Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Compliance #Buitenland

DAC6
meldingsplicht grens
overschrijdende constructies

maandag 26/10/2020
DAC 6

Vandaag even niet over het COVID-19 virus (dat uw onderneming hopelijk redelijk goed overleeft). We moeten helaas wel uw aandacht vestigen op een ander en even ingrijpend C-virus: het compliance-virus. En meer in het bijzonder DAC6.

DAC wat?

Op 5 juni 2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (ook wel ‘DAC6’ genoemd) gepubliceerd. DAC6 beoogt een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de Europese lidstaten op belastinggebied m.b.t. bepaalde grensoverschrijdende constructies. Dit met als doel dat elke nationale belastingdienst adequaat zou kunnen reageren op fiscale planning. Dergelijke uitwisseling is evenwel enkel mogelijk als de autoriteiten over de informatie kunnen beschikken. Het is hier dat uw adviseur en uw onderneming zelf bijkomende verplichtingen krijgt.

Wat melden?

In principe enkel grensoverschrijdende constructies waarvoor ‘een indicatie van een risico op belastingontwijkingaanwezig is. Deze vage omschrijving kreeg door de wetgever echter een zeer ruime invulling. Er wordt gewerkt met een lijst van kenmerken die een sterke aanwijzing zouden kunnen zijn voor belastingontwijking. Men beoogt dus wel degelijk perfect legale ideeën die mogelijks zouden kunnen leiden tot het vermijden van belasting en daardoor een negatieve impact hebben op de belastingopbrengsten. Om deze meldingsplicht te kunnen naleven moet er steeds eerst een (vrij technische) analyse gebeuren van de vermeende constructie en of deze al dan niet onder de verplichting valt.

Wie moet melden?

In hoofdorde wordt de verplichting opgelegd aan uw adviseur. De meldingsplicht rust op de ‘intermediairs’ die een link hebben met een van de lidstaten. Maar als er geen intermediair aanwezig is of deze verhinderd is om te melden door zijn beroepsgeheim, zal deze verplichting zeer snel verlegd worden naar de relevante belastingplichtige’, zijnde de persoon voor wie de betreffende constructie bedoeld is. Het is dus zeker mogelijk dat u, uw onderneming of een andere groepsvennootschap zelf onder de nieuwe rapporteringsplicht valt.

Wanneer melden?

Van zodra wordt vastgesteld dat een constructie onder de meldingsplicht valt, heeft men slechts 30 kalenderdagen om het nodige te doen. Deze termijn begint te lopen vanaf het advies implementeerbaar is of wordt geïmplementeerd.

Voor de eerste melding van nieuwe constructies (eerste stap van implementatie of idee implementeerbaar vanaf 1 juli 2020) heeft uw adviseur of uzelf nog tijd (dankzij een uitstel wegens corona) tot 30 januari 2021.

Maar weet dat u ook naar het verleden moet kijken. Er moet immers ook melding gebeuren van alle constructies geïmplementeerd vanaf 25 juni 2018 tot op heden. Voor de meldingen van deze historische constructies heeft mennog tijd tot 28 februari 2021

Sanctie?

Ingeval onvolledige gegevens verstrekt worden of bij laattijdige of niet-rapportering, kunnen boetes worden opgelegd die kunnen oplopen tot 100.000 EUR per overtreding

Moore kan u bijstaan

Weet dat wij u kunnen bijstaan om na te gaan of er voor u een meldingsplicht geldt en hoe deze best kan worden vervuld. Wij kunnen dergelijke melding voor u voorbereiden en indienen.Hiervoor kunnen wij samen met u de belangrijkste transacties vanaf 25 juni 2018 analyseren en beoordelen aan de hand van de voorwaarden die de Belgische wetgever heeft gesteld. 

Aarzel niet ons te contacteren als u hierover nog vragen zou hebben of indien u verdere bijstand wenst.          

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services