Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Wetgeving

Drie goede redenen om uw algemene voorwaarden aan te passen

vrijdag 26/04/2024

Het nieuwe boek 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en de nieuwe regelgeving over de ingebrekestelling van consumenten leidt tot heel wat wijzigingen. Kijk uw algemene voorwaarden en contracten dus zeker grondig na. We sommen de belangrijkste wijzigingen op.

Nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen

Het wetsontwerp van Boek 6 Burgerlijk Wetboek is goedgekeurd op 1 februari 2024. Het focust op een verruiming van de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen. Een benadeelde partij kan voortaan ook een vordering instellen tegen de hulppersoon van zijn of haar contractant. Zo komt er een einde aan de quasi immuniteit van hulppersonen.

Wie zijn hulppersonen?

 • Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die,
 • door de schuldenaar van een contractuele verbintenis,
 • belast wordt met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verbintenis,
 • ongeacht of die uitvoering voor eigen rekening en in eigen naam, dan wel voor rekening en in naam van de schuldenaar gebeurt.

Het gaat dus o.a. om onderaannemers, werknemers, aangestelden, bestuurders, vertegenwoordigers.

 • Een bestuurder die besluit een contractuele verplichting van de bestuurde vennootschap niet uit te voeren?
 • Een onderaannemer die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een fout begaat?
 • Een werknemer die bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een gewoonlijk voorkomende lichte fout begaat?

Voortaan kunnen ze wel rechtstreeks door de benadeelde partij aangesproken worden.

Verweermiddelen

Hulppersonen hebben ten aanzien van de benadeelde partij wel dezelfde verweermiddelen die voortvloeien uit het contract met hun opdrachtgever. En ze kunnen ook de wetgeving inzake bijzondere contracten en bijzondere verjaringsregels inroepen tegen de benadeelde partij.

Een uitzondering daarop is schade als gevolg van een aantasting van de fysieke of psychologische integriteit of als gevolg van een fout begaan met het opzet schade te veroorzaken.

Contractuele uitsluiting mogelijk

De bepalingen van Boek 6 Burgerlijk Wetboek zijn van aanvullend recht. Partijen kunnen bijgevolg hun buitencontractuele aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in hun contract, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Dit wetsontwerp treedt hoogstwaarschijnlijk in voege begin 2025. Voorzie echter tijdig de uitsluiting van deze verruimde aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden of contracten, want de bepalingen van Boek 6 Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op bestaande contracten.

Battle of the forms

Om van toepassing te zijn, moet u uw algemene voorwaarden voorafgaand meedelen aan de medecontractant. Het is aangewezen dat de medecontractant deze algemene voorwaarden ook aanvaard, want ze beheersen uiteindelijk uw onderlinge samenwerking.

Doorgaans zijn algemene voorwaarden geen onderwerp van onderhandeling tussen partijen. Maar het gebeurt dat uw medecontractant ook eigen algemene voorwaarden naar voor wil schuiven. Zo ontstaat een zogenaamde ‘battle of the forms’ of algemene voorwaarden die botsen.

In zo’n geval geldt de ‘knock-out-regel’. Beide algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering van de onverenigbare en tegenstrijdige clausules. Die blijven in beide algemene voorwaarden zonder gevolg. Op deze tegenstrijdige clausules is het gemeen recht van toepassing.

Wil u die uitsluiting vermijden? Voorzie dan uitdrukkelijk in uw algemene voorwaarden dat u niet gebonden bent door een overeenkomst als (sommige) van uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

Nieuwe regels invordering schulden van consumenten

Wachttermijn van 14 kalenderdagen

Is uw klant een consument en heeft die openstaande schulden tegenover uw onderneming? Dan kan u niet meer voorzien dat er automatisch en zonder enige ingebrekestelling, verwijlinteresten en een schadebeding verschuldigd zijn.

Ter verduidelijking, een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die uw producten en/of diensten aankoopt.

Bij niet-betaling van een schuld op vervaldatum en als een schadebeding voorzien is, gelden volgende regels.

 • U moet een ingebrekestelling sturen die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en u moet een wachttermijn van ten minste 14 kalenderdagen respecteren. Deze termijn gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument.
 • Als u een ingebrekestelling per e-mail verzendt, begint de termijn van 14 kalenderdagen te lopen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop u de herinnering verzond aan de consument.
 • U mag geen kosten aanrekenen aan de consument voor de eerste herinnering bij niet-betaling van één vervaldatum en bij niet-betaling van drie vervaldata binnen één kalenderjaar.
 • De kosten voor bijkomende herinneringen mogen niet hoger liggen dan 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende verzendingskosten.

Plafonnering van schadevergoeding

Is de schuld na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen niet of slechts deels betaald, dan kan u enkel volgende betalingen vorderen:

 1. Verwijlinteresten die niet hoger mogen zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in de wet (artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Vandaag bedragen die maximaal 12%.
 2. Een forfaitaire vergoeding, in zoverre ze uitdrukkelijk bepaald is, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan:
 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is.
 • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt.
 • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

U mag aan consumenten geen andere bedragen aanrekenen dan die maximale verwijlinterest en/of forfaitaire vergoeding. Alle bepalingen die strijdig zijn met deze regels zijn verboden en worden als niet geschreven beschouwd. Als uw algemene voorwaarden nog strijdige bepalingen bevatten, loopt u dus het risico dat u helemaal geen schadevergoeding kan vorderen.

Het Business Legal Team kan voor u een scan uitvoeren van uw algemene voorwaarden om na te gaan in hoeverre ze in overeenstemming zijn met de huidige stand van de wetgeving. Aarzel niet om hen te contacteren.

Neem contact op met één van onze experten

Stefanie Baeten

Stefanie Baeten

Partner Tax & Legal Services

Contact
Carl Boudewyn

Carl Boudewyn

Partner Tax & Legal Services

Contact