Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #Tax & Legal #Bemiddeling

Een bemiddelingsproces van A tot Z

maandag 03/06/2024
Bemiddelingsproces - Moore

Bemiddeling is een gestructureerd proces dat verloopt in een vier verschillende fasen. Soms is het wel nodig om even terug rond tafel te gaan zitten alvorens tot een akkoord te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Download e-book bemiddeling

Getting started

Hoe begint u aan bemiddeling? In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waarbij een advocaat de nodige stappen onderneemt, moet bij een bemiddeling een van de partijen het initiatief nemen. Elke partij kan zich laten bijstaan door een advocaat of adviseur, die hen uiteraard wegwijs kunnen maken. Ook een rechter kan partijen in een geschil opdragen om deel te nemen aan bemiddeling als onderdeel van het gerechtelijk proces. Als partijen overeengekomen zijn om bemiddeling op te starten, al dan niet contractueel, dan duiden ze onderling een bemiddelaar aan. Soms gaat het initiatief uit van één partij die zelf een bemiddelaar contacteert, waarna vervolgens de andere partij uitgenodigd wordt.

Het eerste gesprek

Het hoofddoel van het eerste gesprek is om afspraken te maken tussen partijen en om helderheid te creëren over het conflict. De rol van de bemiddelaar bestaat erin om een gesprekskader te bieden, de communicatie tussen partijen opnieuw op gang te krijgen en te bevorderen en een methode van probleemoplossing voor te stellen.

 1. De bemiddelaar legt uit wat bemiddeling inhoudt en wat de rolverdeling is. 
 2. Er worden gespreks- en gedragsregels afgesproken, zoals elkaar laten uitspreken en luisteren naar elkaar. 
 3. De bemiddelaar toetst af of er voldoende grondslag is om het conflict via bemiddeling op te lossen. Hij of zij gaat na of de partijen vrijwillig en met de nodige openheid bereid zijn om rekening te houden met elkaars belangen, perspectieven, waarden en noden. 
 4. Er wordt de nodige praktische informatie medegedeeld over de frequentie van bijeenkomsten, de duur ervan en de kostprijs. 
 5. Alle afspraken worden vervolgens opgenomen in het zogenaamde bemiddelingsprotocol. 
 6. Een bemiddelaar geeft tijdens het eerste gesprek alle partijen de kans om te verwoorden wat voor hen het probleem is. Hij of zij zal vooral luisteren en erover waken dat alle partijen de nodige ruimte en evenwaardige tijd krijgen om hun visie op het conflict te uiten. 
 7. Aan de hand van vragen gaat een bemiddelaar vervolgens op zoek naar de dieperliggende oorzaken van het conflict. Hij of zij helpt de betrokken partijen om zaken te benoemen. Dat betekent regelmatig zaken samenvatten en herformuleren. Op die manier krijgen alle partijen een beter inzicht in de positie en belangen van de ander. 
 8. De bemiddelaar gaat ten slotte na of de geschetste problemen voor alle partijen even helder zijn en of er een gezamenlijke probleemdefiniëring is waar alle partijen zich in kunnen vinden

Een spannende eerste toenadering

De start van een bemiddeling kan spannend zijn. Er is tenslotte sprake van een conflict. De eerste communicatie tussen beide partijen kan daardoor wat stroef en moeilijk verlopen. Een bemiddelaar blijft tijdens zo’n eerste ontmoeting wat op de achtergrond om neutraliteit te waarborgen. Maar als de partijen weinig initiatief tonen in het begin, zal de bemiddelaar alle betrokken partijen uitnodigen om actiever deel te nemen aan dat eerste gesprek.

E-book bemiddeling

Meer weten over bemiddeling?

Ontdek alles over bemiddeling in ons nieuwste e-book. Download gratis via onderstaande link:

Bemiddeling op kruissnelheid

Tijdens het tweede en de daaropvolgende gesprekken ligt de focus op de verheldering en verduidelijking van de belangen van beide partijen. De bemiddelaar treedt op als bruggenbouwer en verkent of er bereidwilligheid is om naar gezamenlijke oplossingen te zoeken.

 • De bemiddelaar zoekt in deze gesprekken naar wat de partijen nodig hebben om, ondanks hun persoonlijke oordelen, overtuigingen en percepties, toch begrip op te brengen voor de noden van de andere partij. 
 • Vanuit deze gedachten tracht hij of zij om een veranderingsdynamiek teweeg te brengen, zodat er ruimte ontstaat voor toenadering. Of op zijn minst wederzijds begrip voor de verschillende standpunten. 
 • Door verdiepende en verbindende vragen te stellen moedigt de bemiddelaar de dialoog aan. Hij of zij gaat op zoek naar wat er echt speelt tussen hen, maar ook naar wat hen verbindt. Alles om het vertrouwen te herstellen en de partijen even te laten loskoppelen van hun standpunten zodat ze hun gemeenschappelijke belangen kunnen benoemen. 

Slotfase en akkoord

Eens duidelijk is wat de gemeenschappelijke belangen zijn, probeert een bemiddelaar tot een win-winsituatie en een consensus te komen. 6

 • Eerst krijgen alle partijen de gelegenheid te brainstormen over mogelijke oplossingen. 
 • Vervolgens ondersteunt de bemiddelaar de partijen om zelf tot gezamenlijke afspraken of oplossingen te komen. 
 • De verschillende mogelijke oplossingen worden afgetoetst om te komen tot een evenwichtig akkoord. Dat moet rekening houden met tegenstrijdige belangen, maar mag de gezamenlijke belangen niet schaden. Een delicate oefening.
 • Eens een akkoord bereikt is, wordt besproken hoe dat in een overeenkomst gegoten wordt en hoe de uitvoering en opvolging van de afspraken zal gebeuren

Neem contact op met één van onze experten

Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact
Olivier Saint Remy

Olivier Saint-Remy

Partner Accountancy

Contact
Liesbet Vandenabeele_Moore

Liesbet Vandenabeele

Partner Audit

Contact
Justine Tetteroo

Justine Tetteroo

Advocaat - Moore Law

Contact
Stefanie Verhaeghe

Stefanie Verhaeghe

Manager Audit

Contact