Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Schenking #Medische diensten

Kan ik hulpgoederen schenken zonder nadelige fiscale implicaties?

donderdag 26/03/2020
Schenking medisch materiaal

Op 24 maart 2020 heeft de administratie een circulaire gepubliceerd met daarin een tijdelijke maatregel. Het gaat over fiscale maatregelen zowel inzake btw als inzake vennootschapsbelasting over giften in natura aan welbepaalde instellingen.

1. btw

De regering heeft vastgesteld dat vele zorginstellingen in België in het kader van de bestrijding van het Coronavirus geconfronteerd worden met bepaalde tekorten van goederen terwijl andere belastingplichtigen bereid zijn beschikbare voorraden van die goederen te schenken aan deze instellingen. De btw-heffing op deze onttrekking kan evenwel een belemmering vormen voor dergelijke schenkingen terwijl vastgesteld wordt dat er potentiële en reële behoeften zijn.

Om welke goederen gaat het?

 • Medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18.03.1999 betreffende de medische hulpmiddelen. Zoals bvb.
  • elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten;
  • hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek;
  • elk medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor het in-vitro-onderzoek van specimen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen.
 • Beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, …)

Aan wie kunnen deze goederen geschonken worden?

Instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Bij uitbreiding worden eveneens bedoeld de associaties van ziekenhuizen, de ziekenhuisgroeperingen en fusies van ziekenhuizen. Daarnaast zijn ook bedoeld, de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.

Wie kan goederen schenken?

In de eerste plaats btw- plichtigen die de goederen hebben gekocht of geproduceerd, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van btw is ontstaan.

Welke btw-verplichtingen moet de schenker naleven?

Als bewijs dat de belastingplichtige-schenker de betreffende goederen gratis heeft geschonken dient, in principe, per schenking die plaatsvindt een document in tweevoud te worden opgesteld waarin de zorginstelling bevestigt dat de betreffende goederen gratis werden verkregen en zich er toe verbindt de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling.

Het document bevat per schenking minstens de volgende vermeldingen:

 • de datum;
 • de (maatschappelijke) benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de belastingplichtige schenker;
 • de (maatschappelijke) benaming, het adres en het ondernemingsnummer van de begunstigde van de schenking;
 • een volledige en correcte omschrijving van de geschonken goederen; hiervoor heeft de administratie een tolerantie toegestaan, nl. de groepering van schenkingen en toevoeging van het kassaticket of de scanningslijst.
 • een vermelding van de hoeveelheid goederen.

De administratie aanvaardt bovendien dat desgewenst uiterlijk de vijftiende dag van iedere maand één enkel verzameldocument wordt opgesteld waarin alle schenkingen van de betreffende producten van de afgelopen maand zijn opgenomen.

De administratie aanvaardt dat in de gegeven omstandigheden een inschrijving van dit document in de boekhouding van de belastingplichtige schenker evenmin vereist is.

2. Vennootschapsbelasting

Er wordt vanuit gegaan dat de schenker geen enkel voordeel voor zichzelf  heeft verkregen en de geschonken goederen uitsluitend toekomen aan de begunstigde instellingen. In dat geval zullen de geschonken goederen niet worden beschouwd als verleende abnormale of goedgunstige voordelen. Bovendien zijn de kosten  die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar. De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake btw.

3. Personenbelasting

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden dezelfde regels als voor vennootschappen, de geschonken goederen worden niet als abnormaal goedgunstig voordeel beschouwd en de kosten die verband houden met de geschonken goederen zijn in principe fiscaal aftrekbaar.

Belastingvermindering voor giften in natura

Wat omvat de maatregel?

De minister van Financiën heeft beslist om bij hoge uitzondering en tijdelijk, giften in natura aan welbepaalde instellingen in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering voor giften. Het gaat dan over een belastingvermindering voor de giften in natura aan welbepaalde instellingen met een waarde van ten minste 40 euro (geïndexeerd bedrag).

De belastingvermindering is gelijk aan 45 % van de waarde van de werkelijk gedane giften in natura.

Voor wie geldt de maatregel?

Deze belastingvermindering is van toepassing voor belastingplichtigen, natuurlijke personen die zijn onderworpen aan de personenbelasting en in welbepaalde gevallen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen (1) die een gift in natura verrichten aan welbepaalde instellingen.

Voor welke instellingen?

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan de Belgische universitaire ziekenhuizen of OCMW ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor de giften die zij ontvangen.

Over welke giften gaat het?

Het gaat over giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal alsook van producten dienstig in de strijd tegen het Coronavirus en dat als zodanig door de ziekenhuizen wordt aangemerkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld over (niet beperkende lijst): mondmaskers, ontsmettende middelen, testsets voor het Coronavirus, beademingstoestellen, beschermende kledij,…

Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

De waarde van de giften in natura wordt vastgesteld:

-       ofwel op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of de medische producten. Deze factuur moet door de schenker aan het ziekenhuis worden voorgelegd,

-       ofwel, bij gebrek aan een aankoopfactuur, op basis van een raming van de waarde van het geschonken materiaal door het ziekenhuis dat de gift ontvangt. Die raming is gebaseerd op de marktwaarde van de geschonken goederen.

Fiscaal attest

De ziekenhuizen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de belastingvermindering in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen (aanslagjaar 2021 – inkomsten van 2020). Ze bezorgen die attesten volgens de geëigende procedures aan de belastingadministratie.

4. Tijdelijke maatregel

​​​​​​Deze maatregel die wordt genomen in het kader van de strijd tegen het Coronavirus is van toepassing op de giften in natura en de schenkingen van goederen die gebeuren van 01.03.2020 tot en met 30.06.2020.

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services