Overslaan en naar de inhoud gaan
#Herstructureren #Bestuursmandaten #Fusie #Vennootschap

Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten

maandag 24/06/2019
handshake

Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedoeling dat deze bestuursmandaten ononderbroken doorlopen doordat zij worden verdergezet door de overnemende vennootschap. Juridisch is dit echter niet zo vanzelfsprekend als velen denken.

Meer dan eens wordt er ten onrechte geredeneerd vanuit de gedachte van de continuïteit: bij fusies en splitsingen die worden uitgevoerd volgens de vennootschapsrechtelijke procedure, gebeurt de overdracht van de activa en passiva immers ten algemene titel. Er moeten geen afzonderlijke overdrachtsformaliteiten worden vervuld voor ieder over te dragen bestanddeel.

Deze continuïteit wordt echter niet doorgetrokken naar de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt. Voor elk van deze bestuursmandaten moet er in de fusie- of splitsingsakte dus een concrete beslissing worden voorzien namelijk de stopzetting dan wel de overdracht naar de verkrijgende vennootschap. Dit wordt in de praktijk geregeld over het hoofd gezien, met alle gevolgen van dien. De overgenomen vennootschap blijft eerst en vooral ten onrechte vermeld in het vennootschapsdossier en bij uitbreiding in de Kruispuntenbank der Ondernemingen. Verder is de verkrijgende vennootschap, die te goeder trouw het bestuursmandaat verderzet, geen mandataris van de bestuurde vennootschap. De handelingen die zij in hoedanigheid van bestuurder stelt zijn mogelijk niet tegenstelbaar. Dit neemt niet weg dat verkrijgende vennootschap doorgaans wel als feitelijk bestuurder zal worden beschouwd voor zover hij als dusdanig voldoende actief optreedt naar de buitenwereld toe.

Tenslotte bestaat de kans dat uw bestuursorgaan niet meer in regel is doordat het, ingevolge het wegvallen van een bestuurder, niet meer het statutair en/of wettelijk minimum aantal leden telt. De wetgeving voorziet in zulke gevallen een dubbele sanctie: bestuurdersaansprakelijkheid én iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de door het onregelmatig samengestelde bestuur genomen beslissingen.

Inschrijving in regel stellen

Wil u de inschrijving van uw vennootschap toch in regel stellen, hetgeen uiteraard ten zeerste aan te raden is, dan zal het bestuur eerst moeten vaststellenwat er met het bestuursmandaat van de overgenomen vennootschap is gebeurd ingevolge de herstructurering. Een uittreksel uit deze notulen moet vervolgens in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, waarna de griffie de inschrijving zal aanpassen. Eenzelfde redenering geldt trouwens voor de vennootschappen waarvan de vereffening of het faillissement werd gesloten. Deze vennootschappen bestaan juridisch niet meer, zodat men er al te vaak ten onrechte van uit gaat dat de bestuursmandaten die zij waarnemen, automatisch een einde nemen. Ook hier zal het bestuursorgaan van de bestuurde vennootschap de nodige vaststellingen moeten doen en deze publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, wil men de bestuurder met succes laten doorhalen in het vennootschapsdossier en, in het verlengde hiervan, de Kruispuntenbank der Ondernemingen.

Al deze bijkomende administratie en kosten kan u eenvoudigweg vermijden door de opvolging van de bestuursmandaten onmiddellijk op te nemen in de notariële akte.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
Julie De Roy
Julie De Roy
Manager Tax & Legal Services