Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Thuiswerk #RSZ

Verplichte telewerkaangifte bij RSZ voor 30 november

donderdag 25/11/2021
Verplichte telewerkaangifte bij RSZ

Telewerk is sinds kort weer de norm en sinds deze maand is de werkgever verplicht om een maandelijkse aangifte te doen aan de RSZ van het totaal aantal werknemers per vestiging én het aantal werknemers die hun functie onmogelijk kunnen uitoefenen via thuiswerk.

Deze verplichting geldt vanaf 22 november 20021 en moet maandelijks gebeuren tenzij er geen wijziging moet gebeuren aan de aangifte van de maand voordien. De applicatie Corona Telewerkaangifte werd hiertoe terug beschikbaar gesteld op de website van de RSZ. 

Wij brengen de principes van de Corona Telewerkaangifte nog even in herinnering.

Voor welke werkgevers?

Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor bedrijven die verplicht gesloten zouden zijn ten gevolge van een overheidsmaatregel op de dag waarop de aangifte moet worden ingediend. 

De verplichting om een telewerkaangifte te doen, geldt zowel voor private organisaties als openbare besturen en overheidsorganisaties. Buitenlandse ondernemingen die geen vestiging hebben in België zijn vrijgesteld van de aangifte.

De melding dient te gebeuren via de applicatie Corona Telewerkaangifte, terug te vinden op de portaalsite van de RSZ.

Wat moet er gemeld worden?

Elke maand moet men een foto maken van het personeelsbestand om de inspectiediensten toe te laten hun controles op telewerk uit te voeren.

Het aantal personen die werkzaam zijn bij de onderneming:
  • Moeten vermeld worden: het totaal aantal werknemers die in dienst zijn (dit wil zeggen: gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut,..). Voor flex-werknemers wordt gekeken naar de raamovereenkomsten. Ook langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden meegeteld alsook medewerkers met een ambulante functie (bv. koeriers, inspecteurs,...).
  • Ook uitzendkrachten en gedetacheerden die op structurele basis in de onderneming actief zijn, worden meegerekend. Onder structureel wordt verstaan dat de betrokken werknemers effectief een maand werkzaam zijn bij de onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij verschillende klanten, moeten ze door hun eigen werkgever worden aangegeven.
  • Hetzelfde geldt indien de onderneming structureel met personen op zelfstandige basis (meewerkende echtgeno(o)t(e), consultants, vennoten, bedrijfsleiders,…) samenwerkt. Punctuele aanwezigheden van zelfstandige dienstverleners zoals voor herstellingen, schoonmaak of onderhoud vallen niet onder deze verplichting
  • Wanneer iemand wordt aangeworven of ontslagen in de loop van de maand, dient de oorspronkelijke aangifte voor die maand niet te worden aangepast.
Het aantal personen werkzaam in de onderneming met een niet-telewerkbare functie:
  • Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bv. arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die niet van thuis uit kunnen werken, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg,…
  • Deze informatie dient per vestigingseenheid te worden opgemaakt op basis van de situatie op de eerste werkdag van de maand. De vestigingseenheid is  wat gekend is op basis van het vestigingseenheidsnummer in het KBO. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn in het bedrijf bv. voor een evaluatiegesprek en die dit kunnen verantwoorden, moeten niet opgenomen worden in de lijst. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (ploegbazen, teamchefs,...).
  • Ook voor de uitzendkrachten en zelfstandigen die structureel aanwezig zijn in de onderneming wordt gemeld of zij een niet-telewerkbare functie hebben.

Welke ondernemingen zijn vrijgesteld?

Anders dan voordien bestaan er bepaalde uitzonderingen onder meer voor werkgevers in de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen maar ook voor KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, en dit ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

Welke sancties zijn mogelijk?

De sociale inspectiediensten hebben op basis van het Sociaal Strafwetboek de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de Coronaverplichtingen. Zij kunnen inbreuken bestraffen met een sanctie van niveau 2, dit wil zeggen een strafrechtelijke geldboete van 200 € tot 2.000 €, eventueel te vervangen door een administratieve geldboete van 400 € tot 4.000 €. Deze boete kan worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuk werd vastgesteld. Zoals tevoren heeft de wetgever echter géén sancties voorzien voor het niet aangeven van zelfstandige dienstverleners, hetgeen blijkt uit de bewoordingen van de betrokken bepalingen van het Sociaal Strafwetboek die het enkel hebben over werkgevers én werknemers.

Vanaf wanneer geldt deze verplichting?

Deze verplichting geldt vanaf 22 november 2021 en moet maandelijks gebeuren uiterlijk de 6de werkdag van de maand. De volgende melding moet dus gebeuren op 8 december 2021.

De RSZ stelt ook een online FAQ ter beschikking met een overzicht van veelgestelde vragen over de nieuwe aangifteplicht van telewerk. De sociale inspecteurs zijn opnieuw gestart met hun controles op het terrein, werkgevers die geen aangifte doen, zullen zich hiervoor moeten verantwoorden.

Hebt u vragen of wenst u advies over deze aangifte? Wij adviseren u met alle plezier. Neem gerust contact op. 

Neem contact op met één van onze experten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact