Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Kmo

Bestrijding betalings-
achterstand bij
handelstransacties aangescherpt

dinsdag 04/01/2022

Vanaf 1 februari 2022 gelden een aantal nieuwe regels voor de facturatie tussen ondernemingen. Het gaat over wijzigingen aan de betalingstermijn en de berekening daarvan. Net zoals de oorspronkelijke wet uit 2002 blijft de bedoeling betalingsachterstand bij handelstransacties te vermijden. Te lange betalingstermijnen kunnen bedrijven immers in financiële moeilijkheden brengen.

Gezonde kaspositie

De wet van 2 augustus 2002 die betalingsachterstand bij handelstransacties bestrijdt, voerde destijds een aantal maatregelen in om de kaspositie van bedrijven, in het bijzonder die van kmo’s, gezond te houden. Het wettelijk vastleggen van betalingstermijnen en intrestvoeten leidde tot een verbetering van het betalingsgedrag tussen ondernemingen. De nieuwe inhoudelijke aanpassingen die vanaf februari gelden, lijnen die regeling nog wat scherper af.

De principes van 2002

De standaard betalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen is 30 kalenderdagen als in de overeenkomst geen betalingsdatum of betalingstermijn is opgenomen.

Is de schuldeiser een kmo en de schuldenaar niet, dan mogen partijen maximaal een betalingstermijn van 60 dagen vastleggen. Een kmo is een bedrijf dat voldoet aan de criteria uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In andere gevallen mag een betalingstermijn van langer dan 60 dagen wel overeengekomen worden. Dus bijvoorbeeld tussen twee niet-kmo’s.

De betalingstermijn begint te lopen vanaf:

  • De dag van ontvangst van de factuur door de schuldenaar; of
  • De dag van ontvangst van de goederen en diensten als de factuur voordien ontvangen is; of
  • De dag van aanvaarding of controle van de goederen of diensten door de schuldenaar als de factuur voordien ontvangen is. De aanvaarding of controle mag voor de berekening ten laatste maximaal 30 dagen na levering plaatsvinden.

Komen partijen geen intresten overeen, dan geldt de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor het tweede semester 2021 bedraagt die 8,0%. Dat is een pak meer dan de wettelijke rentevoet van 1,75% voor het jaar 2021.

Een rechter kan contractuele afwijkingen qua intresten en termijnen onderwerpen aan een billijkheidsonderzoek.

Wat wijzigt er in 2022?

Bijna 20 jaar later, schakelt de wetgever een tandje bij en wijzigt de wet inhoudelijk, zowel op het vlak van de bepaling als berekening van betalingstermijnen.

Betalingstermijnen

Een betalingstermijn vastleggen langer dan 60 kalenderdagen is niet meer mogelijk.

  • Partijen kunnen de betalingstermijn van 30 dagen nog altijd verlengen, maar tot maximaal 60 kalenderdagen in alle handelstransacties, ongeacht of het om een kmo gaat.
  • Wordt toch een langere betalingstermijn overeengekomen dan 60 kalenderdagen, dan is de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing. Een sectorale afwijking is wel mogelijk bij Koninklijk Besluit.
Berekening van de betalingstermijnen

Betalingstermijnen opleggen of overeenkomen van langer dan 60 dagen of mechanismes inbouwen om die te verlengen tot langer dan 60 dagen wordt voortaan ontmoedigd.

  • Het is niet meer mogelijk een contractuele regeling te treffen voor de ontvangst van de factuur. Dat werd voordien vaak gedaan om op die manier de betalingstermijn te verlengen.
  • De verlenging van de termijn met 30 dagen voor controle of aanvaarding is geschrapt. Veel ondernemingen proberen via deze weg de betalingstermijn te verlengen tot 90 dagen.
  • Een schuldenaar is voortaan verplicht om ten laatste bij de levering van de goederen of diensten de informatie te verstrekken die facturatie toelaat. Voordien werd daar soms te lang mee gewacht waardoor de schuldeiser geen geldige of conforme factuur kon uitreiken.

Werk uw verkoopsvoorwaarden bij

De wetswijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2021 en treedt in werking op 1 februari 2022. U doet er dus goed aan uw algemene verkoopsvoorwaarden er even bij te nemen en ze inden nodig aan te passen aan deze wijzigingen.

Wenst u graag meer informatie of hulp bij de aanpassing van uw algemene verkoopsvoorwaarden? We helpen u met plezier. Aarzel niet om contact op te nemen met de experts van ons Business Legal team.

Neem contact op met één van onze experten

Carl Boudewyn

Carl Boudewyn

Partner Tax & Legal Services

Contact
Steven Strobbe

Steven Strobbe

Director Tax & Legal Services

Contact