Overslaan en naar de inhoud gaan
#Belastingen #Nederland #Aangifte #Interest

Nederland: Nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

donderdag 19/03/2015
Nederland Nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

Vanaf 2015 zal de fiscale situatie van vele Belgen die (beroeps)inkomsten genieten in Nederland mogelijks aanzienlijk veranderen.

Wanneer men inkomsten geniet in Nederland, moet men daarvan in Nederland aangifte doen en in de meeste gevallen zal daarover in Nederland ook belasting verschuldigd zijn.

Daar waar tot op heden een keuzerecht (onder voorwaarden) bestond voor buitenlanders die in Nederland (beroeps)inkomsten genoten om in Nederland belast te worden als binnenlands belastingplichtige, wordt deze keuze vanaf 2015 afgeschaft. Afhankelijk van het gegeven of men aan bepaalde voorwaarden voldoet, zal men al dan niet in Nederland (binnenlands) belastingplichtige zijn of niet.

Hieronder wordt de regeling tot 31.12.2014 toegelicht, gevolgd door de nieuwe regeling waarbij wordt uitgegaan van een Belgisch rijksinwoner die in Nederland (beroeps)inkomsten behaald en tot op heden opteerde voor de Nederlandse belastingplicht.

Let wel: wanneer hier wordt verwezen naar 'binnenlands belastingplichtige' dan dient dit gelezen te worden als 'Nederlands belastingplichtige'.

Kiezen voor (Nederlands) binnenlandse belastingplicht tot en met 2014

Indien men woont in een EU-land, of in een ander land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, dan kan men ervoor kiezen om volgens dezelfde belastingregels als een binnenlands belastingplichtige behandeld te worden.
Deze keuze heeft uiteraard een aantal gevolgen.

Vooreerst dient men in de Nederlandse aangifte het volledige wereldinkomen aan te geven, ondanks het gegeven dat men ook belastingplichtig blijft in het woonland: wegens de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting echter zal men over het inkomen slechts in 1 land belastingen betalen.

Het voordeel van de keuze voor binnenlandse belastingplicht bestaat er voornamelijk is dat men recht heeft op het merendeel van de (persoonsgebonden) aftrekken en overige fiscale incentives die Nederlandse rijksinwoners genieten wat hun aangifte inkomstenbelasting betreft.

De hoofdreden voor de keuze voor binnenlandse belastingplicht door Belgische rijksinwoners was voornamelijk de 'onbeperkte' interestaftrek voor de eigen woning. In België is de aftrek voor de eigen woning aanzienlijk beperkter in de meeste gevallen.

Als men een fiscale partner heeft, kan ook deze fiscale partner kiezen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige. Indien men een heel jaar een fiscale partner heeft, kan men kiezen hoe de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdeeld worden (van 0% tot 100%).

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige met ingang vanaf 2015

Wanneer men aan alle voorwaarden voldoet om als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige beschouwd te worden, dan krijgt men dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Voorwaarden waaraan een kwalificerend buitenlands belastingplichtige moet voldoen:

  • wonen in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba
  • over minstens 90% van het wereldinkomen belastingen betalen in Nederland
  • men moet een inkomensverklaring van de belastingdienst van het woonland kunnen voorleggen

Hoe wordt bepaald of men over 90% van zijn wereldinkomen belastingen betaalt in Nederland?

Om de 90%-regel te berekenen wordt rekening gehouden met de Nederlandse belastingberekeningsregels, d.w.z. dat het inkomen van de belastingplichtige eerst wordt vastgesteld als zou de belastingplichtige Nederlands inwoner zijn en gewoon in Nederland belast zou zijn.

Concreet betekent dit dat het inkomen van de belastingplichtige eerst wordt samengesteld in Box 1 (inkomsten uit werk en woning), Box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (vermogen).

Nadien wordt bekeken hoeveel van dit inkomen effectief belast wordt in Nederland na de toepassing van de heffingsregels zoals deze blijken uit het dubbelbelastingverdrag.

Het kan dus zijn dat men over zijn arbeidsinkomen volledig in Nederland belastingen betaalt, maar dat men toch niet aan de 90%-voorwaarde voldoet omdat men bijvoorbeeld veel eigen vermogen bezit (onroerend goed, niet eigen woning, in het buitenland; banktegoeden en beleggingen, ...)

Fiscaal partnerschap

Om de partner te kunnen beschouwen als fiscale partner zal het koppel over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belastingen moeten betalen. Dit zal alleen het geval zijn als:

  • men zelf aan de 90%-voorwaarde voldoet en de partner geen of weinig inkomen heeft
  • beide partners voldoen aan de 90%-voorwaarde

Indien één van beide partners niet kwalificeert als Nederlands binnenlands belastingplichtige, zullen de meeste voordelen gehalveerd worden, bv. betaalde interesten voor woningkrediet kunnen slechts voor de helft in aanmerking genomen worden.

Inkomensverklaring van de belastingdienst van het woonland

Om behandeld te worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige dient men een inkomensverklaring voor te leggen waarop minimaal een overzicht staat van de inkomsten zoals deze werden aangegeven in de belastingaangifte in het woonland.
Op heden zijn de formaliteiten hiervan nog niet bekend.

Buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

Wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige en men heeft inkomsten waarover Nederland belastingbevoegd is, dan zijn alleen die inkomsten van belang voor de Nederlandse belastingdienst.

Men kan geen fiscale partner hebben (voor Nederlandse belastingdoeleinden) als buitenlands belastingplichtige. Men betaalt dus in Nederland alleen belasting op zijn eigen inkomen in of vanuit Nederland en zijn eigen deel van zijn vermogen.

Indien men in België woont en niet aan de 90%-voorwaarde voldoet, dan heeft men toch nog recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen (doch niet op de bewuste woningaftrek).

Men heeft bovendien recht op het heffingsvrij vermogen bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen.

De persoonsgebonden aftrekposten en het heffingsvrij vermogen moet pro rata toegepast worden.

Conclusie

Belastingplichtigen die in België wonen en inkomsten behalen in Nederland en tot op heden kozen voor Nederlandse belastingplicht zullen, indien ze willen beschouwd worden als Nederlands kwalificerend buitenlands belastingplichtige, mogelijks wijzigingen moeten aanbrengen in hun structuur / organisatie in Nederland.
Hierbij dient uiteraard ook rekening gehouden te worden met de mogelijke gevolgen voor de Belgische belastingplicht / -druk.

In vele gevallen zal men echter weinig of niets kunnen ondernemen, bv. omdat men over te veel vermogen (onroerende bezittingen buiten Nederland anders dan de eigen woning, banktegoeden, ...) beschikt en waaraan men niet zomaar wijzigingen kan aanbrengen, waardoor men door deze nieuwe regeling het voordeel van bepaalde Nederlandse aftrekposten verliest.

Gelet op de complexiteit van de gevolgen van deze wijziging, is het moeilijk een algemeen voorbeeld te geven m.b.t. de gevolgen 'vóór en na'.
Indien men de voorbije jaren heeft geopteerd voor Nederlands binnenlands belastingplichtige en nog steeds van deze regeling wenst te genieten, raden wij aan om de situatie grondig te laten nakijken en desgevallend maatregelen te nemen.