Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Vennootschap #Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen #BV #Statuut

Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

dinsdag 21/05/2019
Belangenconflict

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. 

Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappenvzw’s en stichtingen ook uitdrukkelijk de procedure inzake belangenconflicten moeten volgen. De verstrenging van de regeling heeft te maken met de uitbreiding van de onthoudingsplicht, indien er sprake is van een belangenconflict. 

In het ‘oude’ Wetboek van Vennootschappen bestond er voor de zaakvoerders en de bestuurders van een bvba en een private nv, de mogelijkheid om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over deze verrichting. Wat de publieke nv betrof, voorzag de wet dat de bestuurder zich hiervan diende te onthouden. Dit onderscheid is nu afgeschaft. Voortaan geldt er zowel voor de bestuurders van een bv, een cv als een nv (privaat en publiek), die zetelen als college of raad van bestuur, een onthoudingsplicht. Zij mogen bijgevolg niet meer deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over deze verrichting.  

Ook wanneer de bestuurders geen college vormen, nemen de andere bestuurders de beslissing en voeren de verrichting uit. De betrokken bestuurder mag ook hier niet deelnemen aan de beraadslaging. Er dient dus in dat geval geen lasthebber ad hoc te worden aangesteld zoals dat vroeger het geval was voor de bvba.  

Wanneer alle bestuurders een potentieel belangenconflict hebben, moet de verrichting worden voorgelegd aan de algemene vergadering die hierover dient te beslissen. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze vervolgens uitvoeren. Ook zal de algemene vergadering zich moeten uitspreken over de verrichting wanneer er slechts sprake is van één bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, mag hij nog steeds zelf de beslissing nemen en de verrichting uitvoeren. Gezien het feit dat de nv nu kan bestuurd worden door één enkele bestuurder, behoort dit nu ook tot de mogelijkheden van een nv. 

Met betrekking tot de publicatie van het belangenconflict dienen dezelfde formaliteiten als in het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd. Het belangenconflict moet worden omschreven in de notulen met de nodige verantwoording en vermelding van de vermogensrechtelijke gevolgen.  In het geval dat de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, zal hij hierover moeten berichten in een bijzonder verslag waarbij hij eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten dient op te nemen. De notulen of het bijzonder verslag worden in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.  

Daarbij zal voortaan niet enkel de vennootschap maar tevens elke belanghebbende de nietigheid van het besluit kunnen vorderen, wanneer de regels niet werden nageleefd. 

Voor de bestuurders van de stichtingen is er een gelijkaardige procedure voorzien. Wat de vzw betreft, zal de te volgen procedure afhankelijk zijn van de grootte van de vereniging.  

Deze nieuwe regels zijn van toepassing voor alle ondernemingen die zijn opgericht sinds 1 mei 2019. Voor wat de bestaande vennootschappen betreft, zullen de regels inzake de belangenconflicten van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Tenzij de statuten van de onderneming reeds eerder zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact
Stefanie Lassoued

Stefanie Lassoued

Associate Tax & Legal Services

Contact