Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Business & International Tax #Corona #Overmacht

Kunt u zelf overmacht inroepen t.a.v. klanten als uw leverancier niet meer levert ?

donderdag 19/03/2020
overmacht leveringen

Dat hangt ervan af:

Uw contract is duidelijk

Kijk om te beginnen uw contractvoorwaarden (contract, algemene voorwaarden,…) grondig na. Vaak is daarin voorzien dat u zelf niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor zaken waarvoor u afhankelijk bent van een derde partij. Zo’n bepaling verhindert dat u een vergoeding aan uw klant verschuldigd bent omwille van late, of zelfs geen, levering of dienstverlening.

Uw contract voorziet dit niet

Staat er niets in uw contract, dan stelt zich de vraag of het in gebreke blijven van uw leveranciers betekent dat u zelf overmacht kunt inroepen ten aanzien van uw klanten.


Naar Belgisch recht is bij niet-nakoming van verbintenissen, dan wel bij vertraging van de uitvoering ervan, een schadevergoeding verschuldigd. Behalve indien dat het gevolg is van een vreemde oorzaak die niet aan de schuldenaar toerekenbaar is en er geen sprake is van kwade trouw. Wanneer de schuldenaar wordt verhinderd door overmacht, is er geen schadevergoeding verschuldigd.

Wat is overmacht?

Overmacht is een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis. Het gaat dus om een externe omstandigheid die vreemd is aan de schuldenaar en die het onmogelijk maakt om zijn verbintenissen uit te voeren.


Er moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  1. Het moet (tijdelijk) onmogelijk zijn om uw verbintenis uit te voeren.
  2. Deze onmogelijkheid mag niet aan u toe te rekenen zijn. Onder deze tweede voorwaarde wordt vaak begrepen dat de onmogelijkheid onvoorzienbaar en onvermijdelijk moet zijn.

Interpretatie van overmacht

Over de interpretatie van die ‘onmogelijkheid’ bestaat discussie. Volgens sommigen moet die ‘absoluut’ zijn, anderen gaan ervan uit dat het ‘redelijkerwijze’ onmogelijk moet zijn om verbintenissen uit te voeren. Wij menen dat deze laatste strekking de voorkeur geniet. 


Als u kunt aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om uw verbintenis uit te voeren, kunt u overmacht inroepen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het onmogelijk was om op korte termijn en aan normale voorwaarden een nieuwe leverancier te vinden.

Wat zijn de gevolgen van overmacht?

Bevrijdt overmacht u volledig van uw verplichtingen tot levering van het goed of de uitvoering van de vooropgestelde diensten? Dat hangt ervan af.

  1. Is er sprake van definitieve overmacht, dan bent u definitief bevrijd van uw verplichtingen.
  2. Is de overmacht slechts tijdelijk, dan worden uw verplichtingen geschorst tot zo-lang de overmachtssituatie van toepassing is, als de aard van uw verbintenissen en de overeenkomst met uw klant dat toelaten. Zodra de uitvoering opnieuw mogelijk is, moet u uw verplichtingen nakomen. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services