Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Btw #Factuur

Btw-aftrek op basis van niet-conforme aankoopfactuur?

maandag 24/10/2016
Man working on calculator

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie het standpunt ingenomen dat de fiscus het recht op aftrek van btw niet zomaar mag weigeren enkel en alleen omdat bepaalde verplichte factuurvermeldingen niet op de factuur staan. In dit specifieke geval beschikte de btw-administratie over alle informatie die noodzakelijk was om na te gaan of voldaan is aan alle materiële voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek.

​​​​​​Principe: geen aftrek zonder conforme factuur

Zowel het Europees recht (de btw-richtlijn) als onze Belgische wetgeving gaan er van uit dat de btw-belastingplichtige moet beschikken over een conforme aankoopfactuur om zijn recht op aftrek van btw te kunnen uitoefenen (uiteraard moet de btw ook gerelateerd zijn aan een activiteit of handelingen die recht op aftrek geven – hier gaan we in dit kader niet verder op in). Het begrip "conforme aankoopfactuur" moet hier begrepen worden als een factuur die alle verplichte factuurvermeldingen bevat die opgenomen zijn in de lijst van vermeldingen die op de factuur moeten voorkomen.

Zo is het o.m. vereist dat de factuur de omvang en de aard van de verrichte diensten vermeldt, zonder dat evenwel specifiek wordt voorgeschreven dat de specifieke diensten op uitputtende wijze worden omschreven … Dit was juist het pijnpunt in de zaak die voorlag bij het Europese Hof van Justitie.

Een vage omschrijving zonder vaste periode aanduiding op de factuur

Een Portugese btw- plichtige had juridische diensten van een advocatenkantoor afgenomen. Voor deze dienstverlening had het advocatenkantoor facturen met btw uitgereikt met als vermelding "juridische dienstverlening in de periode vanaf … tot op heden".

De btw- plichtige had de op deze facturen aangerekende btw in haar btw-aangifte in aftrek gebracht. De Portugese btw-administratie was echter van oordeel dat deze aftrek onterecht was, want deze facturen voldeden niet aan de wettelijke eisen omdat de verrichte diensten op deze facturen onvoldoende werden beschreven.

.... is nog steeds niet voldoende als factuurvermelding!

Het Hof van Justitie volgt de redenering van de Portugese btw-administratie in die zin dat de omschrijving op de facturen van het advocatenkantoor ontoereikend is. Op basis van de omschrijving kan de omvang van de verleende diensten namelijk niet voldoende worden vastgesteld. Wanneer het gaat om doorlopende diensten moet de factuur een duidelijke indicatie geven van de periode waarop de factuur betrekking heeft. Bijgevolg moet de factuur daarom zowel de begindatum als de einddatum vermelden van de periode waarin de betrokken diensten zijn verricht.

Maar dit staat het recht op aftrek van btw niet in de weg!

Na de vaststelling dat de facturen niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, komt het Hof van Justitie met een belangrijke aanvulling. Indien niettegenstaande een ‘formeel gebrek’ op de factuur kan worden vastgesteld dat de btw terecht in aftrek is gebracht, mag de btw-administratie deze btw niet verwerpen. De btw-administratie moet immers rekening houden met alle informatie op de betrokken facturen én met de door de btw-belastingplichtige overgelegde aanvullende stukken en/of bijkomende informatie. Het Hof neemt dus expliciet de stelling in dat het recht op aftrek niet kan geweigerd worden enkel en alleen omdat de factuur niet voldoet aan de formele factuurvermeldingsvereiste.

Het Hof is hiernaast ook van oordeel dat de bovenstaande redenering niet verhindert dat ingeval van dergelijke formele tekortkomingen een geldboete of een geldelijke sanctie kan worden opgelegd, evenredig met de ernst van de inbreuk, om de niet-naleving van de formele voorwaarden te bestraffen.

Wat wil dit nu concreet zeggen voor de Belgische facturen?

Zeker in een Belgische streng formalistische context is het uiteraard zeer goed nieuws voor de btw-belastingplichtigen dat het Hof van Justitie deze beslissing heeft genomen, maar er moet omzichtig worden omgesprongen met dit standpunt.

Deze uitspraak is geen vrijgeleide om niet langer aandacht te besteden aan de correctheid van de ontvangen aankoopfacturen. Enerzijds ziet Het Hof van Justitie geen graten in het (evenredig) beboeten van het niet- naleven van de formaliteitsvereisten, waardoor de Belgische btw- administratie zich op dat punt gesteund kan voelen. Anderzijds kan dit standpunt ons wel helpen om in bepaalde gevallen het vaak strenge standpunt van de btw-administratie te temperen en het recht op aftrek veilig te stellen in situaties waar de factuur niet volledig in orde is, maar waarbij de feitelijke omstandigheden of andere documenten het recht op aftrek volledig staven.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Btw-advies


Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Btw-advies