Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG

Wat betekent de verplichte duurzame ESG rapportering voor u?

maandag 18/12/2023

Binnenkort zijn ook grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid. Welke risico’s kennen ondernemingen met betrekking tot duurzaamheidsontwikkelingen? Welk effect hebben ondernemingen op mens en milieu? Hoe gaan ze om met thema’s zoals: goed bestuur, diversiteit, mensenrechten en corruptie?

Goedgekeurde Europese richtlijn: CSRD

Op 28 november keurde de Europese Raad het voorstel voor een nieuwe richtlijn goed: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De EU-lidstaten hebben tot juli 2024 de tijd om deze goedgekeurde richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving.

Deze richtlijn is een herziening van de huidige Europese richtlijn over niet-financiële rapportering, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Die is al in werking sinds 2018. De NFRD verplicht enkel grote beursgenoteerde ondernemingen en krediet- en verzekeringsinstellingen met een personeelsbestand van meer dan 500 werknemers, om te rapporteren over duurzaamheidsthema’s.

Wat houdt de CSRD in?

De CSRD is een onderdeel van het duurzame financieringspakket van de Europese Commissie. Het doel is investeerders motiveren om mee te investeren in duurzame groei van ondernemingen. De richtlijn verplicht bedrijven ook om te rapporteren over hun duurzaamheidsthema’s.

De goedgekeurde richtlijn heeft tot gevolg dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu. Ze draagt ook bij aan de doelstellingen van de European Green Deal van 2019. En dat is duurzame economische groei stimuleren en Europa klimaatneutraal maken tegen 2050.

Tot slot moeten meer ondernemingen een duurzaamheidsrapportering opstellen. Alle grote ondernemingen en ondernemingen met effecten die op een gereglementeerde markt in de EU genoteerd zijn, met uitzondering van micro-ondernemingen. Ook moederondernemingen van grote groepen zijn verplicht om een duurzaamheidsrapportering op groepsniveau op te stellen.

Wat beoogt de CSRD?

Met de CSRD wil de Europese Commissie standaarden vastleggen om de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te bepalen binnen alle lidstaten. Duurzaamheidsverslaggeving moet op die manier meer betrouwbaar en toegankelijk worden.

Daarnaast is de doelstelling dat de duurzaamheidsinformatie vergelijkbaar wordt tussen ondernemingen. Ondernemingen moeten hun duurzaamheidsinformatie enerzijds rapporteren in het jaarverslag van de bestuurders, dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. En anderzijds moeten ze die info digitaal 'taggen' zodanig dat ze toegankelijk is in een centrale EU-database.

Een onafhankelijke beroepsbeoefenaar, waaronder een bedrijfsrevisor, zal de betrouwbaarheid van de informatie beoordelen en daarover een verklaring met beperkte mate van zekerheid verstrekken.

Voor welke ondernemingen?

Met grote ondernemingen bedoelt men ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

 • 250 werknemers
 • 40 miljoen euro omzet
 • 20 miljoen euro balanstotaal

Ook ondernemingen met een private en/of familiale aandeelhoudersstructuur kunnen dus verplicht worden om duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun jaarverslag.

De Europese Commissie zal naast standaarden over duurzaamheidsinformatie voor grote ondernemingen, ook afzonderlijke standaarden voor kmo’s vastleggen. Niet-beursgenoteerde kmo’s kunnen deze standaarden op vrijwillige basis toepassen.

Wat is duurzaamheidsinformatie?

De CSRD verplicht ondernemingen om te rapporteren over:

 • de impact van duurzaamheidsfactoren op de onderneming zelf (= financiële materialiteit)
 • de impact van de onderneming op het milieu en de maatschappij (= impact materialiteit)

Dit concept noemt men de ‘dubbele materialiteit’. De richtlijn vereist ook dat de volledige waardeketen en de verschillende stakeholders worden meegenomen in deze analyse.

De afkorting die vaak de inhoud van duurzaamheidsinformatie beschrijft, is ESG: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). Ondernemingen moeten, bij het opstellen van hun duurzaamheidsinformatie, rekening houden met deze drie criteria en de invloed van hun activiteiten daarop.

 • De milieucriteria gaan onder meer over afvalbeheer, broeikasgassen, verontreiniging en klimaatverandering.
 • De sociale criteria behandelen eerder de connectie tussen de onderneming en haar werknemers: bescherming en preventie, diversiteit en gelijke kansen en de werkomstandigheden.
 • De criteria van goed bestuur beoordelen de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd. Hier kijkt men voornamelijk naar de managementvergoedingen, het onafhankelijk, ethisch en verantwoord handelen door het management en het bestrijden van corruptie.

Europese Standaarden voor Duurzaamheidsrapportage

De Europese Commissie heeft op 31 juli 2023 de Europese Standaarden voor Duurzaamheidsrapportage (ESRS) aangenomen die onderworpen zijn aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ze omvatten alle ESG-onderwerpen en houden rekening met de dubbele materialiteit.

Draft European Sustainability Reportings Standards - Appendix I
Cross-cutting Exposure Drafts
ESRS 1General principles
ESRS 2General, strategy, governance and materiality assessment
Topical standards - Environment
ESRS E1Climate change
ESRS E2Pollution
ESRS E3Water and marine resources
ESRS E4Biodiversity
ESRS E5Resource use and circular economy
Topical standards - Social
ESRS S1Own workforce
ESRS S2Workers in the value chain
ESRS S3 Affected communities
ESRS S4Consumers & end-users
Topical standards - Governance
ESRS G1Governance, risk management and internal control
ESRS G2Business conduct

 

Wanneer is de CSRD van toepassing?

 • Beursgenoteerde ondernemingen, die al onder de NFRD vallen, zijn verplicht om te rapporteren conform de CSRD in 2025 over het boekjaar dat aanvangt vanaf 1 januari 2024.
 • Voor grote ondernemingen is de CSRD-verplichting van kracht in 2026 om te rapporteren over het boekjaar dat aanvangt vanaf 1 januari 2025.
 • Nog een jaar later, in 2027, zijn ook beursgenoteerde kmo’s verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsthema’s.

Impact op alle ondernemingen!

Duurzaamheidsrapportering wordt almaar belangrijk voor alle ondernemingen en hun stakeholders. En dat kunnen kleine ondernemingen zijn die niet onder de scope vallen van de CSRD. Stakeholders van een onderneming zoals personeel, klanten, leveranciers en aandeelhouders hechten steeds meer belang aan een duurzame economie. Ze motiveren de onderneming om verslag uit te brengen over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid.

Ook kredietinstellingen zullen rekening houden met de ESG-ratings van ondernemingen bij het beoordelen van kredietaanvragen. De CSRD bepaalt dat ondernemingen in hun ESG-rapportering rekening moeten houden met hun volledige waardeketen, en daar kunnen kleine ondernemingen deel van uitmaken. Ze zullen bijgevolg een ESG-rapportering vereisen van bijvoorbeeld een toeleverancier, die mogelijks niet onder de CSRD-verplichting valt.

Hebt u vragen over de impact van deze regelgeving op uw bedrijf? Neem zeker contact op.

Neem contact op met één van onze experten

Koen van Eupen

Koen van Eupen

Partner - Audit

Contact
Kevin Gevels

Kevin Gevels

Director - Audit

Contact