Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Btw

Evolutie of revolutie in het fiscale landschap? De visienota Van Peteghem

woensdag 20/07/2022
Fiscale landschap

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem lanceerde begin deze week zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. De blauwdruk bouwt gedeeltelijk voort op de visienota van de expertengroep onder leiding van Mark Delanote. 

Dit is geen finaal akkoord hoe de toekomstige fiscaliteit er zal uitzien, maar eerder het startschot voor verdere gesprekken. Het lijkt ons echter aangewezen om de denkpatronen al even voor u te schetsen.

Minister Van Peteghem kiest voor een fiscaal model dat aansluit bij een zogenaamd ‘dual income tax’. Activiteits- en vervangingsinkomsten worden nog steeds onderworpen aan een progressieve belasting, maar daarnaast kiest hij ervoor om ook vermogensinkomsten te onderwerpen aan evenredige tarieven.

Arbeid

De blauwdruk verlaagt de lasten op arbeid. De belastingvrije som stijgt van 9.270 euro naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon van een alleenstaande. De tarieven in de meeste inkomstenschijven dalen met 5 procentpunt. Het toptarief van 50% blijft, maar dan voor inkomsten vanaf 84.740 euro per jaar. Dat niveau is dubbel zo hoog als de zwaarste belaste inkomstenschijf vandaag, namelijk inkomsten vanaf 42.370 euro.

Het huwelijksquotiënt dooft uit, de crisisbelasting - de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid - samen met het supplement sociale bijdragen zelfstandigen gaat op de schop en de werkbonus wordt uitgebreid tot het mediaanloon. Het fiscaal voordeel voor eco-, sport- en cultuurcheques verdwijnt. Door komaf te maken met tal van fiscale voordelen zou minstens 1 op de 4 codes op de belastingbrief verdwijnen.

Het sociale en fiscale loonbegrip wordt zoveel mogelijk met elkaar in lijn gebracht. Een aantal voordelen die forfaitair worden gewaardeerd, zoals de gratis terbeschikkingstelling van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel, zouden worden belast op basis van de werkelijke waarde.

Er komen ook maatregelen die vermijden dat activiteits-inkomsten worden omgevormd in vermogensinkomsten om te ontsnappen aan belastingen. Werknemers vergoeden in centen zou de norm worden. Cafetariaplannen bieden werknemers flexibiliteit om (para)fiscaal voordelig hun loonpakket samen te stellen. Die keuzes kunnen volgens de Minister echter een negatief effect hebben op de opbouw van sociale rechten, vaak zonder dat werknemers zich daarvan bewust zijn. Door de voordelen aan werkelijke waarde te belasten, wordt de flexibiliteit behouden, maar zullen werknemers een eerlijke keuze kunnen maken tussen nettoloon en een cafetariaplan. Ook het gebruik van optieplannen voor (para)fiscale optimalisatie wordt aan banden gelegd.

Wie tot 6.000 euro per jaar aan inkomsten verdient uit bijklussen naast de reguliere job in onder meer de deeleconomie, het verenigingswerk, het gelegenheidswerk of met een flexi-job zal worden vrijgesteld van belastingen. Enkel wat bovenop dit bedrag wordt verdiend aan inkomsten uit deze activiteiten, wordt samen belast met de andere beroepsinkomsten.

Ook aan de huidige vergroening van het fiscaal stelsel voor bedrijfswagens tornt de Minister niet. Wel koppelt hij de tankkaart los van de bedrijfswagen: privé-verplaatsingen met bedrijfswagens worden belast. Hoe hiermee moet worden omgegaan, wordt voer voor discussie. Volgens Van Peteghem kan men werken met een forfait of via een berekening op basis van de afstand tussen woning en werk. Details moeten later worden besproken.

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor kmo’s wordt verlaagd van 20% naar 15%. De belastingschijf waarop dit verlaagd tarief van toepassing is, wordt verhoogd van 100.000 euro naar 200.000 euro. Er zou een minimumbelasting voor multinationals komen.

Verder liggen ook volgende denkpistes op tafel:

  • Strenger toezicht op het inbrengen en terugbetalen van kosten
  • Bestrijding van het misbruik in het kader van gunstregimes ter ondersteuning van creativiteit en talent
  • De bedrijfsvoorheffing wordt afgestemd op de eindbelasting en wordt glijdend berekend in plaats van trapsgewijs
  • Maatregelen tegen de ‘vervennootschappelijking’: verhoging van minimum bezoldiging om verminderd tarief vennootschapsbelasting te genieten, maar ook een lastenverlaging in personenbelasting voor ondernemingswinsten
  • Een gelijke toeslag op de belastingvrije som voor elk kind
  • Verhoging fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang waarbij deze kosten ook vooraf worden ingevuld op de belastingaangifte

Vermogensinkomsten

De roerende voorheffing op intresten, dividenden en andere recurrente inkomsten uit roerende goederen daalt van 30% naar 25%. Uitzonderingsregimes zouden worden uitgedoofd, met respect voor verworven rechten. Hoewel de Minister niet verder specifieert waarover het gaat, denken we zelf in het bijzonder aan het VVPRbis-regime en de liquidatiereserves. Om de kleine spaarder of belegger te ontzien, zijn de eerste 6.000 euro aan vermogensinkomsten vrijgesteld.

Opvallend is de belasting van 15% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten. Hierbij zou wel rekening gehouden mogen worden met minwaarden. Historische meerwaarden zouden niet worden geviseerd. Het is niet duidelijk wat de Minister van Financiën hier juist mee bedoelt.

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen en de taks op beursverrichtingen doven uit.

Inkomsten uit onroerende goederen ondergaan eveneens een belasting van 25%. De Minister wenst hierbij de reële huurinkomsten te belasten. Huurinkomsten zijn vermogensinkomsten en komen ook in aanmerking voor de vrijstelling van 6.000 euro. Verhuurders kunnen een forfaitaire onkostenaftrek van 30% van de werkelijke huurinkomsten genieten. Wie meer kosten maakt, mag dat bewijzen. Het pakket wil daarmee eigenaars ondersteunen die de huurwoning willen isoleren of renoveren. De blauwdruk vermeldt dat het belastingvoordeel voor de niet-eigen woning verdwijnt. Een particulier die zo'n niet-eigen woning verkoopt, betaalt een meerwaardebelasting van 15%. Ook hier zijn minwaarden aftrekbaar op belastbare meerwaarden.

Het kadastraal inkomen (KI) zou niet langer als grondslag voor de belastingheffing gelden. Nochtans vermeldt het voorstel dat men uitgaat van een jaarlijks aangepast ‘vermoed rendement’ als minimale belastbare grondslag. Mogelijks worden de niet verhuurde woningen hiermee geviseerd en blijft het KI op die manier toch nog bestaan. De eigen woning als hoeksteen van financiële zekerheid blijft – volgens de Minister – op federaal niveau belastingvrij.

Verder voorziet de blauwdruk een regeling waarbij iedereen toegang krijgt tot een fiscaal voordelig aanvullend pensioen. Weliswaar met een individueel plafond voor het fiscaal voordeel, zodat excessen worden vermeden en de betaalbaarheid wordt gegarandeerd.

BTW

De verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% worden geharmoniseerd tot 9%. Het normale btw-tarief blijft op 21%. Het tarief op groenten, fruit en geneesmiddelen gaat naar 0%, net als het tarief voor pampers, maandverbanden en andere hygiënische producten.

De btw-hervorming moet ook de Europese klimaatambitie dienen om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen tegen 2030. De overgrote meerderheid van de Belgische huizen en appartementen is niet klaar voor die ambitie. Daarom verlengt Van Peteghem het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van de eigen woning. Het pakket steunt ook het Europese voorstel voor een kerosinetaks en de internationale inspanningen om btw te heffen op vliegtuigtickets.

Ook het door de overheid georganiseerd of gesubsidieerd personenvervoer zal kunnen genieten van 0% btw.

Voorlopige conclusie

Momenteel lijkt het weinig realistisch dat binnen de regering een consensus gevonden wordt over het gehele pakket aan maatregelen. Maar dat belet niet dat afzonderlijke onderdelen uit de blauwdruk opgepikt worden. De blauwdruk geeft in ieder geval wel een beeld van de algemene richting die onze fiscaliteit waarschijnlijk zal uitgaan in de komende jaren eventueel onder volgende regeringen.

Heeft u bijkomende vragen of wilt u graag specifiek advies van een van onze experten? Aarzel niet om ons te contacteren, wij staan u met veel plezier bij.

Neem contact op met één van onze experten

Lien De Vleeschouwer

Lien De Vleeschouwer

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact