregelen

Nieuwe steunmaatregel boost liquiditeit en solvabiliteit

maandag 29/06/2020
Zuurstof voor bedrijven

Een extra dosis zuurstof voor bedrijven. De Coronacrisis heeft het eigen vermogen van heel wat bedrijven aangetast. Met een carry-back regeling of vervroegde verliesaftrek wil de overheid bedrijven helpen hun liquiditeit en solvabiliteit opnieuw te verbeteren.

De regering wil bedrijven in deze Coronacrisis broodnodige zuurstof geven en hen helpen hun liquiditeit en solvabiliteit opnieuw te verbeteren. De nieuwe steunmaatregel bestaat uit een carry-back regeling of vervroegde verliesaftrek. Het wetsvoorstel werd op 15 juni goedgekeurd [1] in de Kamercommissie.

Fiscale steunmaatregel

Oorspronkelijk lagen twee nieuwe maatregelen op tafel om ondernemingen de mogelijkheid te geven hun eigen vermogen zo snel mogelijk opnieuw op peil te brengen. De enige die het haalde, is de invoering van een algemeen carry-back systeem. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om in de vennootschaps- en personenbelasting de geleden verliezen van 2020 aan te rekenen op de winsten van 2019.

Het wetsontwerp bevatte aanvankelijk ook de mogelijkheid tot de aanleg van een wederopbouwreserve voor aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 via een tijdelijke vrijstelling van (een deel van) de belastbare gereserveerde winst. Maar omdat deze maatregel eerder gericht is op de lange termijn en over meerdere jaren loopt, werd hij uiteindelijk niet weerhouden.

Carry-back systeem

Voor wie?

De maatregel is zowel van toepassing op ondernemers/natuurlijke personen als op vennootschappen.

Hoe werkt het?

De regeling voorziet in de mogelijkheid om verliezen van boekjaar 2020 af te zetten tegen belastbare winst van boekjaar 2019. Dat leidt tot een lagere belastbare basis voor inkomstenjaar 2019 waardoor de algemene belastingdruk daalt.

De verliesverrekening kan worden gevraagd voor de (verwachte) verliezen van inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Deze verliezen kunnen dan gecompenseerd worden met de inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020).

In het volgende jaar (inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021) zal de vervroegde aftrek gecompenseerd worden door een toevoeging aan de winsten of baten.

Deze vervroegde verliesverrekening gebeurt niet automatisch, maar moet expliciet door de belastingplichtige aangevraagd worden via een bijzonder aanvraagformulier.

Een onderneming die het systeem van vervroegde verliesverrekening wenst toe te passen, maakt een inschatting van de verwachte verliezen van 2020. Om te vermijden dat de verliesverrekening te enthousiast ingeschat en gebruikt wordt, wordt bij een overschatting van de verwachte verliezen met meer dan 10% een belastingvermeerdering toegepast op de corresponderende belasting.

Voor vennootschappen is het belastbaar tijdperk waarvan de winsten kunnen worden gecompenseerd met latere verliezen het boekjaar dat afsluit in de periode van 13 maart 2019 tot 12 maart 2020.

Fiscaaltechnisch kan het verwachte verlies van 2020 via de fiscale aangifte van het boekjaar 2019 vrijgesteld worden door de aanleg van een vrijgestelde reserve. Voor vennootschappen met een boekjaar per 31 december 2019 en vennootschappen die afsloten tussen 1 januari 2020 en 12 maart 2020 zal de compensatie gebeuren in de fiscale aangifte van aanslagjaar 2021 via de terugname van een eerder vrijgestelde reserve. Deze terugname kan afgezet worden tegen verliezen van het lopende boekjaar. Voor vennootschappen die afsluiten voor 13 maart 2019 zal de compensatie gebeuren in de fiscale aangifte van aanslagjaar 2020.

De wetgever heeft de bedoeling om de verliesverrekening louter via de fiscale aangifte te regelen. Er zijn geen boekhoudkundige registraties vereist.

Enkele voorwaarden
  • Er mag maximaal 20 miljoen euro verrekend worden en het moet gaan om verliezen geleden ten gevolge van de Coronacrisis. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe die link bewezen moet worden.
  • Voor vennootschappen zijn er nog enkele bijkomende voorwaarden. Elke wijziging van de afsluiting van het boekjaar sinds 15 mei 2020 heeft geen uitwerking voor het regime van carry-back en er wordt voorzien in een correctie om te vermijden dat vennootschappen door toepassing van de vervroegde verliesaftrek een voordeel halen uit de verschillende tarieven vennootschapsbelasting.
Enkele uitgesloten vennootschappen
  • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 tot en met de dag van indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021 dividenden hebben uitgekeerd, eigen aandelen hebben ingekocht, een kapitaalvermindering hebben verricht of elke andere vermindering van het eigen vermogen;
  • Beleggingsvennootschappen;
  • Vennootschappen onderworpen aan de tonnagetaks;
  • Vennootschappen rechtstreeks verbonden met vennootschappen in belastingparadijzen;
  • Vennootschappen die betalingen doen aan belastingparadijzen waarvan het totaalbedrag in de loop van het belastbaar tijdperk hoger is dan 100.000 euro (in zover deze betalingen niet economisch of financieel verantwoord kunnen worden).

Broodnodige zuurstof

Deze steunmaatregel is zonder twijfel welkom en geeft ondernemingen extra én broodnodige zuurstof in deze economisch moeilijke tijden. Wel is het uitermate belangrijk om de verwachte verliezen van 2020 correct in te schatten en zo een belastingverhogingen te voorkomen. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met een mogelijke herberekening van de groepsbijdrage.

Hebt u nog vragen of hebt u nood aan advies op maat. Onze specialisten Stephanie Seré en An Lettens staan voor u klaar.

[1] Wetsontwerp Houdende Fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie (05/06/2020)

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Stephanie Seré
Stephanie Seré
Manager Tax & Legal