Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw Advies #Corona #Schenking

Kan ik hulpgoederen schenken zonder nadelige fiscale implicaties?

donderdag 23/04/2020
Schenking medisch materiaal

Op 24 maart 2020 heeft de administratie een circulaire gepubliceerd met daarin een tijdelijke maatregel.

Het gaat over fiscale maatregelen zowel inzake btw als inzake vennootschapsbelasting over giften in natura aan welbepaalde instellingen. Deze maatregel werd, wegens de verlenging van de maatregelen, op 21 april 2020 nog verder uitgebreid middels een bijkomende circulaire. 

1. btw

De regering heeft vastgesteld dat vele zorginstellingen in België in het kader van de bestrijding van het Coronavirus geconfronteerd worden met bepaalde tekorten van goederen terwijl andere belastingplichtigen bereid zijn beschikbare voorraden van die goederen te schenken aan deze instellingen. De btw-heffing op deze onttrekking kan evenwel een belemmering vormen voor dergelijke schenkingen terwijl vastgesteld wordt dat er potentiële en reële behoeften zijn.

Om welke goederen gaat het?
 • Medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18.03.1999 betreffende de medische hulpmiddelen. Zoals bvb.
  • elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten; 

  • hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek; 

  • elk medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor het in-vitro-onderzoek van specimen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen; 

  • indien er, omwille van tekorten in de markt, op verzoek van een instelling zoals bedoeld onder punt 3, goederen worden geschonken die zullen worden gebruikt als medisch hulpmiddel, terwijl ze daar oorspronkelijk door de fabrikant niet speciaal werden voor bestemd, zullen deze worden gelijkgesteld met een medisch hulpmiddel als bedoeld in het koninklijk besluit zoals hiervoor vernoemd. 

 • Beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, …)
 • Computers en laptops 
Aan wie kunnen deze goederen geschonken worden?

De goederen, uitgezonderd de computers en laptops, kunnen geschonken worden aan overheidsinstellingenen andere publiekrechtelijke lichamen (vb. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, politiediensten, hulpverleningszones, gevangenissen) die zullen instaan voor de verdere verdeling of terbeschikkingstelling ervan volgens de noodwendigheden. 

In de mate waarin ze nog niet zijn beoogd hierboven, kunnen de goederen in het kader van deze regeling ook rechtstreeks geschonken worden aan: 

a. instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, waarvan de diensten normaliter vrijgesteld zijn krachtens artikel 44, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek; 

b. navolgende instellingen beoogd door artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek: 

 • instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben; 
 • kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen; 
 • instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; 

c. instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen. 

De goederen kunnen bovendien geschonken worden aan humanitaire hulporganisaties om hun behoeften voor de duur van hun interventie te dekken tijdens de periode waarin zij bijstand verlenen aan personen die getroffen zijn door het Coronavirus of het risico daarop lopen en meer algemeen ter voorziening van de noodhulpdiensten. 

Instellingen die, op het ogenblik dat de schenking van de goederen plaatsvindt, erkend zijn door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op grond waarvan zij met vrijstelling van btw en invoerrechten bepaalde hulpgoederen kunnen invoeren op het Belgisch grondgebied bij toepassing van het Besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 03.04.2020.  

Deze instellingen kunnen deze goederen uitsluitend aanwenden om ze kosteloos te verspreiden of ter beschikking te stellen van besmette personen, van personen die het risico lopen besmet te worden of van de personen of organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van het Coronavirus. 

De computers en de laptops kunnen enkel aan scholen en universiteiten worden geschonken.

Wie kan goederen schenken?

Btw-plichtigen die de goederen hebben gekocht of geproduceerd, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van btw is ontstaan. 

Welke btw-verplichtingen moet de schenker naleven?

Als bewijs dat de belastingplichtige-schenker de betreffende goederen gratis heeft geschonken dient, in principe, per schenking die plaatsvindt een document in tweevoud te worden opgesteld waarin de zorginstelling bevestigt dat de betreffende goederen gratis werden verkregen en zich er toe verbindt de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling.

Het document bevat per schenking minstens de volgende vermeldingen:

 • de datum;
 • de (maatschappelijke) benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de belastingplichtige schenker;
 • de (maatschappelijke) benaming, het adres en het ondernemingsnummer van de begunstigde van de schenking;
 • een volledige en correcte omschrijving van de geschonken goederen; hiervoor heeft de administratie een tolerantie toegestaan, nl. de groepering van schenkingen en toevoeging van het kassaticket of de scanningslijst.
 • een vermelding van de hoeveelheid goederen.

De administratie aanvaardt dat de belastingplichtige schenker in plaats van de vermelding op voornoemd document van de volledige en correcte omschrijving en van de hoeveelheid van de betreffende goederen per schenking, kan kiezen voor één van de twee volgende werkwijzen: 

a. de vermelding op voornoemd document van de door schenking verkregen groepen (dekens, mondmaskers, beademingsapparatuur…) en de overeenstemmende hoeveelheden. Hierdoor kunnen meerdere schenkingen worden gegroepeerd. 
b. de toevoeging van het kasticket of de scanningslijst als bijlage aan dit document. 

De administratie aanvaardt bovendien dat desgewenst uiterlijk de vijftiende dag van iedere maand één enkel verzameldocument wordt opgesteld waarin alle schenkingen van de betreffende producten van de afgelopen maand zijn opgenomen.

De administratie aanvaardt dat in de gegeven omstandigheden een inschrijving van dit document in de boekhouding van de belastingplichtige schenker evenmin vereist is.

2. Vennootschapsbelasting

Er wordt vanuit gegaan dat de schenker geen enkel voordeel voor zichzelf heeft verkregen en de geschonken goederen uitsluitend toekomen aan de begunstigde instellingen. In dat geval zullen de geschonken goederen niet worden beschouwd als verleende abnormale of goedgunstige voordelen. Bovendien zijn de kosten  die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar. De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake btw.

3. Personenbelasting

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden dezelfde regelsals voor vennootschappen, de geschonken goederen worden niet als abnormaal goedgunstig voordeel beschouwd en de kosten die verband houden met de geschonken goederen zijn in principe fiscaal aftrekbaar.

Belastingvermindering voor giften in natura

Wat omvat de maatregel?

De minister van Financiën heeft beslist om bij hoge uitzondering en tijdelijk, giften in natura aan welbepaalde instellingen in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering voor giften. Het gaat dan over een belastingvermindering voor de giften in natura aan welbepaalde instellingen met een waarde van ten minste 40 euro (geïndexeerd bedrag).

De belastingvermindering is gelijk aan 45% van de waarde van de werkelijk gedane giften in natura.

Voor wie geldt de maatregel?

Deze belastingvermindering is van toepassing voor belastingplichtigen, natuurlijke personen die zijn onderworpen aan de personenbelasting en in welbepaalde gevallen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen(1) die een gift in natura verrichten aan welbepaalde instellingen.

Voor welke instellingen?

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan de Belgische universitaire ziekenhuizen, aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn (met inbegrip van de OCMW ziekenhuizen) of aan het Rode Kruis van België. Deze instellingen zijn opgenomen als instellingen die gemachtigd zijn om fiscale attesten uit te reiken voor de giften die zij ontvangen. 

De computers en laptops kunnen worden geschonken aan scholen. 

Over welke giften gaat het?

Het gaat over giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal alsook van producten dienstig in de strijd tegen het Coronavirus en dat als zodanig door de instellingen wordt aangemerkt. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over (niet beperkende lijst): mondmaskers, ontsmettende middelen, testsets voor het Coronavirus, beademingstoestellen, beschermende kledij, veiligheidsbrillen, duikbrillen, waterdichte poncho’s… 

Hieraan werden nog toegevoegd de computers en laptops, dewelke enkel aan scholen kunnen worden geschonken

Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

De waarde van de giften in natura wordt vastgesteld: 

 • ofwel op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of de medische producten. Deze factuur moet door de schenker aan het ziekenhuis worden voorgelegd, 
 • ofwel, bij gebrek aan een aankoopfactuur, op basis van een raming van de waarde van het geschonken materiaal door de instelling die de gift ontvangt. Die raming is gebaseerd op de marktwaarde van de geschonken goederen. 

Die raming gebeurt rekening houdend met de marktwaarde van de geschonken goederen op 29.02.2020 

Fiscaal attest

De instellingen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de belastingvermindering in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen (aanslagjaar 2021 – inkomsten van 2020). Ze bezorgen die attesten volgens de geëigende procedures aan de belastingadministratie.

4. Tijdelijke maatregel

Deze maatregel die wordt genomen in het kader van de strijd tegen het Coronavirus is van toepassing op de giften in natura en de schenkingen van medische hulpgoederen die gebeuren van 01.03.2020 tot en met 30.07.2020. 

Voor de schenkingen van computers aan scholen zou deze maatregel gelden tot 1 september. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services