Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax

Heeft de belasting-
hervorming van Hongkong een impact op de Belgen?

donderdag 26/10/2023

Onder impuls van de Europese Unie (EU) heeft Hongkong (HK) zijn regelgeving over vennootschapsbelasting aangepast sinds 1 januari 2023. Ook in 2024 zijn er nog hervormingen gepland. Dat is behoorlijk revolutionair, want het belastingregime van HK is traditioneel zeer stabiel. Wat is er gewijzigd en wat is de mogelijke impact voor Belgische vennootschappen?

Het territoriaal belastingregime in Hongkong

Hongkong heeft al jaar en dag een territoriaal belastingregime. In essentie wil dat zeggen dat conform het gemeen recht aldaar inkomsten als volgt belast worden:

  • ‘onshore income’ aan 16,5% vennootschapsbelasting
  • ‘offshore income’ (theoretisch) aan 0% vennootschapsbelasting.

Voor zogenaamde ‘trading’ transacties is een inkomen offshore wanneer zowel de aan- als verkooptransactie fysiek buiten Hongkong plaatsvindt. Op basis van de casuïstiek eigen aan een common law rechtssysteem wordt voor inkomsten uit diensten geval per geval geanalyseerd of de onderliggende dienst geheel of deels binnen of buiten Hongkong gebeurde.

Met zijn belastinghervorming van 2023 wil Hongkong zijn Foreign Source Income Exemption (FSIE) aanpassen aan de verzuchtingen van de EU. Maar wel enkel voor bepaalde types van passieve inkomsten die we hierna even toelichten.

Wat is er gewijzigd voor offshore dividenden en interesten?

Wanneer een HK vennootschap dividenden en interesten ontvangt van een bron buiten Hongkong, kwalificeren die enkel nog als offshore wanneer

  • ofwel die inkomsten niet ontvangen zijn in Hongkong,
  • ofwel wanneer de HK vennootschap een ‘economische substantietest’ nakomt.

Inkomen wordt geacht te zijn ontvangen in Hongkong,

  • wanneer het op een HK rekening wordt gestort,
  • wanneer de HK genieter deze inkomsten gebruikt om een schuld af te lossen
  • of wanneer het inkomen wordt gebruikt om een roerend goed aan te kopen wat vervolgens binnen de HK landsgrenzen wordt gebracht.

De nieuwe economische substantietest ziet er op toe dat de betrokken HK vennootschap geen ‘passieve postbus’ is. Die meting gebeurt op basis van criteria zoals een minimum aan lokale kwalificerende tewerkstelling en operationele kosten.

Concreet

Is een ‘offshore’ dividend of interest niet in Hongkong ontvangen of voldoet de HK genieter aan de economische substantietest? Dan is het een offshore inkomen en dus onderworpen aan 0% HK vennootschapsbelasting. In het omgekeerde geval is het een onshore inkomen onderworpen aan 16,5% vennootschapsbelasting in Hongkong.

Impact van HK deelnemingsvrijstelling?

Onshore dividenden en gerealiseerde meerwaarden op aandelen kunnen mogelijks vrijgesteld zijn als de vernieuwde HK deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Deze deelnemingsvrijstelling speelt wanneer de HK aandeelhouder een belang van minstens 5% heeft in de buitenlandse dochtervennootschap gedurende een onafgebroken periode van minstens 12 maanden.

Bovendien moet de buitenlandse dochtervennootschap een minimum 15% taxatietest nakomen. Klassiek houden veel HK vennootschappen vooral rechtstreeks aandelen aan in Chinese vennootschappen die standaard 25% vennootschapsbelasting betalen. Indien zo, is die 15% taxatievoorwaarde ingevuld.

Wanneer een Belgische vennootschap een dividend geniet van een niet-EER (klein)dochter geldt ook een minimum 15% taxatietest met het oog op een vennootschapsbelasting vrijstelling (DBI-aftrek) in België. Het is dus goed om vast te stellen dat ook voor HK belastingdoeleinden een 15% taxatietest van toepassing is.

Wat is er gewijzigd voor gerealiseerde meerwaarden op buitenlandse aandelen?

De nieuwe regelgeving blaast een totaal nieuwe wind (of veeleer orkaan?) over de fiscale behandeling in HK van meerwaarden die een HK vennootschap verwezenlijkt bij de vervreemding van aandelen in een buitenlandse vennootschap.

Met het oog op een vrijstelling van HK vennootschapsbelasting van een in Hongkong ontvangen meerwaarde moet ofwel de economische substantietest nageleefd worden, ofwel moet de deelnemingsvrijstelling voorhanden zijn. Tot voor het nieuwe FSIE-regime was het in Hongkong zo dat inkomsten uit kapitaal niet belast werden. Een meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschapsbelasting, is dus een opmerkelijke breuklijn met het verleden.

Wat is er gewijzigd voor offshore royalty’s?

Hier is de HK wetgever duidelijk de mosterd gaan halen bij de nexusbenadering van de OESO. Royalty’s van buitenlandse origine zijn belastingvrij in Hongkong wanneer ze verband houden met octrooien en copyright software die zijn ontwikkeld in Hongkong zoals deze rolt uit een specifieke nexusberekening.

  • R&D activiteiten door de HK vennootschap zelf en uitbesteed aan een derde partij maximaliseren de nexusbreuk (en dus de vrijstelling).
  • Wanneer er uitbesteding binnen de groep is, is er enkel een positieve impact op de nexusbreuk wanneer die groepsvennootschap resideert in Hongkong en ze de R&D activiteit in Hongkong verricht.
  • Royalty’s van buitenlandse oorsprong die geen verband houden met kwalificerende IP worden aangemerkt als onshore en belast aan 16,5% vennootschapsbelasting.

Belastingkrediet naar HK recht

Hongkong is ook bekommerd om het risico van juridische dubbele belasting (dus over hetzelfde inkomen) bij afwezigheid van een dubbelbelastingverdrag. In dat geval zal Hongkong voortaan een belastingkrediet verlenen. Dat is opnieuw revolutionair, want er was in het verleden enkel een belastingkrediet op basis van een dubbelbelastingverdrag.

Impact voor België?

Hongkong is geen belastingparadijs in relatie tot de Belgische belastingwetgeving. Getuige daarvan is dat België het allereerste land ooit is dat een dubbelbelastingverdrag afsloot met Hongkong. Deze belastinghervorming heeft dat allerminst veranderd. Integendeel, met de economische substantietest ligt er extra focus op lokale substantie.

Een belangrijke vraag voor Belgische belastingdoeleinden is of een dividend van een HK dochter in aanmerking komt voor DBI-aftrek in België. Onder de vroegere HK wetgeving was dat doorgaans het geval omdat het HK territorialiteitsregime een regelgeving van plaatselijk gemeen recht is. Als dat ook geldt voor de HK belastinghervormingen in 2023 en 2024 is dat goed nieuws voor aandeelhouders onderworpen aan vennootschapsbelasting in België.

Voldoende inspanningen geleverd?

Ondanks de 2023 belastinghervorming behoudt de Europese Raad Hongkong op de grijze lijst van non-coöperatieve jurisdicties. In het licht van de bijgewerkte EU-richtlijnen inzake territoriale belastingregimes, vindt de EU dat de 2023 belastinghervorming te beperkt is. Ze ziet enkel toe op specifieke types van passieve inkomsten. De EU verkiest een FSIE-regelgeving die slaat op een maximaal spectrum aan inkomsten.

Wil Hongkong zo ver gaan? Dat is een zeer belangrijke vraag voor Belgische vennootschappen met een (on)rechtstreeks aandelenbelang in HK dochters. Want ‘non-compliant’ vennootschappen zijn besmet voor DBI-doeleinden. Dat betekent dat dividenden en gerealiseerde meerwaarden m.b.t. voornoemde HK aandelen aan 25% vennootschapsbelasting dreigen belast te worden in België. Wordt dus zeer wellicht vervolgd!

Neem contact op met één van onze experten

Kurt De Haen

Kurt De Haen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Robbe Keersmaekers

Robbe Keersmaekers

Associate Tax & Legal Services

Contact