Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Statuut

Wat als de statuten van uw vennootschap niet tijdig aangepast zijn aan het WVV?

vrijdag 26/01/2024

In 2019 kreeg de Belgische vennootschaps- en verenigingswetgeving een grondige en welgekomen update met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De Belgische wetgever koos voor een gefaseerde inwerkingtreding voor bestaande vennootschappen. Nu bepaalde deadlines verstreken zijn, overlopen we even de gevolgen als die niet gehaald werden. Er zijn vandaag immers nog heel wat vennootschappen die alle wettelijke verplichtingen nog niet naleefden.

Dwingende bepalingen

De dwingende bepalingen uit het WVV zijn sinds 1 januari 2020 automatisch van toepassing op alle Belgische vennootschappen. Ook op die waarvan de statuten nog niet zijn aangepast aan het WVV. Het gaat onder meer om:

  • De afschaffing van het kapitaalbegrip
  • De inwerkingtreding van de dubbele uitkeringstest in de besloten vennootschap (bv)
  • Gewijzigde regelgeving inzake belangenconflicten

Statuten in lijn met WVV

De statuten van alle vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 moesten onmiddellijk in lijn zijn met de bepalingen van het WVV.

Vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019 hadden tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.

Gevolgen van niet-aanpassing statuten

Voor rechtspersonen die hun statuten niet aanpasten tegen 31 december 2023 geldt een overgangsregeling. Die voorziet dat de leden van het bestuursorgaanpersoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichting om de statuten aan te passen aan het WVV.

De vraag is hoe reëel dat risico van aansprakelijkheid van de bestuurders is? Minister Van Quickenborne heeft vorig jaar in een antwoord op een parlementaire vraag aangegeven dat het aansprakelijkheidsrisico voor de ‘eenpersoons bv’ eerder theoretisch is. Of die theoretische aansprakelijkheid ook geldt voor de gewone commanditaire vennootschappen, de cvba’s (met coöperatief gedachtegoed) alsook de nv’s, vzw’s en stichtingen, is niet duidelijk. Voorzichtigheid blijft aangewezen en elke vennootschap moet het risico afzonderlijk inschatten.

Gevolgen afgeschafte rechtsvorm

Voor rechtspersonen opgericht onder een ondertussen afgeschafte rechtsvorm geldt ook een overgangsregeling. Ze zijn vanaf 1 januari 2024 van rechtswege omgevormd in de aangeduide opvolgende rechtsvorm. Commanditaire vennootschappen op aandelen zijn bijvoorbeeld automatisch omgezet in nv’s mét een enige bestuurder.

Voor de bestuursleden van deze rechtspersonen is het aansprakelijkheidsrisico mogelijks niet louter theoretisch. De bepalingen die gelden voor de nieuwe aangeduide rechtsvormen verschillen soms wezenlijk van de huidige rechtsvormen. Er bestaat dan ook een reële kans op inbreuken op WVV-bepalingen en op mogelijke schadegevallen. En dat zowel voor de rechtspersoon zelf als voor derden. Denk bijvoorbeeld aan een irreguliere samenstelling van het bestuursorgaan, aan de gewijzigde regeling in externe vertegenwoordiging, aan de beperkte aansprakelijk van gecommanditeerde vennoten in de commanditaire vennootschappen vanaf de publicatie van de omzettingsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, …

Regularisatie tegen 30 juni 2024

Zelfs na zo’n automatische omzetting moet u nog altijd de statuten in lijn brengen met de nieuwe regelgeving. De overgangsregeling voorziet wel dat het bestuursorgaan binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf 1 januari 2024, de (buitengewone) algemene vergadering bijeen moet roepen. Op de agenda moet de aanpassing van de statuten staan aan de nieuwe rechtsvorm. De wetgever geeft u dus nog de mogelijkheid om de statuten te regulariseren tot 30 juni 2024.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zolang de statuten niet zijn aangepast, blijft het risico van de bestuurdersaansprakelijkheid bestaan. Zetten de leden van een bestuursorgaan niet de nodige stappen om de statuten aan te passen tegen 30 juni 2024, danstellen ze zich onherroepelijk bloot aan een persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden die voortvloeit uit de niet-nakoming van deze verplichting.

Verlies van erkenning

Bestaande landbouwvennootschappen en vennootschappen met een sociaal oogmerk die de statuten niet tijdig aanpasten, zijn sinds 1 januari 2024 hun erkenning verloren. Ook alle (fiscale) voordelen die bij de voormelde erkenningen horen, zijn ze kwijt. Om opnieuw hun erkenning te krijgen, moeten ze de volledige administratieve erkenningsprocedure opnieuw doorlopen.

Nog meer ongewenste gevolgen

Er kunnen zich nog meer ongewenste gevolgen voordoen als de statuten niet werden aangepast aan het WVV.

  • Zo is er in de meeste subsidievoorwaarden ingeschreven dat de begunstigde rechtspersoon geldig moet bestaan onder Belgisch recht.
  • Ook heel wat fiscale bepalingen voorzien de naleving van het vennootschapsrecht als voorwaarde.
  • De vraag rijst ook of de commissaris of een bedrijfsrevisor in zijn of haar controleverslag een opmerking of een voorbehoud zal vormen over de niet-nakoming van deze verplichting.

Stel de aanpassing niet langer uit

Kortom, het is ten zeerste aanbevolen om snel werk te maken van de aanpassing van uw statuten als u dat nog niet deed. Niet alleen om verdere aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen. Maar vooral om een beroep te kunnen doen op de verschillende opportuniteiten en de flexibiliteit van de nieuwe WVV-regels.

Zo’n aanpassing van uw statuten heeft wat tijd nodig en vraagt vaak om een notariële tussenkomst. Stel het dus niet langer uit, zodat u zeker tegen 30 juni 2024 in orde bent.

Hebt u nog vragen? We helpen u met plezier.

Neem contact op met één van onze experten

Nicolas Roels

Nicolas Roels

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact
Carl Boudewyn

Carl Boudewyn

Partner Tax & Legal Services

Contact