Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Transfer Pricing #OESO

Vereenvoudigt Amount B de verrekenprijs
methodiek- voor aankoop-verkoop distributeurs?

woensdag 25/01/2023

Vlak voor het einde van 2022 heeft de OESO nog een consultatiedocument gepubliceerd over de zogenaamde ‘Amount B’. Dit onderwerp kadert in het bredere ‘two-pillar’-actieplan van de OESO/G20 om de fiscale uitdagingen verbonden aan de digitalisering van de economie aan te pakken.

Wat is Amount B?

Concreet heeft Amount B tot doel om de prijszetting van bepaalde marketing- en distributietransacties tussen verbonden ondernemingen in een specifiek land te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Amount B houdt daarbij rekening met bestaande verrekenprijsregels over marktconformiteit.

De OESO beoogt hiermee twee zaken:

  1. Het algemene principe van marktconformiteit veilig stellen in situaties waar lokale referentiepunten (zogenaamde ‘comparables’) niet of onvoldoende beschikbaar zijn.
  2. Meer fiscale zekerheid scheppen over de grenzen heen.

Het gepubliceerde document is nog geen finaal akkoord, maar wil alle geïnteresseerde partijen wel informeren over het toepassingsgebied, de verrekenprijsmethodologie en de implementatie- en documentatiemodaliteiten verbonden aan Amount B.

Welke transacties vallen potentieel onder Amount B?

Alle aankoop-verkoop transacties waarbij de distributie-entiteit goederen aankoopt van één of meerdere verbonden entiteiten, gelegen in een andere jurisdictie, voor verdere verkoop aan derden op haar eigen lokale markt. Het toepassingsgebied wordt misschien nog uitgebreid naar commissionairs en verkoopagenten, al is hier nog heel wat onenigheid over.

Nu zijn geen financiële (bv. omzet) drempels voorzien waardoor in principe elke onderneming met aankoop-verkoop activiteiten die deel uitmaakt van een grensoverschrijdende groep potentieel te maken zal krijgen met de Amount B-regelgeving.

Eens een onderneming geconfronteerd is met zo’n transactie moet ze nagaan of de andere criteria van toepassing zijn. Die bestaan uit een mix van kwalitatieve beoordelingen (zoals het functie- en risicoprofiel) en kwantitatieve analyses (voornamelijk financiële ratio’s).

De OESO doet alvast een voorstel om enkele concrete transacties of producten uit te sluiten van Amount B. Het gaat om transacties waarvoor een bi- of multilaterale ruling bekomen werd en om grondstoffen en niet-materiële goederen zoals software en digitale goederen. Verdere analyse is nodig van situaties waarin voldoende lokale referentiepunten beschikbaar zijn of een andere verrekenprijsmethodologie meer aangewezen is. Beide kunnen eventueel de niet-toepassing van Amount B rechtvaardigen.

Nieuwe of eerder alternatieve verrekenprijsmethode?

De prijszetting voor de betrokken marketing- en distributietransacties moet volgens het voorstel gebeuren op basis van de bestaande transactionele nettomarge methode (TNMM). De TNMM-verrekenprijsmethode zal een algemeen aanvaarde en gestandaardiseerde marktanalyse (benchmarking) gebruiken om tot een concreet voorstel van prijszetting te komen voor de marketing- en distributietransacties waarop Amount B van toepassing zal zijn.

Momenteel bekijkt de OESO de optie van een soort prijsmatrix (bv. op basis van ratio’s zoals operationele kosten / verkopen en intensiteit van activa) of een mechanische prijszettingstool (d.m.v. een regressieanalyse) om tot een effectieve prijszetting onder de TNMM te komen. Dit zou een vorm van vereenvoudiging en standaardisatie kunnen zijn vergeleken met situaties waarin er geen lokale marktreferentie bestaat of een uitgebreide marktanalyse overbodig is.

Invoering van Amount B

Het huidige voorstel stelt uitdrukkelijk dat er nog geen eensgezindheid bestaat over de implementatiewijze van Amount B omwille van het grote verschil in juridische systemen tussen de OESO-landen. Toch gaat de voorkeur uit naar een opname van de Amount B-regelgeving in debestaande OESO Transfer Pricing Richtlijnen. Verder is het nog niet duidelijk of Amount B een verplichte dan wel optionele uitwerking zal hebben.

Een effectieve invoering van de Amount B-regelgeving wordt alvast niet verwacht voor 2024. In tussentijd valt het niet uit te sluiten dat het huidige voorstel nog wijzigt.

Tot slot, ligt nog de mogelijkheid van een notificatieplicht op tafel waarbij ondernemingen een notificatie moeten doen wanneer ze voor de eerste keer onder de Amount B-regelgeving vallen.

Documentatie van Amount B

In termen van documentatie, zouden de bijkomende elementen verbonden aan Amount B volledig deel moeten uitmaken van het bestaande lokaal dossier. Zo wil de OESO extra administratie tot een minimum beperken.

Ook kmo’s kunnen onder Amount B vallen

Elke groep van ondernemingen met grensoverschrijdende aankoop-verkoop transacties vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van Amount B, dus ook kmo’s. U volgt dit onderwerp daarom best goed op. Als eventuele voorbereiding kan u alvast nagaan of de analyse en documentatie van bestaande aankoop-verkoop transacties juist verlopen is.

Hebt u vragen over Amount B en verrekenprijsmethoden, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experten of uw vertrouwd contactpersoon binnen Moore. Op onze dienstenpagina vindt u meer informatie. 

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Martijn Van den Boer

Martijn Van den Boer

Manager Tax & Legal Services

Contact