Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Fiscaliteit

Hoe kiezen tussen O&O-investeringsaftrek en O&O-belastingkrediet?

vrijdag 17/03/2023
O&O investeringsaftrek en O&O belastingkrediet

Vennootschappen en Belgische vaste inrichtingen (VI) van buitenlandse vennootschappen, ongeacht of ze ‘kmo’ zijn of niet, kunnen de onherroepelijke keuze maken tussen de ‘O&O-investeringsaftrek’ en het ‘O&O-belastingkrediet’. Wat betekenen die gunstmaatregelen in praktijk voor uw onderneming wanneer u investeert in onderzoek en ontwikkeling (O&O)?

O&O-investeringsaftrek   

De investeringsaftrek is een bijkomende belastingaftrek die bovenop de fiscale aftrek van de boekhoudkundige afschrijving komt. Kwalificerende O&O-investeringen die geen nefaste milieu-impact hebben, kunnen genieten van de volgende ‘verhoogde’ O&O-investeringsaftrekken:

  • ofwel een eenmalige verhoogde investeringsaftrek ten bedrage van een percentage (13,5% voor aanslagjaar 2023) van de investering als dusdanig. 

    Opgelet: wanneer de vennootschap een ‘kmo’ is en wanneer de investering is gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 kan geopteerd worden voor de 25% aftrek, i.e. het tarief van de ‘gewone’ investeringsaftrek.
  • ofwel geniet u een gespreide recurrente investeringsaftrek ten bedrage van een percentage (20,5% voor aanslagjaar 2023) van de jaarlijkse boekhoudkundige afschrijving van de investering.  Dit percentage is dan van toepassing voor de ganse afschrijvingsduur van het actief.  

Opgelet: de investeringsaftrek is enkel te compenseren met marktconforme belastbare inkomsten en dus niet met ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen.

Als er onvoldoende belastbare winst is, dan kan de investeringsaftrek overgedragen worden naar een volgend boekjaar.  De compensatie van de overgedragen aftrek met de winst van elk van de volgende boekjaren mag echter niet meer bedragen dan € 1.059.270 (aanslagjaar 2023) of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling aan het einde van het vorig belastbaar tijdperk € 4.237.080 (bedrag aj. 2023) overtreft, 25% van dat totale bedrag.

Geen korfbeperking voor overgedragen investeringsaftrek 

Wegens de zgn. ‘korfbeperking’ kunnen overgedragen tax assets (bvb. overgedragen fiscale verliezen) niet volledig gebruikt worden als de belastingplichtige een belastbare basis van meer dan € 1.000.000 heeft.  In dat geval moet immers 30% van het deel van de basis boven € 1.000.000 sowieso belast worden aan 25% VennB.  Echter, de ‘overgedragen investeringsaftrek’ valt niet onder deze korfbeperking en is deze dus wel onbeperkt af te trekken tegen de belastbare winst boven de € 1.000.000. 

O&O-belastingkrediet

Sinds 2006 kan de belastingplichtige zelfs de onherroepelijke keuze maken om het belastingvoordeel van de voornoemde verhoogde investeringsaftrek voor O&O-investeringen te verrekenen met de te betalen VennB. Vennootschappen kunnen het O&O-belastingkrediet ofwel in één keer genieten, ofwel gespreid over de afschrijvingsperiode van de activa die aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan van het O&O-belastingkrediet.

Het belastingkrediet wordt berekend door de toepassing van het standaardtarief VennB op het bedrag van de eenmalige of gespreide verhoogde O&O-investeringsaftrek. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor een gespreid belastingkrediet, geldt het verhoogde O&O-percentage m.b.t. het boekjaar waarin de investering plaatsvond evenzeer voor de ganse afschrijvingsduur van het actief.  Anderzijds kan het standaard VennB tarief uiteraard stijgen of dalen gedurende deze afschrijvingsperiode. Indien bij latere buitengebruikstelling of overdracht van dit actief blijkt dat het gespreide krediet lager uitvalt dan het eenmalige, wordt ook hier een aanvullend krediet voor het verschil verleend.

Indien de te betalen VennB lager is dan het verrekenbare O&O-belastingkrediet, kan de vennootschap of VI het exces O&O-belastingkrediet overdragen naar volgende 4 aanslagjaren. Ook hier wordt het gebruik van een overgedragen O&O-belastingkrediet per boekjaar beperkt: de drempels bedragen met name 50% van de staffelbedragen die gelden voor het gebruik van overgedragen O&O-investeringsaftrek.  

Terugbetaling van O&O-belastingkrediet

Indien het O&O-belastingkrediet, na verrekening met de VennB van vijf achtereenvolgende aanslagjaren niet volledig verrekend kan worden, wordt het exces krediet in cash uitbetaald aan de vennootschap in kwestie bij de inkohiering van de VennB m.b.t. dat vijfde aanslagjaar.

Geen korfbeperking, maar wel geen cumul met BV korting

Goed om te weten is dan weer dat het O&O-belastingkrediet te verrekenen is met de VennB  die verschuldigd is over de minimaal belastbare basis als gevolg van de zgn. €1.000.000-regel. M.a.w., ook al heeft een vennootschap’ mogelijk een minimaal belastbare basis, het O&O-belastingkrediet kan er vooralsnog voor zorgen dat ze niet aan een effectieve VennB schuld blootgesteld is.

Anderzijds, voor boekjaren die afsluiten vanaf 1 april 2022 moet de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kwalificerend O&O-personeel uit de berekeningsbasis van het O&O-belastingkrediet worden getild. 

Boekhoudkundige verwerking O&O-belastingkrediet

Merk op dat de Belgische fiscus op 10 september 2010 een administratieve circulaire gepubliceerd heeft omtrent de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dit belastingkrediet. In 2018 kwam ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) op de proppen met een CBN-advies 2018/02 m.b.t. het O&O-belastingkrediet. Dit CBN-advies stelt bovendien een totaal andere werkwijze voor dan de hierboven geciteerde boekhoudkundige werkwijze die de fiscus aanbeveelt...

Interactie boekhoudrecht – fiscaal recht

Als gevolg van de omzetting van de zgn. Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 is het sinds 1 januari 2016 niet langer mogelijk om ‘kosten van onderzoek’ te activeren. Betekent dit dat een belastingplichtige niet langer in de mogelijkheid verkeert om een investeringsaftrek of belastingkrediet voor O&O te genieten?

Neen! De fiscus heeft reeds bevestigd dat ook ‘kosten van onderzoek’ kunnen geactiveerd en dan meteen en integraal boekhoudkundig afgeschreven worden in hetzelfde boekjaar.  Aldus is er een ‘fiscale kapstok’ om vooralsnog de O&O-investeringsaftrek en het O&O-belastingkrediet te genieten mits een gepaste verwerking in de VennB aangifte. 

Formaliteiten

Zowel de verhoogde investeringsaftrek als het ermee verband houdende belastingkrediet vallen echter niet zomaar uit de lucht: u moet hiervoor de nodige formaliteiten vervullen. Naast het invullen van een gepaste bijlage bij de ingediende VennB-aangifte, moet ook een attest van de bevoegde administratieve diensten bekomen worden. Wees alert op het feit dat de regelgeving verschilt per gewest.

Neem contact op met één van onze experten

Pieter-Jan Van den Bossche

Pieter-Jan Van Den Bossche

Manager Tax & Legal Services

Contact