Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Auteursrechten #Roerende Voorheffing

Nieuwe ficheverplichting voor alle inkomsten uit auteursrechten

dinsdag 22/02/2022

Een nieuw wetsontwerp legt een aanvullende aangifteverplichting op voor auteursrechten. De fiscus beschikt al over heel wat gegevens via de aangifte in de roerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten.

Wat zijn auteursrechten?

Wie auteursrechtelijk beschermd werk produceert en dat via een cessie of concessie beschikbaar stelt aan derden, kan daarvoor een vergoeding voor auteursrechten ontvangen met toepassing van een bijzonder voordelige fiscale regeling.

Niet enkel creatievelingen, maar ook bedrijfsleiders die bijvoorbeeld software ontwikkelen of een ander auteursrechtelijk beschermd werk produceren, kunnen ervan profiteren. De minister van Financiën heeft in 2015 bevestigd dat een vennootschap aan haar bedrijfsleider een vergoeding voor auteursrechten kan uitkeren. Een interessante manier om geld vanuit uw vennootschap over te hevelen naar uw privévermogen.

Fiche 281.45 voortaan verplicht

Een wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen gestemd op 13 januari 2022 brengt enkele wijzigingen met zich mee voor de rapportering van auteursrechten. Sinds 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten.

Die fiche 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 bestaan al geruime tijd, maar waren tot voor kort facultatief voor auteursrechten die een roerend inkomen uitmaken. Voor auteursrechten met een kwalificatie als beroepsinkomen gold wel een ficheverplichting op grond van het bestaande artikel 57 WIB92.

Daar komt nu verandering in. Met ingang van 1 januari 2022 voegt de wetgever aan artikel 57, lid 1 WIB92 uitdrukkelijk toedat inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten voortaan altijd op een individuele fiche verantwoord moeten worden, ongeacht hun kwalificatie.

De fiche 281.45 over inkomstenjaar 2021 moet uiterlijk op 30 april 2022 worden ingediend.

Alle inkomsten uit auteursrechten

De Memorie van Toelichting vermeldt dat gekozen is voor een ruime toepassing van inkomsten uit auteursrechten aangezien men een grotere efficiëntie beoogt bij de controle van de aangegeven inkomsten en bij de inning van belastingen.

Het gevolg van die verruiming is dat niet alleen de inkomsten uit cessie of concessie van auteursrechten (artikel 17, §1, 5° WIB92) onder de nieuwe ficheverplichting vallen. Ook de inkomsten verkregen uit verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen (artikel 17, §1, 3° WIB92), wat auteursrechten en naburige rechten betreft.

Wees waakzaam

Leeft u deze nieuwe aangifteverplichting niet na, dan zijn de sancties niet min. Wees dus extra waakzaam als u auteursrechten toekent.

  • Voldoet u niet aan de nieuwe ficheverplichting, dan kan u die vergoedingen niet aftrekken als beroepskosten.
  • Daarnaast kan de fiscus een bijzondere aanslag geheime commissielonen opleggen die gelijk is aan 100% van de beroepskosten.
  • Bij laattijdige indiening moet u aantonen dat die laattijdigheid te goeder trouw gebeurde.
  • Ook in de rechtspersonenbelasting kan de fiscus een bijzondere aanslag opleggen, die ook gelijk is aan 100% (art. 225, lid 2, 4° WIB92).

Hebt u hier vragen over? Wij beantwoorden ze met plezier. Neem gerust contact op.

Neem contact op met één van onze experten

Tom De Clercq

Tom De Clercq

Manager Tax & Legal Services

Contact