Overslaan en naar de inhoud gaan
#Audit #ESG #Duurzaamheid & Investeringen

CSRD: verplichte duurzaamheids-
rapportage

maandag 21/11/2022
CSRD – verplichte duurzaamheidsrapportage

Vanaf boekjaar 2025 worden ook grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid. 

Welke risico’s kent uw onderneming met betrekking tot duurzaamheidsontwikkelingen? Welk effect heeft uw onderneming op mens en milieu? Hoe gaat uw onderneming om met thema’s zoals: goed bestuur, diversiteit, mensenrechten en corruptie? 

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de impact van de verplichte duurzaamheidsrapportage op uw onderneming en hoe uw onderneming zich hierop kan voorbereiden.

Nieuwe Europese richtlijn: CSRD

Op 10 november 2022 heeft het Europese Parlement ingestemd met een nieuwe richtlijn: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De CSRD is een onderdeel van het duurzame financieringspakket van de Europese Commissie waarbij men investeerders wilt motiveren om mee te investeren in duurzame groei van ondernemingen.

Deze richtlijn zal tot gevolg hebben dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid zullen dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu en  zal mee moeten bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal van 2019, namelijk om duurzame economische groei te stimuleren en om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Het is in feite een herziening van de huidige Europese richtlijn met betrekking tot niet-financiële rapportering (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) die reeds in werking is sinds 2018. De NFRD verplicht op dit moment enkel grote beursgenoteerde ondernemingen en krediet- en verzekeringsinstellingen met een personeelsbestand van meer dan 500 werknemers, om te rapporteren over duurzaamheidsthema’s. 

Inhoud?

Het aantal ondernemingen dat een duurzaamheidsrapportering moet opstellen wordt uitgebreid tot alle grote ondernemingen en alle ondernemingen met effecten die op een gereglementeerde markt in de EU genoteerd zijn, met uitzondering van micro-ondernemingen. Ook moederondernemingen van grote groepen worden verplicht om een duurzaamheidsrapportering op groepsniveau op te stellen.

Met de CSRD wil de Europese Commissie standaarden vastleggen waarmee men de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie zal bepalen binnen alle lidstaten. Men beoogt hiermee de duurzaamheidsverslaggeving meer betrouwbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast is de doelstelling dat de duurzaamheidsinformatie vergelijkbaar wordt tussen ondernemingen.

Ondernemingen moeten hun duurzaamheidsinformatie enerzijds rapporteren in het jaarverslag van de bestuurders, dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, en anderzijds digitaal 'taggen' zodanig dat de informatie toegankelijk is in een centrale EU-database.

De betrouwbaarheid van deze informatie zal bovendien worden beoordeeld door een onafhankelijke beroepsbeoefenaar, waaronder een bedrijfsrevisor, die hierover een verklaring met beperkte mate van zekerheid verstrekt.

Voor welke ondernemingen?

Met grote ondernemingen bedoelt men ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

  • 250 werknemers
  • 40 miljoen euro omzet
  • 20 miljoen euro balanstotaal

Dit wil zeggen dat ook ondernemingen met private en/of familiale aandeelhoudersstructuur verplicht kunnen worden om duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun jaarverslag.

De Europese Commissie zal naast standaarden over duurzaamheidsinformatie voor grote ondernemingen, ook afzonderlijke standaarden voor kmo’s vastleggen. Hierdoor kunnen niet-beursgenoteerde kmo’s deze standaarden op vrijwillige basis toepassen.

Wat is duurzaamheidsinformatie?

De CSRD zal deze ondernemingen verplichten om te rapporteren over enerzijds de impact van duurzaamheidsfactoren op de onderneming zelf en anderzijds over de impact van de onderneming op het milieu en de maatschappij. Dit noemt men de “dubbele materialiteit”.

De afkorting die vaak de inhoud van  duurzaamheidsinformatie beschrijft is ESG:  Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). De ondernemingen zullen, bij het opstellen van hun duurzaamheidsinformatie, rekening moeten houden met deze drie criteria en de invloed die hun activiteiten hierop hebben.

De milieucriteria gaan onder meer over afvalbeheer, broeikasgassen, verontreiniging en klimaatverandering. De sociale criteria behandelen eerder de connectie tussen de onderneming en haar werknemers: bescherming en preventie, diversiteit en gelijke kansen en de werkomstandigheden. De criteria van goed bestuur beoordelen de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd. Hier kijkt men voornamelijk naar de managementvergoedingen, het onafhankelijk, ethisch en verantwoord handelen door het management en het bestrijden van corruptie. 

Wanneer van toepassing?

  • Het boekjaar vanaf 1 januari 2024: NFRD-plichtige ondernemingen (rapportage in 2025)
  • Het boekjaar vanaf 1 januari 2025: Grote ondernemingen (rapportage in 2026)
  • Het boekjaar vanaf 1 januari 2026: Beursgenoteerde KMO’s (rapportage in 2027)

Men verwacht dat de Europese Raad het voorstel voor het invoeren van de CSRD-richtlijn op 28 november 2022 zal aannemen en de inhoud van deze richtlijn zal dan gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de EU.

Aansluitend zetten de Europese lidstaten deze standaarden om in nationale wetgeving.

De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven aan de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) om de standaarden van CSRD op te stellen. De verwachting is dat deze definitieve standaarden (European sustainability reporting standards - ESRS) worden gepubliceerd tegen begin 2023.

Impact op uw onderneming?

Het is van belang voor grote ondernemingen om nu al te starten met het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s van de onderneming en de effecten van hun activiteiten op mens en milieu. Daarnaast zullen ondernemingen zich trachten te focussen op de manier waarop ze betrouwbare informatie omtrent deze thema’s kunnen tot stand brengen en vertalen in een rapport.

Stakeholders van een onderneming (zoals o.m. personeel, klanten, leveranciers, aandeelhouders en kredietverschaffers) hechten steeds meer belang aan een duurzame economie en motiveren de onderneming om verslag uit te brengen over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid.

CSRD-plichtige ondernemingen zullen daarnaast de verplichting hebben om over gans hun waardeketen te rapporteren (dubbele materialiteit).

Duurzaamheidsverslaggeving zal uiteindelijk voor alle ondernemingen belangrijk worden, ook voor de middelgrote en kleine ondernemingen.

Neem contact op met één van onze experten

Koen van Eupen

Koen van Eupen

Partner - Audit

Contact
Kevin Gevels

Kevin Gevels

Manager Audit

Contact