Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Buitenland #Fiscaliteit

Hervormd fiscaal gunstregime voor buitenlandse kaderleden

vrijdag 26/11/2021
Belgisch fiscaal gunstregime voor buitenlandse kaderleden wordt grondig hervormd

De Belgische regering heeft recent aangekondigd dat er een nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2022. De ontwerptekst werd goedgekeurd en zal tegen eind december 2021 worden gestemd.

In dit artikel kan u een overzicht vinden van de belangrijkste wijzigingen op basis van de ontwerptekst.

Achtergrond

Op 8 augustus 1983 werd er een administratieve circulaire uitgevaardigd om België aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders en om gekwalificeerd personeel naar België te lokken. De circulaire biedt een gunstig fiscaal regime aan buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn.

Het fiscaal regime, dat niet meer werd gewijzigd sinds 1983, stond echter onder druk gezien onder meer het gebrek aan een wettelijke basis en de complexiteit ervan. De bedoeling is om het regime te vervangen door een nieuw regime dat is aangepast aan de juridische en fiscale noden van vandaag.

Belangrijkste wijzigingen 

 
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het nieuwe expatregime moet de ingekomen onderzoekers (enkel werknemers) of ingekomen belastingplichtige (werknemer of manager/bestuurder) aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het individu moet rechtstreeks worden aangeworven vanuit het buitenland, of gedetacheerd, dan wel getransfereerd worden vanuit een buitenlandse vennootschap binnen een internationale groep. [Onderzoekers kunnen rechtstreeks worden aangeworven vanuit het buitenland zonder de vereiste dat de werkgever een internationale groep (al dan niet non-profit) moet zijn.]
 • Tijdens een periode van 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in België, moet er aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan:
  • minstens 150 kilometer buiten de Belgische grens wonen;
  • niet reeds worden beschouwd als Belgisch rijksinwoner. Deze voorwaarde bestaat reeds onder het huidige regime;
  • niet reeds onderworpen zijn aan Belgische belastingen op professioneel inkomen in België.
 • Een bruto-bezoldiging van meer dan EUR 75.000 is vereist om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling. Dit bedrag wordt geprorateerd indien er geen werkzaamheid is voor een volledig jaar. Onder de huidige regeling is er geen minimumsalaris vereist, maar hanteert de fiscus intern een minimum van +/- EUR 43.000 bruto-bezoldiging op jaarbasis. Voor onderzoekers is er geen minimumbezoldiging vereist, maar zij moeten wel een kwalificerend masterdiploma kunnen voorleggen of het equivalent van 10 jaar beroepservaring kunnen aantonen (limitatieve lijst van kennisvelden).

Vanaf nu komen ook personen met de Belgische nationaliteit in aanmerking (die weliswaar geen Belgisch fiscaal rijksinwoner zijn) voor het fiscaal gunstregime, waar dit voorheen niet mogelijk was. Deze discriminatie wordt nu weggewerkt.

Voordelen
 • De werkgever/vennootschap heeft de mogelijkheid om tot maximaal 30% van het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen te betalen als belastingvrije onkostenvergoeding voor de wederkerende uitgaven (een betaling die bovenop het brutosalaris komt). Die 30% wordt beperkt tot een maximum van EUR 90.000. Dat betekent dat boven een salaris van EUR 300.000 (30% van 300.000 = 90.000) geen belastingvoordelen van toepassing zullen zijn. Onder de huidige regeling kan er een belastingvrij bedrag van maximum EUR 11.250 of EUR 29.750 worden uitgekeerd en daarbovenop wordt er een vrijstelling verleend voor alle buitenlandse werkdagen;
 • Daarbovenop kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de verhuiskosten naar België, de inrichting van de woning en de schoolkosten van de kinderen nog steeds belastingvrij worden terugbetaald door de werkgever;
 • Naar verwachting zal ook de sociale zekerheidspositie in lijn liggen met deze belastingvrijstelling;
 • Deze voordelen kunnen worden toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar, met een potentiële verlenging van 3 jaar. Voorheen was er geen maximumperiode;
 • Het fiscaal regime kan mogelijks doorlopen bij verandering van werkgever.
Belgisch rijksinwonerschap

Onder het nieuwe regime, zal het individu worden beschouwd als een Belgisch rijksinwoner, daar waar onder het huidige regime het individu werd beschouwd als een niet-rijksinwoner, resulterend in andere verplichtingen en formaliteiten. In elk geval kan het individu nog steeds kwalificeren als een niet-inwoner, indien hij fiscaal inwoner blijft in zijn land van herkomst, op voorwaarde dat hij een certificaat van inwonerschap kan voorleggen.

De bedoeling hiervan is om “fiscale staatlozen” te vermijden, aangezien de meeste expats ook geen fiscaal rijksinwoner meer zijn in hun land van herkomst wanneer ze naar België komen met hun gezin. Tevens kunnen ze als Belgisch fiscaal rijksinwoner beroep doen op de dubbelbelastingverdragen die België heeft gesloten, om zo potentiële dubbele taxatie te vermijden. 

Procedure
 • De aanvraagprocedure voor het nieuw regime wordt verkort van 6 maanden na de maand volgend op de indiensttreding naar 3 maanden vanaf de indiensttreding;
 • Werkgevers zijn verplicht om jaarlijks een lijst van hun werknemers te bezorgen die genieten van het nieuwe regime, ten laatste op 31 januari van het volgende jaar.
Overgangsmaatregelen

De overgangsmaatregelen zijn eerder complex en opt-in/opt-out mechanismen worden voorzien, dus we raden aan om deze case-by-case te bekijken voor ieder individu.

 • In principe is het nieuwe regime van toepassing op expats die naar België komen vanaf 1 januari 2022.
 • Individuen die momenteel reeds meer dan 5 jaar genieten van het speciaal statuut, én individuen die minder dan 5 jaar van het statuut genieten maar niet zouden voldoen aan de voorwaarden van het  nieuwe regime,  verliezen in principe niet onmiddellijk de voordelen van het huidige (‘oude’) regime vanaf 1 januari 2022. Er geldt voor hen immers een overgangsperiode van 2 jaar, wat wil zeggen dat ze t.e.m. 31 december 2023 blijven genieten van de voordelen van het oude regime. Vanaf 1 januari 2024 zullen ze dan aanzien worden als Belgisch fiscaal inwoner, tenzij ze nog steeds fiscaal rijksinwoner zijn in een ander land.
 • Individuen die nog geen 5 jaar genieten van het speciaal statuut, hebben de keuze om (1) te opteren voor het nieuwe regime voor de resterende periode van de 5 jaar (plus 3 jaar) of (2) niet te opteren voor het nieuwe regime en onderworpen te blijven aan het huidige regime tot 31 december 2023 (op voorwaarde dat zij aan alle huidige voorwaarden blijven voldoen).

Noteer dat de werkgever in hoofde van elk individu een aanvraag moet indienen met betrekking tot deze overgangsmaatregelen, waarbij hij communiceert naar de Belgische belastingadministratie of er wordt gekozen voor de opt-in of opt-out tegen 31 juli 2022. Deze beslissing is finaal.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Sofie De Wachter

Sofie De Wachter

Manager Tax & Legal | Business & International Tax

Contact
Lauranne Krols

Lauranne Krols

Senior Associate Tax & Legal | Business & International Tax

Contact