Overslaan en naar de inhoud gaan
#Audit

CSRD: verplichte duurzaamheids-
rapportage

donderdag 28/04/2022
CSRD – verplichte duurzaamheidsrapportage

Binnenkort zullen ook grote ondernemingen verplicht worden om te rapporteren over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid. 

Welke risico’s kent uw onderneming met betrekking tot duurzaamheidsontwikkelingen? Welk effect heeft uw onderneming op mens en milieu? Hoe gaat uw onderneming om met thema’s zoals: goed bestuur, diversiteit, mensenrechten en corruptie? 

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de impact van de verplichte duurzaamheidsrapportage op uw onderneming en hoe uw onderneming zich hierop kan voorbereiden.

Voorstel Europese richtlijn: CSRD

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe richtlijn: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De CSRD is een onderdeel van het duurzame financieringspakket van de Europese Commissie waarbij men investeerders wilt motiveren om mee te investeren in duurzame groei van ondernemingen.

De voorgestelde richtlijn zal tot gevolg hebben dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid zullen dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu en  zal mee moeten bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal van 2019, namelijk om duurzame economische groei te stimuleren en om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Dit voorstel is een herziening van de huidige Europese richtlijn met betrekking tot niet-financiële rapportering (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) die reeds in werking is sinds 2018. De NFRD verplicht op dit moment enkel grote beursgenoteerde ondernemingen en krediet- en verzekeringsinstellingen met een personeelsbestand van meer dan 500 werknemers, om te rapporteren over duurzaamheidsthema’s. 

Inhoud?

Het aantal ondernemingen dat een duurzaamheidsrapportering moet opstellen wordt uitgebreid tot alle grote ondernemingen en alle ondernemingen met effecten die op een gereglementeerde markt in de EU genoteerd zijn, met uitzondering van micro-ondernemingen. Ook moederondernemingen van grote groepen worden verplicht om een duurzaamheidsrapportering op groepsniveau op te stellen.

Met de CSRD wil de Europese Commissie standaarden vastleggen waarmee men de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie zal bepalen binnen alle lidstaten. Men beoogt hiermee de duurzaamheidsverslaggeving meer betrouwbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast is de doelstelling dat de duurzaamheidsinformatie vergelijkbaar wordt tussen ondernemingen.

Ondernemingen moeten hun duurzaamheidsinformatie enerzijds rapporteren in het jaarverslag van de bestuurders, dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, en anderzijds digitaal 'taggen' zodanig dat de informatie toegankelijk is in een centrale EU-database.

De betrouwbaarheid van deze informatie zal bovendien worden beoordeeld door een onafhankelijke beroepsbeoefenaar, waaronder een bedrijfsrevisor, die hierover een verklaring met beperkte mate van zekerheid verstrekt.

Voor welke ondernemingen?

Met grote ondernemingen bedoelt men ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

  • 250 werknemers
  • 40 miljoen euro omzet
  • 20 miljoen euro balanstotaal

Dit wil zeggen dat ook ondernemingen met private en/of familiale aandeelhoudersstructuur verplicht kunnen worden om duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun jaarverslag.

De Europese Commissie zal naast standaarden over duurzaamheidsinformatie voor grote ondernemingen, ook afzonderlijke standaarden voor kmo’s vastleggen. Hierdoor kunnen niet-beursgenoteerde kmo’s deze standaarden op vrijwillige basis toepassen.

Wat is duurzaamheidsinformatie?

De CSRD zal deze ondernemingen verplichten om te rapporteren over enerzijds de impact van duurzaamheidsfactoren op de onderneming zelf en anderzijds over de impact van de onderneming op het milieu en de maatschappij. Dit noemt men de “dubbele materialiteit”.

De afkorting die vaak de inhoud van  duurzaamheidsinformatie beschrijft is ESG:  Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). De ondernemingen zullen, bij het opstellen van hun duurzaamheidsinformatie, rekening moeten houden met deze drie criteria en de invloed die hun activiteiten hierop hebben.

De milieucriteria gaan onder meer over afvalbeheer, broeikasgassen, verontreiniging en klimaatverandering. De sociale criteria behandelen eerder de connectie tussen de onderneming en haar werknemers: bescherming en preventie, diversiteit en gelijke kansen en de werkomstandigheden. De criteria van goed bestuur beoordelen de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd. Hier kijkt men voornamelijk naar de managementvergoedingen, het onafhankelijk, ethisch en verantwoord handelen door het management en het bestrijden van corruptie. 

Wanneer van toepassing?

De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven aan de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) om de standaarden van CSRD op te stellen. De verwachting is dat deze definitieve standaarden worden gepubliceerd zijn tegen eind oktober 2022.

Tegen eind 2022 wil de Europese Commissie, na goedkeuring van het Europees parlement en de lidstaten, de regels en normen omtrent deze nieuwe richtlijn definitief vastleggen. Nadien moeten de Europese lidstaten deze standaarden omzetten in hun nationale wetgeving.

Initieel was het de bedoeling van de Europese Commissie om alle ondernemingen, die onder CSRD zullen vallen, te laten rapporteren vanaf boekjaar 2023.  De verplichting om te rapporteren volgens CSRD zal worden uitgesteld.

Beursgenoteerde ondernemingen, die reeds onder NFRD vielen, zouden reeds moeten rapporteren conform CSRD in 2025 over het boekjaar dat aanvangt vanaf 1 januari 2024.

Voor grote ondernemingen zou de CSRD-verplichting worden uitgesteld naar de verslaggeving in 2026 over het boekjaar dat aanvangt vanaf 1 januari 2025.

Impact op uw onderneming?

Het is van belang voor grote ondernemingen om nu al te starten met het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s van de onderneming en de effecten van hun activiteiten op mens en milieu. Daarnaast zullen ondernemingen zich trachten te focussen op de manier waarop ze betrouwbare informatie omtrent deze thema’s kunnen tot stand brengen en vertalen in een rapport.

Stakeholders van een onderneming (zoals o.m. personeel, klanten, leveranciers, aandeelhouders en kredietverschaffers) hechten steeds meer belang aan een duurzame economie en motiveren de onderneming om verslag uit te brengen over de inhoud en de gevolgen van hun duurzaamheidsbeleid.

Op termijn zal het rapporteren van o.m. sociale- en milieuaspecten van belang zijn voor vele ondernemingen, ook voor diegene die (nog) niet onder de scope vallen van CSRD.

Neem contact op met één van onze experten

Koen van Eupen

Koen van Eupen

Partner - Audit

Contact
Kevin Gevels

Kevin Gevels

Manager Audit

Contact