Overslaan en naar de inhoud gaan
#Voorschotfactuur #Btw #Belastingen

De voorschotfactuur anno 2016: "I'll be back?"

donderdag 16/07/2015
De voorschotfactuur anno 2016 I'll be back

De wijziging van de btw regelgeving op het stuk van de opeisbaarheid, heft ervoor gezorgd dat de voorschotfactuur vanaf 1 januari 2013 niet langer de btw opeisbaar/aftrekbaar maakte. Door de enorme impact op de commerciële praktijk werden er echter tolerantie op tolerantie uitgevaardigd waardoor anno 2015 er vier btw- stelsels omtrent voorschotfacturen naast elkaar bestaan. De regering had zich voorgenomen om het ganse wetgevend stuk te herbekijken en zij heeft haar belofte nagekomen want er ligt een voorontwerp klaar met nieuwe regels die op 1 januari 2016 in werking zouden treden.

Voorontwerp – belang factuur wordt nog groter dan vroeger

De huidige wetgeving voorziet dat de opeisbaarheid van de btw plaatsvindt op het moment waarop de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht, tenzij er voordien reeds een vooruitbetaling wordt ontvangen. De factuurdatum is in het huidige wettelijke systeem (zonder toepassing van de toleranties) dus van geen belang en kan de btw niet opeisbaar maken.

Het voorontwerp voorziet hier in een ware kentering, want als dit ontwerp ongewijzigd wordt goedgekeurd, zal vanaf 2016 de factuurdatum doorslaggevend zijn voor handelingen tussen ondernemingen om de opeisbaarheid van de btw te bepalen (uitgezonderd intracommunautaire transacties).

Tenzij er een voorschot wordt ontvangen, zal de btw pas opeisbaar worden bij het uitreiken van de factuur.

Wordt de factuur niet tijdig uitgereikt ( uiterlijk de 15e dag van de maand volgend op de maand van de goederenlevering/dienstverrichting), dan moet de handeling worden opgenomen in de btw- aangifte over het tijdvak waarin de factureringstermijn verstrijkt.

Als er een voorschot wordt ontvangen vóór de goederenlevering of de dienstverrichting (en vooraleer een factuur werd uitgereikt), dan blijft de huidige afwijking bestaan dat de btw opeisbaar wordt op het moment dat het voorschot wordt ontvangen (uitgezonderd bij intracommunautaire leveringen).

Als er een betaling gebeurt na de goederenlevering/dienstverrichting, maar vooraleer de factuur wordt uitgereikt, dan heeft de betaling geen invloed op de opeisbaarheid.

De handelingen die worden verricht voor publiekrechtelijke lichamen, zouden vanaf 2016 pas aanleiding geven tot opeisbaarheid van de btw op het tijdstip waarop de betaling of een deel ervan wordt ontvangen (uitgezonderd bij verlegging van heffing).

​​​​​​​Bedenking

In het voorontwerp wordt herinnerd aan het belang van de vermeldingen die verplicht op de factuur moeten worden aangebracht. De factuur moet niet enkel de uitreikingsdatum vermelden, maar tevens de datum waarop het belastbaar feit voor de levering van de goederen of de dienst heeft plaatsgevonden, voor zover die datum verschilt van de datum waarop de factuur wordt uitgereikt.

Het belastbaar feit is de datum waarop de goederenlevering plaatsvindt of de dienst wordt voltooid (hierop bestaan enkele afwijkingen).

In praktijk zal dit betekenen dat voorschotfacturen in de praktijk vaak nog niet alle verplichte factuurvermeldingen zullen kunnen bevatten. De datum van het belastbaar feit zal immers enkel kunnen vermeld worden op een voorschotfactuur indien deze op het moment van uitreiking ervan al gekend is.

Dit belangrijk detail zal toch nog moeten aangepakt worden, wil de nieuwe regelgeving inzake opeisbaarheid niet in hetzelfde bedje ziek zijn als de regels die werden ingevoerd in 2013.

De minister heeft inmiddels reeds informeel bevestigd dat deze passage niet zou gelden voor de voorschotfacturen. Enkel op de eindfactuur zou de datum van het belastbaar feit moeten worden vermeld indien deze afwijkt van de uitreikingsdatum van de factuur.

Conclusie

De regering heeft alle intentie om de belofte van het Regeerakkoord waar te maken en de regels inzake opeisbaarheid te vereenvoudigen. Indien het heikel punt met betrekking tot de vermelding van het belastbaar feit op de factuur ook nog wordt aangepakt zoals reeds informeel aangekondigd, lijkt het er alleszins op dat het opzet van de regering zal slagen.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Karolien Vanmeerhaeghe
Karolien Vanmeerhaeghe
Senior Manager Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services