Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Belastingen

Fiscale behandeling van werkloosheids
uitkeringen tijdens Corona?

woensdag 22/04/2020
Wat is de fiscale behandeling van de werkloosheidsuitkeringen

De fiscale administratie heeft op 21 april een circulaire gepubliceerd met een aantal FAQ’s over de fiscale behandeling van de werkloosheidsuitkeringen ontvangen tijdens de Coronacrisis.

Worden de uitkeringen 'tijdelijke werkloosheid' ten gevolge van het uitbreken van het Coronavirus op fiscaal vlak anders behandeld dan de reeds bestaande uitkeringen?

Nee. De bestaande fiscale bepalingenlaten niet toe om een onderscheid te maken tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het Coronavirus en andere werkloosheidsuitkeringen.

U kan de belangrijkste principes van het belastingstelsel van die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen hieronder raadplegen.

Zijn de werkloosheidsuitkeringen en de eventuele aanvullende vergoedingen die ik ingevolge tijdelijke werkloosheid ontvang, belastbaar?

Ja. Deze werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven (namelijk het progressief tarief, wat betekent dat de tarieven stijgen naarmate uw inkomen toeneemt).

Komen deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking voor een belastingvermindering?

In principe wel. De toepassing van een belastingvermindering op deze vergoedingen en het bedrag ervan zijn evenwel afhankelijk van een aantal factoren.

Wanneer u voor het jaar 2020 naast die vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid ook nog bezoldigingen als werknemer of andere inkomsten heeft ontvangen (bijvoorbeeld onroerende inkomsten), wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt.

De berekening van de belastingvermindering is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit twee delen, met name een basisvermindering en eventueel nog een bijkomende vermindering. Wanneer u voor het inkomstenjaar 2020 bijvoorbeeld ook nog bezoldigingen als werknemer heeft verkregen dan kan u enkel aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt in principe maximaal 1.828,41 euro maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten (zie vragen 4 en 6).

Kan het zijn dat de belastingvermindering in mijn geval slechts een fractie van het maximumbedrag bedraagt of zelfs gelijk is aan nul?

Dat is inderdaad mogelijk.

Wanneer uw werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding slechts een klein deel bedraagt van het totaal bedrag van uw belastbare inkomsten (beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, diverse inkomsten) dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn.

De belastingvermindering is bijvoorbeeld gelijk aan nul wanneer u gedurende het inkomstenjaar 2020 een belastbaar inkomen heeft gehad van 29.600 euro of meer.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op die werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen?

Deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen worden normaal gezien onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %.  De Kamercommissie Financiën heeft op 6 mei echter beslist om tot het einde van het jaar 15 procent bedrijfsvoorheffing in te houden op deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen. Die bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen. U ontvangt dus het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding verminderd met de bedrijfsvoorheffing. 

Is de bedrijfsvoorheffing gelijk aan de eindbelasting?

Neen, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorafname van de definitief verschuldigde inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend. Het is dus niet zo dat het tarief van de bedrijfsvoorheffing volledig overeenstemt met het belastingtarief dat uiteindelijk op die vergoedingen zal worden toegepast.

Wanneer kan ik zicht krijgen op mijn belastingtoestand voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021? 

Zodra het berekeningsprogramma personenbelasting definitief is (vermoedelijk in de loop van het voorjaar 2021) kan u een berekening voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021, uitvoeren via de applicatie Taxcalc

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.  

Laatste update: 07/05/2020

 

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services