Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen #Bestuurdersaansprakelijkheid #Vennootschap #Verzekeringen

Bestuurders-
aansprakelijkheid
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

donderdag 25/04/2019
Tablet Charts

Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer.

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57.

Vanaf de inwerkingtreding van het WVV zullen er maximumgrenzen op de aansprakelijkheid van bestuurders gelden. Deze grenzen worden afhankelijk gesteld van de gemiddelde omzet (exclusief BTW) en het gemiddelde balanstotaal van de laatste drie boekjaren. De maximale schadevergoedingsbedragen zijn gelinkt aan de economische omvang van de vennootschap of vereniging. Op deze manier vormen ze een duidelijke graadmeter van de maatschappelijke impact van de onderneming.

De wetgever motiveerde de invoering van dergelijke aansprakelijkheidsbeperking door te verwijzen naar een betere voorspelbaarheid en verzekerbaarheid van de bestuurdersrisico’s. De aansprakelijkheidsbeperking zou ook een drijfveer kunnen zijn om internationale ondernemingen aan te trekken door deze af te stemmen op de bestuurdersaansprakelijkheid in onze buurlanden. Tenslotte wil men op deze wijze het ongerechtvaardigd verschil wegwerken tussen de aansprakelijkheid van bestuurders en de aansprakelijkheid van topmanagers, die geen bestuurdersmandaat uitoefenen.

De aansprakelijkheidsbeperking van het bestuursorgaan zal zowel intern als ten aanzien van derden spelen. Eveneens kan ze per feit ingeroepen worden, ongeacht het aantal eisers of de verschillende kwalificaties waartoe een feit of geheel van feiten aanleiding geeft. Vanzelfsprekend speelt de aansprakelijkheidsbeperking enkel voor handelingen die de bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder heeft gesteld.

Voor de kleinste vennootschappen en vzw’s is de aansprakelijkheid beperkt tot 125.000 euro. Daartegenover geldt een aansprakelijkheidsbeperking tot 12 miljoeneuro voor de grootste vennootschappen en vzw’s. De aansprakelijkheidsbeperking geldt zowel ten aanzien van de rechtspersoon als tegenover derden, ongeacht de grondslag van de vordering. Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug. 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid TABEL2

Men kan niet voorzien in een contractuele beperking van de aansprakelijkheid onder deze wettelijke grenzen. Evenmin kan worden voorzien in afspraken ter vrijwaring van een eventuele aansprakelijkheid door de rechtspersoon of eventuele dochtervennootschappen. Er kan wel nog kwijting aan een bestuurder worden verleend. Dit sluit de aansprakelijkheidsvordering in principe uit. Het is eveneens interessant om te vermelden dat de rechtspersoon een aansprakelijkheidsverzekering kan afsluiten voor zijn bestuurders.

Door een op de valreep ingediend amendement, dient deze aansprakelijkheidsbeperking echter erg genuanceerd te worden. Men kan zich immers niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking in geval van:

  • Een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
  • Een zware fout of voor bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld.
  • Een kennelijk grove fout of bij “wrongful trading”.
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot fiscale schulden zoals BTW en bedrijfsvoorheffing.
  • De bestuurders aan garantieverplichtingen onderworpen zijn (bijvoorbeeld indien de bestuurder wettelijk moet instaan voor een verbintenis van iemand anders).

Bijgevolg zal de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid enkel van toepassing zijn op toevallige lichte fouten. Dergelijke fouten leidden in het verleden al zelden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

De invoering van een beperking op de aansprakelijkheid van bestuurders lijkt dan ook voor een deel zijn doel voorbij te schieten. De nodige omzichtigheid blijft dan ook geboden bij de uitoefening van een bestuursmandaat.

De beperking op bestuurdersaansprakelijk zal gelden voor schadeveroorzakende feiten die plaatsvinden na 1 januari 2020, welke de datum is waarop het WVV in principe van toepassing wordt op bestaande rechtspersonen. Een rechtspersoon kan er ook voor opteren om de nieuwe bepalingen reeds vroeger toe te passen. In dit geval is de aansprakelijkheidsbeperking reeds vervroegd van toepassing. De bestuurders van nieuwe vennootschappen en van vennootschappen die opteren voor de vroegere toepassing van het WVV kunnen vanaf ten vroegste 1 mei 2019 genieten van de aansprakelijkheidsbeperking.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
Liesl Aegten
Liesl Aegten
Associate Tax & Legal Services