Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Dividenden #Buitenland #Frankrijk

Franse dividenden (eventjes) minder belast dan Belgische

dinsdag 23/03/2021
French flag below Arc de Triomphe in Paris, France. Low angle view.

Voortaan houdt u netto meer over aan uw Franse dividenden dan aan uw Belgische. 

Recente rechtspraak en een nieuwe houding van de fiscus zorgen ervoor dat het FBB verrekend mag worden voor 15%. En dat is meer dan de effectieve bronheffing in Frankrijk van 12,8%.

Geen eensgezindheid over dubbelbelastingverdrag

Als u dividenden ontvangt vanuit het buitenland, wordt u als Belgisch fiscaal rijksinwoner vaak dubbel belast. Een eerste keer via bronheffing in het buitenland en vervolgens via een finale heffing van 30% in België. Dat geldt ook voor dividenden van Franse oorsprong.

Volgens het intern Frans recht bedraagt de bronheffing 12,8%. In België worden de ontvangen dividenden vervolgens belast aan 30% bovenop die Franse bronheffing.

Een dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk bepaalt echter dat België een verrekening moet toekennen voor deze Franse bronheffing. Het gaat om het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting, hierna FBB genoemd. Die verrekening bedraagt 15% van het nettobedrag van het dividend na inhouding van de Franse bronheffing.

De Belgische fiscale administratie wilde deze bepaling uit het dubbelbelastingverdrag echter niet toepassen, aangezien het FBB voor particulieren in het intern Belgisch recht al afgeschaft is sinds 1988. Dat standpunt werd echter niet door alle belastingplichtigen gedeeld en meermaals aangevochten. Zij waren van mening dat verdragsbepalingen voorrang hebben op het intern recht.

Fiscus legt zich neer bij cassatierechtspraak

In 2017 oordeelde het Hof van Cassatie al in het voordeel van de belastingplichtigen. De fiscus legde zich echter niet neer bij deze uitspraak. Maar in een arrest van 15 oktober 2020 besliste het Hof van Cassatie opnieuw dat het dubbelbelastingverdrag voorrang heeft op het intern Belgisch recht en dat het FBB dus verrekend moet worden. Deze keer volgt de fiscale administratie deze rechtspraak wel, zo blijkt uit een persbericht en een antwoord op parlementaire vraag (Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, 55, nr. 036, blz. 201-203). En dat is goed nieuws als u een particuliere belegger bent met Franse dividenden.

Wat betekent dat nu in de praktijk?

Concreet betekent dit, dat u voortaan een verrekening kunt vragen van 15% FBB op dividenden van Franse oorsprong, waarbij u tevens een teruggave kan vragen voor het verleden tot vijf jaar terug.

Procedure voor terugvordering

De procedure voor de terugvordering van het FBB is niet eenduidig en verschilt naar gelang de dividenden al dan niet in de aangifte personenbelasting opgenomen werden.

Aangegeven dividenden

Is de bezwaartermijn nog niet verlopen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen om de teruggave van het FBB te vragen. Gelet op de beperkte termijn van 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet, bekijkt u dat best zo snel mogelijk.

Is de bezwaartermijn wel verlopen, dan kunt u een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen. Dat moet gebeuren binnen de vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting gevestigd werd. Voor de volledigheid geven we u mee dat de fiscus nog niet expliciet heeft bevestigd dat zo’n verzoek tot ambtshalve ontheffing ontvankelijk zou zijn.

Niet-aangegeven dividenden

Als de Belgische bank de roerende voorheffing inhield, kunt u in principe de te veel betaalde bronheffing terugvorderen op basis van artikel 368 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Dat zegt dat u ten onrechte gestorte roerende voorheffing kunt terugvorderen als u opteert voor de toepassing van de bevrijdende roerende voorheffing (geen verrekening in de aangifte personenbelasting). Deze teruggave kunt u vragen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de voorheffingen gestort zijn.

Let wel, deze mogelijkheid werd nog niet bevestigd door het Hof van Cassatie (wel in een arrest van het Hof van Beroep te Gent). Bovendien werd dit ook niet gevraagd aan de minister van Financiën in bovenvermelde parlementaire vraag. Er blijft hierover bijgevolg wel nog enige onzekerheid.

Belasting wordt voordeliger

Dankzij deze evolutie worden Franse dividenden nu voordeliger dan Belgische. Het FBB staat immers een grotere verrekening toe (15%) dan de effectieve bronheffing in Frankrijk (12,8%). Vanaf nu houdt u dus na belasting in Frankrijk en België 74,12% netto over van het Franse dividend, waar dat vroeger slechts 61,04% was. Voor Belgische dividenden is dat 70%.

Dit voordelig regime zal hoogstwaarschijnlijk wel maar van korte duur zijn en is vooral belangrijk voor het verleden. Er is namelijk een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in de maak en daarin zal de verrekening van het FBB geschrapt worden.

Ontving u Franse dividenden of zal u er ontvangen? U doet er goed aan uw persoonlijke situatie te laten analyseren. De administratieve termijnen om de teruggave te vragen blijven immers lopen. Ann Lettens en Laura Meert helpen u graag.

Dividenden opnemen in de aangifte of niet? Lees er hier meer over.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact