Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Mobiliteit #Wetgeving

Bedrijfsfiets heeft aangepast btw-kader nodig

woensdag 25/11/2020
Bedrijfsfiets heeft aangepast btw-kader nodig

Een bedrijfsfiets past perfect binnen een meer duurzame mobiliteit. Op vlak van btw is er echter nog een stevige demarrage nodig. Het feit dat zo’n fiets vooral privé en voor woon-werkverkeer gebruikt wordt, is een stok in de wielen. Aangepaste wetgeving en meer klaarheid vanuit de fiscus is welkom.

Voor de inkomstenbelasting geldt al een gunstige behandeling van de bedrijfsfiets, maar voor de btw is er nog ruimte voor verbetering. Er bestaat nog geen specifieke regelgeving en de algemene regels wat betreft btw-aftrek zijn niet zo interessant voor een bedrijfsfiets. En dat zowel wanneer u als werkgever gratis een bedrijfsfiets ter beschikking stelt aan uw werknemers dan wel tegen betaling van een eigen bijdrage. 

Bedrijfsfiets gratis ter beschikking 

Koopt of leaset u als werkgever een bedrijfsfiets en stelt u die gratis ter beschikking van uw werknemer, dan moet voor de btw-behandeling gekeken worden naar het beroepsmatig gebruik van de bedrijfsfiets.

Vooral privéverplaatsingen 

Voor de btw wordt het woon-werkverkeer, zowel met een bedrijfswagen als bedrijfsfiets, beschouwd als een privéverplaatsing. Enkel professionele verplaatsingen zijn dus beroepsmatig. Denk onder meer aan naar klanten of leveranciers rijden, en tussen verschillende bedrijfssites of kantoren pendelen. 

In de praktijk worden de meeste bedrijfsfietsen echter privé gebruikt en voor woon-werkverkeer. Er is dus (quasi) geen beroepsmatig gebruik en bijgevolg geen btw-aftrek voor de aankoop- of leasekosten van de fietsen en hun accessoires. Het gratis ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets leidt dus niet tot een gunstige btw-behandeling. 

Geen forfaitaire aftrek

De methodes voor het bepalen van de btw-aftrek voor bedrijfswagens en fiscale lichte vrachtwagens zijn niet van toepassing op fietsen. Bij de bedrijfswagens staat de btw-administratie een forfaitaire aftrek toe van 35% voor zover er per gebruiker één bedrijfswagen ter beschikking gesteld wordt en dat percentage voor alle bedrijfswagens wordt toegepast. Die forfaitaire aftrek wordt zelfs toegestaan voor bedrijfswagens die in het kader van het loonbeleid, de zgn. salariswagens, ter beschikking gesteld worden zonder dat het effectieve beroepsgebruik aangetoond moet worden. Maar zo’n forfaitaire btw-aftrek geldt dus nog niet voor bedrijfsfietsen

De laatste jaren is het toekennen van een bedrijfsfiets echter ook een deel van het loonbeleid geworden bij werkgevers. Het lijkt dan ook niet langer te verantwoorden dat soortgelijke regeling nog niet uitdrukkelijk voorzien werd voor bedrijfsfietsen.  

Bedrijfsfiets ter beschikking tegen een eigen bijdrage 

Stelt u als werkgever een bedrijfsfiets ter beschikking tegen een eigen bijdrage, dan verricht u vanuit btw-perspectief een btw-belaste verhuurdienst aan uw werknemer. Dat is ook het geval als de eigen bijdrage bestaat uit een netto inhouding op het loon een zgn. salary sacrifice.

Omdat de aangekochte of geleasede bedrijfsfiets in feite verhuurd wordt, mag u als werkgever 100% van de btw op de aankoop-, onderhouds- en herstellingskosten aftrekken.

Wat is de normale waarde?

Verstrekt u als werkgever zo’n verhuurdienst aan uw werknemer tegen betaling, dan moet u minstens btw afdragen over de normale waarde van de dienst, zijnde hetgeen zou moeten betaald worden bij een onafhankelijke tegenpartij en dit ongeacht de hoogte van de eigen bijdrage. Zo wordt vermeden dat u recht hebt op 100% aftrek voor de aankoop van de fiets, terwijl de eigen bijdrage van de werknemer belachelijk laag is en niet in verhouding staat tot wat u zou vragen mocht u de fiets aan een derde, niet-verbonden partij, verhuren.

Voor de terbeschikkingstelling van andere roerende goederen dan personenwagens, zoals bedrijfsfietsen, heeft de btw- administratie enkele formules opgenomen in een van haar circulaires om deze normale waarde te berekenen.

 • U kocht een bedrijfsfiets voor meer dan 1.000 euro excl.
  btw De bedrijfsfiets wordt beschouwd als een btw-bedrijfsmiddel onderworpen aan de 5-jarige herzieningstermijn. De bepaling van de normale waarde voor de jaarlijkse huur gebeurt aan de hand van volgende formule: (Aankoopprijs/5 + kosten) x (100% - % beroepsmatig gebruik)
 • U kocht een bedrijfsfiets voor minder dan 1.000 euro excl. btw
  De bedrijfsfiets wordt niet beschouwd als een btw-bedrijfsmiddel. De normale waarde wordt als volgt berekend:(Aankoopprijs + kosten) x (100% - % beroepsmatig gebruik)
 • U huurt een bedrijfsfiets 
  Huurt u als werkgever de fiets, dan wordt de normale waarde als volgt berekend:
  (Huurprijs + kosten) x (100% - % beroepsmatig gebruik)

Ook hier speelt het percentage beroepsmatig gebruik van de bedrijfsfiets dus een rol. En net omdat dat voor een bedrijfsfiets zeer beperkt is, zal dat doorgaans leiden tot een hogere normale waarde.

In praktijk kan er vanuit pragmatisch oogpunt aan gedacht worden om bij de lease van fietsen door een werkgever de leaseprijs van de werkgever als normale waarde voor de btw-heffing te nemen. Aldus is de btw-aftrek op de leasekost gelijk aan de afgedragen btw. 

Let wel dat er in de praktijk reeds rulings zijn afgeleverd waarbij gesteld wordt dat deze hoger ligt dan de door de werkgever betaalde leaseprijs (zie o.a. Voorafgaande beslissing 2018.0562 dd. 10.07.2018). 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat het btw-regime van de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets tegen vergoeding nog niet stevig in de pedalen staat en dat een administratief standpunt hieromtrent al veel soelaas zou kunnen brengen.

Nood aan aangepaste regels 

De btw-behandeling van de bedrijfsfiets staat nog niet 100% op punt. De algemene principes schieten tekort. Een forfaitaire aftrek zoals voor bedrijfswagens zou de btw-behandeling minder ongunstig kunnen maken. Ook over de berekening van de normale waarde rijzen nog vragen. Extra wetgeving en verduidelijking door de fiscale administratie is zeker welkom.

Hebt u hier nog vragen over of wenst u graag advies? U kan steeds terecht bij onze btw-specialisten.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & Legal Services

Contact