Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Winwinlening #Kmo #Financiering #Investering

De Winwinlening: van uw vrienden moet u het hebben

dinsdag 13/08/2013
De Winwinlening van uw vrienden moet u het hebben

Trouwe lezers van Informatief weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Goedkope financiering

In Informatief 85 kon u reeds een artikel over deze alternatieve financieringsvorm lezen.
In deze bijdrage herhalen we nog eens de voornaamste principes. Een interessante nieuwigheid is dat kmo’s vanaf 9 augustus 2013 maximaal 200.000 € kunnen ontlenen. Tot dan bedroeg het maximum 100.000 €. Hierdoor wordt deze financieringsvorm nog interessanter.

Deze alternatieve financieringsvorm maakt het voor kmo’s gemakkelijker om goedkoop aan geld te geraken. Het rentetarief op de Winwinlening mag immers maximaal 2,75% bruto bedragen indien de lening wordt afgesloten in de loop van 2013. De investeerders krijgen dus een mooie rentevergoeding met als kers op de taart een jaarlijkse belastingvermindering van 2,50%.

Naar onze mening wordt deze kredietvorm in de praktijk nog veel te weinig overwogen.  

Persoonlijk zouden we geen geld verstrekken aan kmo’s met erg risicovolle activiteiten. Maar een lening aan een managementvennootschap, patrimoniumvennootschap of vrije beroeper is in de meeste gevallen een heel stuk minder risicovol indien u het volste vertrouwen hebt in de bedrijfsleiding.

Wie mag lenen of ontlenen?

De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

 • de lening afsluit buiten het kader van zijn handels- en beroepsactiviteit  
 • geen werknemer is van de onderneming
 • geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is van de kredietnemer
 • geen (echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is indien de kredietnemer een vennootschap is
 • op zijn of haar beurt geen kredietnemer is van een Winwinlening

Interessant om weten: de feitelijk samenwonende partner kan dus wel een lening toestaan!

Enkel in Vlaanderen gevestigde kmo’s kunnen een Winwinlening afsluiten.
In deze context verstaat men onder een kmo:

 • een onderneming met minder dan 250 werknemers
 • de jaaromzet bedraagt maximaal 50.000.000 € of het balanstotaal is niet hoger dan 43.000.000 €

Kortom, het gros van de Vlaamse ondernemingen komt dus in aanmerking.
Opgelet: niet alleen vennootschappen komen in aanmerking; ook natuurlijke personen en zelfs VZW’s kunnen een dergelijke lening afsluiten.

De kredietnemer mag zich maximaal voor 200.000 €  met Winwinleningen financieren

Het maximaal bedrag waarvoor een ondernemer Winwinleningen kan afsluiten, werd vanaf 9 augustus jl. verdubbeld van 100.000 € tot 200.000 €. De kredietgever op zijn beurt kan maar een Winwinlening verstrekken voor maximaal 50.000 €. Indien u als ondernemer voor het maximum wenst te gaan, dan moet u dus al minstens vier vrienden of familieleden vinden die u of uw vennootschap zo’n lening wensen te verstrekken.

Een minimumbedrag wordt niet voorzien. Maar in de praktijk loont het niet de moeite om voor een bedrag van minder dan 5.000 € à 10.000 € een dergelijke lening af te sluiten. Tenzij u als kredietnemer uw activiteit in bijberoep zou uitoefenen.

Rente + belastingvoordeel voor de kredietgever

De rentevoet die mag of moet worden toegepast, wordt altijd gelinkt aan het jaar waarin de lening wordt afgesloten en blijft onveranderd gedurende de ganse looptijd van de lening. Voor 2013 bedraagt de maximale rentevoet 2,75% bruto. Lager is zeker mogelijk, maar in dat geval mag de rentevoet niet lager zijn dan de helft van dat percentage. De minimale rentevoet bedraagt voor leningen afgesloten in 2013 m.a.w. 1,375%. Op de rente dient 25% roerende voorheffing te worden ingehouden door de kredietnemer die ook moet zorgen dat de voorheffing wordt gestort op de rekening van het bevoegde ontvangkantoor.

Als kredietnemer bij een financiële instelling op middellange termijn lenen aan een lagere rentevoet van 2,75% zal in de praktijk niet evident zijn. Zeker voor leningen op lange termijn en met de wetenschap dat er geen waarborgen moeten worden verstrekt. Ook de kredietgever mag niet klagen. Hij krijgt maximaal 2,75% bruto of 2,06% netto. Dat tarief benadert immers de OLO-rente op 10 jaar. Niet echt spectaculair zou u misschien denken. Maar … daarbovenop krijgt de kredietgever jaarlijks nog een belastingvermindering van 2,50%, met een maximum van 1.250 €. Het is vooral dit laatste dat van doorslaggevende aard is.

Het in aanmerking te nemen bedrag voor de belastingvermindering wordt berekend op basis van een rekeningkundig gemiddelde van het geleende bedrag op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk. Die grondslag bedraagt dus maximaal 50.000 € per kredietverlener.

Looptijd van de lening

De lening dient verder nog aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet de lening een vaste looptijd hebben van 8 jaar. Er kan worden geopteerd om de lening voor de volledige hoofdsom op de eindvervaldag terug te betalen of volgens een vast aflossingsplan (bijvoorbeeld via maandelijkse, driemaandelijkse, semestriële of jaarlijkse aflossingen). In de overeenkomst kan bovendien worden bepaald dat de kredietnemer de lening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interesten.

In de praktijk opteert u als kredietgever beter voor een éénmalige terugbetaling na 8 jaar. Op die manier kan u het belastingvoordeel immers maximaliseren. Maar misschien ziet u graag ieder kwartaal of ieder jaar wel een stukje geld terugkomen. Als kredietnemer bent u eveneens beter gebaat met een éénmalige terugbetaling na 8 jaar. Op die manier hoeft u zich niet te bekommeren om tussentijdse kapitaalaflossingen en kan u het geld vooral voor langlopende investeringsprojecten aanwenden. Maar op basis van psychologische overwegingen is het misschien niet slecht om eerder te opteren voor jaarlijkse aflossingen. In dat geval geeft dit meer vertrouwen aan de kredietgever en zal deze daardoor sneller geneigd zijn om na verloop van tijd u opnieuw een dergelijke lening te verstrekken.

Let op: de interesten op het openstaande kapitaal moeten minstens eenmaal per jaar worden afgerekend.

Wat bij faillissement?

Belangrijk om weten is dat de lening wordt “achtergesteld” ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schuldeisers van de kredietnemer en dat u als kredietgever bijgevolg over geen waarborgen beschikt die u zou kunnen inroepen indien de kredietnemer zijn schuld niet meer kan aflossen. Bij een faillissement betekent dit m.a.w. dat u bij de laatsten in de rij staat. Dat is zowat het grootste nadeel van de Winwinlening. Maar dat nadeel wordt toch enigszins gemilderd: indien de kmo de lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, dan krijgt de investeerder 30% van het niet terugbetaalde kapitaal terug via een eenmalige belastingvermindering. De kredietgever loopt dus maximaal een risico van 70% van het geleende bedrag. Kiest hij voor regelmatige aflossingen, dan zal dat risico een flink stuk minder zijn, tenzij de kredietnemer kort na het afsluiten van de lening in faling zou gaan.

Enkele interessante weetjes

Hieronder sommen wij nog een aantal interessante kenmerken op die verbonden zijn aan de Winwinlening: 

 • een gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet mogelijk
 • op de website www.winwinlening.be kan u het modelcontract en de bijhorende aflossingstabel online invullen en doorsturen naar de bevoegde instantie
 • er wordt geen enkele administratieve kost aangerekend voor de registratie van de lening

Op basis van eigen ervaring kunnen we u alvast verklappen dat het formaliseren van een dergelijke lening een minimum aan tijd in beslag neemt. Reken op maximaal een uurtje werk. En dat is echt wel ruim gemeten …

Wat brengt het op?

Wat u allicht het meest  interesseert als potentiële kredietverstrekker, is hoeveel zo’n Winwinlening u nu werkelijk netto kan opbrengen.

Voorbeeld

Wendy verstrekt op 1 januari 2013 een Winwinlening voor een bedrag van 50.000 € aan ANGEL CAPITAL BVBA. De zaakvoerder van deze vennootschap is één van haar naaste collega’s. Het bedrag van 50.000 € staat op 1 januari 2013 op de rekening van de vennootschap. De lening dient voor de volledige hoofdsom pas na 8 jaar te worden terugbetaald. Zij komen een rentevoet van 2,75% overeen.

Wendy zal in dat geval jaarlijks een nettorendement behalen van:

 • Bruto-interest (50.000 € x 2,75%):                           1.375,00 €
 • Ingehouden roerende voorheffing:                        - 343.75 €
 • Belastingvermindering (50.000 € x 2,50%):         1.250,00 €
 • Totaal:                                                                               2.281,25 €   

Wendy zal gedurende 8 jaar een jaarlijks nettorendement van 4,56% behalen. Veel beter dan de vergoeding op een spaarboekje of op een Belgische overheidsobligatie. Ook de vennootschap van haar collega doet een goede zaak. Deze kan immers een lening op 8 jaar afsluiten, zonder waarborgen, aan een tarief van 2,75%. Van een win-winsituatie gesproken …

Neem contact op met één van onze experten

Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact