Overslaan en naar de inhoud gaan
#Erfbelasting #Vennootschap #Brexit #EER #EU #Verenigd Koninkrijk

Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting

maandag 25/03/2019
UK en EU flags

De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit zich op fiscaal vlak zal laten voelen, en dit zowel in het domein van de directe als de indirecte belastingen.  

Ook wat betreft de Vlaamse registratie- en erfbelasting zullen de gevolgen voelbaar zijn. Enkele voorbeelden hiervan: 

 • Familiale vennootschappen die hun zetel van werkelijke leiding in het Verenigd Koninkrijk (hierna ‘VK’ genoemd) hebben, zullen buiten het gunstregime (cfr. 0%) van de schenking van aandelen vallen (art. 2.8.0.6.3 VCF). Een schenking van aandelen van een familiale onderneming of vennootschap met zetel van werkelijke leiding in het VK zal onderworpen worden aan een tarief van 3% (in rechte lijn en tussen echtgenoten en partners) of 7% (in andere gevallen).   

  Dit geldt overigens ook voor de vererving van een familiale vennootschap. Na de Brexit zal niet meer het gunstregime van 3% van toepassing zijn, maar het tarief tot 27% voor verkrijgingen in rechte lijn en het tarief tot 55% tussen alle anderen.  
   
 • Het gunsttarief van 5,5% van schenkingen aan een openbare instelling van een publiekrechtelijk rechtspersoon, vzw, private stichting of stichting van openbaar nut etc. (art. 2.8.4.1.1, §3 VCF) is enkel van toepassing als de begunstigde gevestigd is binnen de EER.   

  Dit geldt ook voor het verlaagd tarief van legaten van 8,5% (art. 2.8.4.1.1, §3 VCF) aan een openbare instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoon, vzw, private stichting of stichting van openbaar nut. Paragraaf 2 van dit artikel stelt immers dat dit gunsttarief ook geldt voor gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere EER-lidstaat én hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EER hebben.   

  Na de Brexit kunnen instellingen gevestigd in het VK dus niet meer genieten van deze gunstregelingen voor schenkingen en legaten.   
   
 • Een contract tot vestiging van erfpacht- of opstalrecht en tot de overdracht ervan ten voordele van een rechtspersoon gelijkaardig aan een vzw wordt normaal gezien onderworpen aan een tarief van 0,5% wanneer de rechtspersoon onderworpen is aan de wetgeving van een lidstaat in de EER én de hoofdvestiging binnen de EER ligt (art. 83, 3° W.Reg.). In alle andere gevallen -dus ook in het geval van het VK- wordt het recht vastgesteld op 2%. 
   
 • Inwoners van het VK die erfgenaam, legataris of begiftigde zijn in een Vlaamse nalatenschap waarin roerende goederen zitten, zullen een waarborg tot betaling van de erfbelasting moeten storten (art. 3.10.5.5.1 VCF). Dit zal onaangename gevolgen voor de praktijk met zich meebrengen, want voordat de bevoegde ambtenaar een getuigschrift heeft afgeleverd waarin staat dat alle bepalingen nageleefd werden, mogen de zegels niet gelicht worden, de goederen van de nalatenschap niet verkocht worden en mag er geen akte van verdeling worden opgesteld (art. 3.10.5.5.1, lid 3 VCF).  
   
 • Inwoners van het VK zullen na de Brexit recht hebben op de langere aangiftetermijn voor de aangifte van hun nalatenschap in België; deze bedraagt namelijk 6 maanden voor overlijdens buiten de EER i.p.v. 5 maanden voor overlijdens binnen de EER (art. 3.3.1.0.3, §2 VCF).   
   
 • De invordering van de erfbelasting wordt geen twee maanden meer geschorst wanneer een rechtspersoon in het VK een legaat krijgt dat aan een machtiging van de overheid onderworpen is (art. 3.10.1.1.3 VCF). Deze verplichting geldt immers enkel voor rechtspersonen met statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EER.   

Hoewel bovenstaande lijst louter exemplatief is, blijkt het dat er meer nadelen verbonden zijn aan de uitstap van het VK uit de EER dan voordelen. De tarieven stijgen en voor een inwoner van het VK die in aanraking komt met een Vlaamse nalatenschap worden de administratieve formaliteiten een stuk zwaarder. 

Wat de gevolgen ook zijn, onze teams volgen de veranderingen op de voet op. Voor verdere vragen mag u steeds contact opnemen met ons team.   

Neem contact op met een van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services