Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen

Biztax aangifte – hoe eraan beginnen?

maandag 16/08/2021
Foto van man die online belastingaangifte invult

Biztax is de naam van de online toepassing van de Federale overheidsdienst financiën waarmee de vertegenwoordigers van een vennootschap of rechtspersoon de jaarlijkse aangifte kan indienen met betrekking tot de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen.

Deze toepassing kan enkel gebruikt worden voor Belgische belastingen. Het kan zijn dat een buitenlandse onderneming een aangifte niet-inwoners moet indienen ook al is zij niet in België gevestigd. Vaak is dit omwille van de activiteiten die volgens de wetgeving aan Belgische belasting zijn onderworpen.

Sinds aanslagjaar 2015 kan er geen papieren aangifte meer ingediend worden en moet dit verplicht gebeuren via de elektronische toepassing biztax.

Enkel mocht u als vertegenwoordiger van de vennootschap of uw mandataris (accountant of tax consultant) niet over de technische mogelijkheid beschikken om een elektronische aangifte in te dienen kan een vrijstelling tot gebruik van biztax aangevraagd worden.

Ondertussen zijn alle boekhoud- en financiële software verder ontwikkeld en worden alle aangiften de laatste jaren steeds elektronisch ingediend.

De online aangifte van biztax vervangt dus volledig de oude papieren aangifte. Visueel komen alle vakken van de aangifte op het scherm en moeten deze één voor één ingevuld worden. Wanneer de aangifte reeds werd voorbereid in de boekhoud- of financiële software kan ook een bestand opgeladen worden op de biztax toepassing zodat niet alles opnieuw moet ingevuld worden.

Wie moet wanneer de biztax aangifte indienen?

De wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap of rechtspersoon kan de aangifte biztax voor de vennootschap/rechtspersoon indienen. In de meest voorkomende gevallen is dit één van de bestuurders of de gedelegeerd bestuurder van de onderneming.

De vertegenwoordiger kan ook een mandaat geven aan een derde om deze aangifte in te dienen. De meest voorkomende methode in de praktijk is deze waarbij een volmacht of mandaat gegeven wordt aan de boekhouder, de accountant of tax consultant van de onderneming. Het zijn meestal ook laatstgenoemden die de aangifte voor de vennootschap opgemaakt hebben.

Naast de in te vullen cijfergegevens van de aangifte moeten ook enkele documenten als verplichte bijlagen toegevoegd worden. Deze omvatten in hoofdzaak informatie die voortvloeit uit de boekhouding van de onderneming. Hierdoor is het vaak aangewezen dat de accountant of tax consultant de aangifte indient.

Zoals reeds hierboven aangehaald moet de biztax aangifte jaarlijks ingediend worden tegen een vooraf gekende en verplichte deadline. Deze datum is afhankelijk van de afsluitdatum van het boekjaar.

De algemene regel is dat de biztax aangifte moet ingediend zijn ten laatste 7 maanden na afsluiten van het boekjaar.

Tot en met 30 september 2019 was de indieningsdatum afhankelijk van én de balansdatum van het boekjaar én de datum van de algemene vergadering. Dit kon voor verwarring zorgen omdat vennootschappen met éénzelfde afsluitdatum dus verschillende deadlines konden hebben.

Om deze verwarring te voorkomen werd sinds 01 oktober 2019 een vereenvoudiging doorgevoerd waarbij slechts één berekeningswijze werd weerhouden om de deadline te bepalen zijnde 7 maanden na balansdatum. De termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.

Voor de boekjaren met balansdatum 31.12 valt deze deadline op 31.07 en dus midden in de zomermaanden. In de praktijk is het zo dat nog steeds de meerderheid van de boekjaren een afsluitdatum hebben gelijk aan het kalenderjaar en dus 31.12. Voor deze afsluitingen werd een automatisch uitstel toegestaan door de administratie tot na de zomermaanden. Voor de boekjaren die afsluiten op 31.01 en dus als deadline 31.08 zouden hebben werd ook nog eens een automatisch uitstel toegestaan.

Concreet betekent dit dat de boekjaren die afsluiten in de periode tussen 31.12 en 28.02 voor aanslagjaar 2021 de aangifte kunnen indienen tot 28.10.2021. Vanaf de afsluitingen die vallen na 01.03 is de algemene regel van 7 maanden van toepassing.

De biztax aangifte online indienen

Zoals hiervoor omschreven zijn de eerste deadlines van het nieuwe aanslagjaar automatisch uitgesteld tot na de zomermaanden. Dus voor boekjaren die afsluiten op 31.12 of later.

Het is niet altijd mogelijk om deze aangifte vroeger op het jaar in te dienen want de aangifte is elk jaar anders en moet dus elk jaar opnieuw online ter beschikking gesteld worden voor de ondernemers en mandatarissen.

Dit komt natuurlijk door de beslissingen die de regering neemt in het kader van de begroting en de budgettaire maatregelen die hiervoor nodig zijn. Jaarlijks komen er zaken in het eindejaar akkoord die een impact hebben op de fiscale maatregelen. Deze aanpassingen moeten verwerkt worden in de aangifte en berekening van de belastingen. Voor aanslagjaar 2021 is de aangifte beschikbaar gekomen op 01.06.2021.

Vanaf die datum is het mogelijk om de toepassing voor aanslagjaar 2021 te openen, de bestanden op te laden en de aangifte te bevestigen voor indiening. Het inloggen op de toepassing kan enkel mits een beveiligde elektronische login. Dit kan via EID, Itsme of certificaat.

Wat bij niet-indiening of laattijdige indiening

Indien de aangifte niet of laattijdig wordt ingediend kan de fiscale administratie sancties opleggen onder de vorm van boetes, verhogingen,…

Tevens kan zij de procedure ‘aanslag van ambtswege’ toepassen waarbij zij over een verlengde termijn beschikt om de fiscale situatie te onderzoeken en kan zij de bewijslast van de elementen uit de aangifte bij de belastingplichtige leggen.

Als ondernemer of vertegenwoordiger van een vennootschap of rechtspersoon heeft u er dus alle belang bij om ervoor te zorgen dat de aangifte tijdig en juist werd opgemaakt en ingediend. Als de company’s companion kan Moore u zeker bijstaan om dit ganse proces in goede banen te leiden.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Tine Deklerck

Tine Deklerck

Partner Accountancy

Contact