Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Fiscaliteit

De innovatie-aftrek: fiscaal voordeel verbonden aan inkomsten uit softwareprogramma’s en octrooien

dinsdag 26/03/2024

Sinds 2016 werd de 85% innovatie-aftrek geïntroduceerd in de Belgische belastingwet. Dankzij deze aftrek kunnen kwalificerende inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten voor 85% in mindering gebracht worden van de belastbare winst in de vennootschapsbelasting (“VennB”). De vennootschap kan zo de effectieve belastingdruk over deze inkomsten beperken tot circa 4%. Hoe werkt de innovatie-aftrek precies en wat zijn de toepassingsvoorwaarden?

Wie kan toepassing maken van de innovatie-aftrek?

Alle vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting in België en alle Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen komen in aanmerking.

Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

De intellectuele eigendomsrechten die voor de innovatie-aftrek in aanmerking komen zijn:

  • Een octrooi (in aanvraag) en aanvullende beschermingscertificaten (“ABC’s”)
  • Kwekersrechten
  • Auteursrechtelijk beschermde software met inbegrip van een afgeleid werk of aanpassing van een bestaand computerprogramma
  • Weesgeneesmiddelen
  • Data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik
  • Procesinnovatie

In de praktijk wordt de innovatie-aftrek vaak toegepast voor inkomsten verkregen uit een octrooi of auteursrechtelijk beschermde software. Momenteel komen zowel Belgische als Europese of internationale octrooien in aanmerking. Marketing gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (bv. handelsmerken) zijn uitgesloten. Het is voldoende dat de vennootschap de economische gebruiksrechten heeft op het intellectueel eigendomsrecht.

Voor een octrooi in aanvraag kan er dus in principe al onmiddellijk toepassing gemaakt worden van de innovatie-aftrek, al betreft dit een tijdelijke vrijstelling van innovatie-inkomsten tijdens de looptijd van de aanvraag. Eens de aanvraag is goedgekeurd, kan er een definitieve vrijstelling worden toegepast. De tijdelijke vrijstelling moet worden belast in de vennootschapsbelasting wanneer de aanvraag wordt geweigerd of stopgezet. Daarnaast moet er tijdens de aanvraagprocedure een tijdige en correcte boekhoudkundige verwerking van de tijdelijke vrijstelling van innovatie-inkomsten worden gerespecteerd.

Auteursrechtelijk beschermde software behoeft geen aanvraagprocedure waardoor er onmiddellijk een innovatie-aftrek kan toegepast worden. Daarnaast moet software voorvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma om het ‘innoverend karakter’ te bewijzen.

Welke inkomsten uit de intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

Volgende inkomsten komen in aanmerking voor de innovatie-aftrek en worden de bruto innovatie-inkomsten genoemd:

  • De marktconforme licentie-inkomsten (“expliciete royalty’s”) verkregen door de vennootschap wanneer deze bvb. de auteursrechtelijk beschermde software in licentie geeft aan klanten, of;
  • Wanneer de software gebruikt wordt voor eigen commerciële doeleinden of in het productieproces (“interne software”) of wanneer er sprake is van een geoctrooieerde technologie vervat in de verkoop van een product/dienst, kan er een marktconforme royalty worden bepaald welke vervat zit in de gerealiseerde omzet. M.a.w., de prijs voor een product of dienst bevat een impliciete royaltyvergoeding betaald aan de vennootschap, of;
  • Een schadevergoeding verschuldigd aan de vennootschap m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten, of;
  • De vergoeding verkregen bij de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht wanneer dit intellectueel eigendomsrecht ook werd geboekt op de balans van de vennootschap.

Innovatie-aftrek: belang van “eigen” onderzoek en ontwikkeling (“O&O”)

In essentie is het doel van de innovatie-aftrek om een maximale stimulans op vlak van vennootschapsbelasting toe te kennen aan vennootschappen die eigen O&O activiteiten uitoefenen (en dus eigen O&O kosten dragen) en/of die O&O activiteiten aan niet-verbonden vennootschappen uitbesteden. Dit komt tot uiting in de rationale van de zogenaamde “nexus-breuk” die gebruikt wordt bij de berekening van de innovatie-aftrek.

De “nexus-breuk” zorgt ervoor dat de innovatie-aftrek enkel kan toepast worden op de innovatie-inkomsten waarvan de eigenlijke O&O activiteiten door de onderneming zelf worden uitgevoerd. Ondernemingen die vooral in-house O&O uitvoeren en dus geen (i) O&O uitbesteden aan verbonden ondernemingen of (ii) intellectuele eigendomsrechten verwerven (al dan niet van een verbonden onderneming), zullen in principe een hogere nexus-breuk hebben en dus een hogere innovatie-aftrek kunnen genieten!

De jaarlijkse O&O kosten welke rechtstreeks verband houden met het intellectueel eigendomsrecht (bv. afschrijvingskosten en loonkosten van O&O personeel) dienen in mindering te worden gebracht van de bruto innovatie-inkomsten. De innovatie-aftrek is bijgevolg slechts van toepassing op de netto innovatie-inkomsten.

Hieronder wordt een vereenvoudigd voorbeeld weergegeven ter verduidelijking van de berekening en de vergelijking m.b.t. de effectieve belastingvoet met en zonder toepassing van de innovatie-aftrek:

 

Innovatie-aftrek 

Geen innovatie-aftrek 

Bruto innovatie-inkomen  

EUR 400.000 

/ 

MIN O&O kosten  

- EUR 100.000 

/ 

Netto innovatie-inkomen  

EUR 300.000 

/ 

X nexus-breuk (assumptie) 

100% 

/ 

X 85% innovatie-aftrek  

EUR 255.000 

/ 

Belastbaar inkomen  

EUR 45.000 

EUR 300.000 (**) 

X 25% VennB  

- EUR 11.250 

- EUR 75.000 

Effectieve belastingvoet  

3,75% (*) 

25% 

Netto inkomen na belasting  

EUR 288.750 

EUR 225.000 

(*) 11.250 euro/300.000 euro = 0,0375 of 3,75%

(**) Om een vergelijking te maken met het scenario van de innovatieaftrek, wordt een belastbaar inkomen genomen van 300.000 euro

Past u de innovatie-aftrek reeds toe?

De populariteit van de innovatie-aftrek blijkt steevast uit de rulingpraktijk. Steeds meer ondernemingen wensen zekerheid omtrent de correcte berekening van de innovatie-aftrek en sluiten daarom een voorafgaand akkoord met de Rulingcommissie (“RC”). Belangrijk hierbij te vermelden is dat de RC bepaalde richtlijnen hanteert met het oog op de berekening van de innovatie-aftrek. Het bedrag aan innovatie-aftrek zal in concreto afhankelijk zijn van diverse aspecten, t.w. de aard van het kwalificerend intellectueel eigendomsrecht, het belang van de O&O functie binnen de onderneming, de te hanteren verrekenprijsmethode, enz.

Bijgevolg is het sterk aangewezen om voorbereid te zijn op vragen van de fiscus en reeds proactief de concrete berekening van de innovatie-aftrek te documenteren en / of een rulingaanvraag op te starten.

Tot slot stellen wij vast dat heel wat ondernemingen focussen op één of andere vorm van innovatie. Denk hierbij aan een innovatief productieproces, een hoogwaardig kwaliteitsproces of een nieuwe manier van automatisatie. In elk van deze gevallen loont het de moeite om de octrooieerbaarheid van dergelijke innovaties in kaart te brengen met het oog op een eventuele toepassing van de innovatie-aftrek.

Hebt u vragen over de toepassing van de innovatie-aftrek, aarzel niet om contact op te nemen met onze experten.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact
Robbe Keersmaekers

Robbe Keersmaekers

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact