Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Bedrijfsvoorheffing #Vennootschapsrecht #Voordeel Alle Aard (VAA) #Belastingen

Laat voldoende bedrijfsvoorheffing inhouden op uw loon als bedrijfsleider

dinsdag 18/12/2012
Laat voldoende bedrijfsvoorheffing inhouden op uw loon als bedrijfsleider

Indien u uit uw vennootschap een loon als zaakvoerder of bestuurder ontvangt, dan dient de vennootschap daarop bedrijfsvoorheffing in te houden en te storten aan het bevoegde ontvangkantoor.

Inhouding bedrijfsvoorheffing gebeurt op basis van wettelijk vastgelegde schalen

In de praktijk gebeurt het wel eens dat een bedrijfsleider - bewust of onbewust – onvoldoende bedrijfsvoorheffing laat inhouden op zijn loon. De belastingadministratie ligt echter op de loer en heeft besloten om de flagrante gevallen hard aan te pakken. U bent alvast gewaarschuwd ...

Volgens het wetboek der inkomstenbelastingen is een vennootschap die een bezoldiging toekent aan haar bedrijfsleider(s) bedrijfsvoorheffing verschuldigd op basis van de geldende barema’s.

Hoe die bedrijfsvoorheffing precies wordt berekend gaan we niet uit de doeken doen. Dat alleen al is een artikel op zich. In de praktijk wordt voor de correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing een beroep gedaan op gespecialiseerde berekeningspaketten.

Hoe dan ook is het uit den boze om het brutobedrag van de bezoldiging zelf te verminderen met een bedrag dat bijvoorbeeld overeenstemt met de werkelijk te betalen onderhoudsuitkeringen, te genieten belastingverminderingen, … en op dat verminderde inkomen dan de bedrijfsvoorheffing te berekenen.

U mag zelfs niet eens het recht in eigen handen nemen door het juiste bedrag aan te betalen personenbelasting in te houden ...

Afrekening saldo personenbelasting

Zoals u weet, wordt de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een voorschot op de verschuldigde personenbelasting. Het teveel ingehouden bedrag aan bedrijfsvoorheffing wordt teruggestort binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

In de praktijk kan het tot meer dan twee jaar duren – te rekenen vanaf inhouding op uw maandelijkse loon - voordat het teveel aan ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt teruggestort. Op die manier staat u indirect een gratis lening toe aan vadertje Staat.

Sommige bedrijfsleiders zien het niet zitten om zolang te wachten op die terugbetaling en stemmen het bedrag van de in te houden bedrijfsvoorheffing af op de later verschuldigde personenbelasting. Ze laten dan heel wat minder bedrijfsvoorheffing inhouden dan wettelijk verschuldigd is. 

Voordeel van alle aard = bedrag te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing volgens de fiscus

Als de belastingadministratie vaststelt dat er te weinig bedrijfsvoorheffing werd ingehouden volgens de wettelijke barema’s, beschikt zij over de mogelijkheid om de bedrijfsleider te belasten op een bijkomend voordeel van alle aard. In de praktijk gaat de fiscus er soms van uit dat het voordeel in natura gelijk is aan het bedrag van de onvoldoende ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Voorbeeld

GOLDFEVER BVBA kent aan haar zaakvoerder Nils een brutoloon toe van 3.000 € per maand. Nils is alleenstaande zonder kinderen ten laste. De vennootschap houdt maandelijks slechts 250 € bedrijfsvoorheffing in waardoor Nils maandelijks netto 2.750 € op zijn privérekening ontvangt.

Volgens de wettelijke barema’s zou er maandelijks een bedrag van 680,42 € aan bedrijfsvoorheffing moeten worden ingehouden.

In zo’n geval gebeurt het dat de fiscus Nils wil belasten op het volgende voordeel:

  • Wettelijk in te houden bedrijfsvoorheffing op jaarbasis:                8.165,04 €
  • Werkelijk ingehouden bedrijfsvoorheffing op jaarbasis:            - 3.000,00 €
  • Te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing:                                        5.165,04 €

Op dit bijkomend voordeel van 5.165,04 € zal Nils persoonlijk zo’n 50% personenbelasting dienen te betalen.  Ook de berekeningsbasis voor zijn sociale bijdragen als zelfstandige zal worden verhoogd, met als gevolg dat Nils 3 jaar later extra sociale bijdragen verschuldigd is.

Een voordeel buiten alle proportie

Wij zijn het daar niet mee eens. Dat de bedrijfsleider een financieel voordeel heeft genoten door te weinig bedrijfsvoorheffing in te houden, lijdt geen twijfel. Het nettoloon dat op die manier extra kan worden uitgekeerd, geeft de bedrijfsleider immers de mogelijkheid om dit vroeger te besteden – wat eigenlijk niet slecht is in onze slabakkende economie :) - of langer te beleggen, in vergelijking met de situatie dat hij moet wachten tot de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing zou worden teruggestort binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

Hoeveel het genoten financieel voordeel nu precies bedraagt, is in de praktijk moeilijk te achterhalen. Maar dat het voordeel van alle aard gelijk zou zijn aan het bedrag van de te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing is toch wel een brug te ver. De belastingadministratie gaat in dat geval immers voorbij aan het principe dat enkel met de werkelijke waarde van het voordeel moet worden rekening gehouden. Die werkelijke waarde is het rentevoordeel, want bedrijfsvoorheffing is een voorschot en de afrekening gebeurt in het aanslagbiljet personenbelasting. De bedrijfsvoorheffing is immers geen definitieve belasting.

Spijtig genoeg stellen we vast dat een (beperkt) aantal rechters het eens zijn met de fiscus. Recent nog gaf het Hof van Cassatie de belastingadministratie gelijk in een geval waarbij een advocaat geen bedrijfsvoorheffing inhield op het loon dat hij ontving uit zijn BVBA.
Het ging natuurlijk om een eerder ‘extreem’ geval maar toch …

Om het risico op een bijkomende aanslag te vermijden hebben we maar één boodschap: laat voortaan het juiste bedrag aan bedrijfsvoorheffing inhouden op uw loon én op de voordelen alle aard die u krijgt toegekend uit uw vennootschap. Dat laatste wordt wel eens vergeten …

Neem contact op met een van onze adviseurs
Philippe Vandevoorde
Philippe Vandevoorde
Director Tax & Legal Services
Dimitri Lemeire
Dimitri Lemaire
Director Tax & Legal Services