Overslaan en naar de inhoud gaan
#MS Advisory #China #Groei

Chinees Nieuwjaar 2021: Jaar van de Os

donderdag 11/02/2021
Chinees Nieuwjaar 2021

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende wereldwijde economische en sociale gevolgen. Als zodanig zullen velen aan het Jaar van de Rat, dat begin 2020 begon, geen al te beste herinnering overhouden. Vanaf 12 februari 2021 zal het plaats ruimen voor het Jaar van de Os.

Om deze gelegenheid te vieren, delen wij hierbij meer informatie over deze belangrijkste feestdag in de Chinese cultuur, maar bespreken wij ook een aantal relevante zakelijke en beleidsontwikkelingen voor China om in 2021 in het oog te houden.

Het Chinese Nieuwjaar

Volgens de Chinese mythologie was de Jade Keizer van plan 12 dieren uit te kiezen als zijn paleiswachters, en de eerste 12 die gehoor gaven aan zijn oproep om naar de Hemelpoort te komen, zouden zijn persoonlijke lijfwachten worden.

De Os kwam als tweede na de Rat en is daarmee het tweede dier van de Chinese dierenriem. Ossen staan van oudsher voor hard werken, positiviteit en eerlijkheid. In vergelijking met het Jaar van de Rat, zou het Jaar van de Os rustiger en passiever moeten zijn en een tijd van stabiliteit inluiden.

Ooit ging de komst van het Chinese Nieuwjaar gepaard met meer dan drie miljard verplaatsingen tijdens het Lentefeestseizoen, waarbij meer dan 200 miljoen mensen terugreisden naar hun geboortestad om tijd door te brengen met vrienden en familie. Aangezien China in januari te kampen kreeg met heropflakkeringen van COVID, leggen lokale overheden in China echter beperkingen op aan 's werelds grootste menselijke migratie. China's Nationale Gezondheidscommissie (NHC) verplicht haar burgers een negatieve COVID-test voor te leggen alvorens te mogen reizen, met mogelijk verplichte quarantaine, en verschillende bedrijven en lokale overheden ontraden mensen actief om te reizen en familie te bezoeken.

Topics om in 2021 in het oog te houden

In het licht van deze uitzonderlijke omstandigheden onderzoeken wij enkele van de belangrijkste thema's waarmee buitenlandse bedrijven die in China actief zijn, rekening moeten houden in het komende Jaar van de Os:

COVID-19

Ondanks de uitbraak van COVID-19 is China erin geslaagd een gematigde bbp-groei op jaarbasis (+2,3 % j-o-j) te realiseren, waardoor het de enige grote economie ter wereld is die in 2020 een positieve bbp-groei rapporteert. Ondanks deze positieve ontwikkelingen dient erbij vermeld dat in 2020 het slechtste groeipercentage van het bbp sinds 1976 werd opgetekend en dat de Chinese autoriteiten tot dusver hebben afgezien van het vastleggen van een doelstelling voor de groei van het bbp voor de periode 2021-2026.

Als we één conclusie kunnen trekken uit het economische jaar is het dat onder invloed van de pandemie online retail fors is toegenomen. China zat altijd in de voorhoede op het gebied van digitalisering, maar de uitbraak van COVID-19 heeft deze marktverschuiving naar online business nog verder doen toenemen. In 2021 zou naar verwachting de fysieke detailhandel weer opveren en het aanhoudende herstel van de Chinese economie verder ondersteunen.

Helaas zal COVID-19 ook in 2021 een belangrijke rol blijven spelen. Op dit moment kent China de grootste lokale uitbraken van COVID-19 sinds het begin van de pandemie en leggen de lokale autoriteiten met het oog op het Chinese Nieuwjaar nieuwe beperkingen op. De huidige uitbraak in combinatie met de geringere economische activiteit op wereldschaal en de druk op de mondiale toeleveringsketens zullen ongetwijfeld hun invloed hebben, maar de volledige impact ervan moet nog worden afgewacht.

Betrekkingen VS-China

De invoering van 34 miljard USD aan importheffingen op Chinese goederen luidde het begin in van het aanslepende economische conflict tussen de Verenigde Staten en China, ook bekend als de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoewel de twee landen op 15 januari 2020 de fase één van de handelsovereenkomst hebben ondertekend, zijn de economische en politieke zenuwen nog altijd hoog gespannen na de uitbraak van COVID-19 en de bijhorende economische gevolgen.

De machtswissel in de Amerikaanse regering onder president Biden zal een belangrijke verschuiving betekenen in het buitenlands beleid van de VS en zal ook gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen de VS en China. Niettemin zal de regering Biden waarschijnlijk geen onmiddellijke wijzigingen in haar China-beleid doorvoeren totdat een volledige evaluatie is gebeurd. Verwacht wordt dat de nieuwe regering de huidige handelsbelemmeringen zal aanwenden om met China over een langetermijnovereenkomst te onderhandelen. De economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie op lange termijn zullen, de Amerikaanse regering niet het minst, ertoe dwingen van het binnenlands beleid een prioriteit te maken.

China is dan weer, in een poging om zijn internationale handelsbetrekkingen aan te halen, onlangs toegetreden tot het Regional Comprehensive Economic Partnership (Regionaal Alomvattend Economisch Partnerschap) (RCEP), een vrijhandelsovereenkomst met 15 Aziatische landen. Bovendien hebben China en de Europese Unie in december vorig jaar de Comprehensive Agreement on Investment (Alomvattende Investeringsovereenkomst) (CAI) ondertekend om de beperkingen op de markttoegang te verminderen, het scheppen van banen te stimuleren en stimuli te bieden voor verdere samenwerking tussen de EU en China.

14e vijfjarenplan

In 2021 viert de Chinese Communistische Partij haar 100-jarig bestaan en wordt het 14e vijfjarenplan gepubliceerd. Sinds de publicatie van het eerste vijfjarenplan in 1953 omvatten de plannen richtlijnen voor het economisch en sociaal beleid voor de komende vijf jaar.

De belangrijkste thema's van het 14e vijfjarenplan (dat naar verwachting in maart 2021 zal verschijnen) zullen in de periode 2021-2026 in werking treden:

  • Een verschuiving van snelle groei naar kwalitatieve groei van de economie:

o    Streven naar een BBP per hoofd van de bevolking van 30.000 USD in 2035, gelijk aan het niveau van "matig ontwikkelde landen" (VN-definitie, momenteel bedraagt het BBP per hoofd van de bevolking in China ongeveer 10.000 USD).

  • Verdere toepassing van de strategie voor dubbele circulatie:

o    Meer vertrouwen in de Chinese binnenlandse vraag en een stabiele groei van de exportmarkten, terwijl China tegelijkertijd open blijft voor buitenlandse investeringen.

  • Nadruk op modernisering en technologische innovaties:

o    Met inbegrip van een betere bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

  • Verbetering van de markttoegang en meer financiële hervormingen:

o    Inkorting van de negatieve lijst voor buitenlandse investeringen en verdere ontwikkeling van vrijhandelszones.
o    Bevordering van de ontwikkeling van intelligente groene productie, 5G, big data, AI-integratie, en de algemene digitale industrie.

  • Bestrijding van de klimaatverandering:

o    China streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2060 en naar een daling van de koolstofemissies tegen 2030.

Ontwikkeling van de wetgeving

Het wetgevend kader van China evolueert voortdurend, en verschillende ontwikkelingen in de wetgeving die voor 2021 zijn vooropgesteld, zijn van belang voor buitenlandse investeerders. Ten eerste heeft het Nationale Volkscongres een nieuwe wet inzake gegevensbeveiliging opgesteld, die in juli 2020 zal worden herzien en in 2021 zal worden uitgevaardigd. China erkent het toenemende belang van de bescherming van persoonsgegevens en de uitvoering van deze wet moet de Chinese burgers de mogelijkheid bieden om naar de rechter te stappen als persoonsgegevens tegen hun wil worden gebruikt. Tegelijkertijd heeft de uitbraak van COVID-19 de verdere uitvoering van het Chinese systeem voor bedrijfskrediet in 2020 stilgelegd, maar wordt de hervatting in het komende jaar verwacht.

Bovendien mogen expats op grond van de Chinese wet op de individuele inkomstenbelasting (IIT) momenteel tot eind 2021 een deel van hun salaris aftrekken via belastingvrije toelagen, de zogenaamde expatriate allowances. Tenzij deze regeling wordt verlengd, zullen expats vanaf dan alleen in aanmerking komen voor dezelfde aftrekposten als Chinese onderdanen. Hierdoor zal hun belastingdruk naar verwachting aanzienlijk toenemen. Gezien de aanzienlijke impact die dit zou hebben op het aantrekken en behouden van buitenlands talent, met erbovenop de economische impact van COVID-19, is er een redelijke kans dat de huidige vrijstellingen worden verlengd. Wij verwachten dat de Chinese autoriteiten tegen het derde kwartaal van 2021 meer informatie zullen vrijgeven over de vrijstellingen voor expats.

Momenteel zijn buitenlanders die in Shanghai werken en hun werkgevers vrijgesteld van het betalen van bijdragen aan de Chinese sociale zekerheid en het huisvestingsfonds. Vanaf 1 januari 2021 moeten inwoners van Hongkong, Macau en Taiwan die in Shanghai werken, echter socialezekerheidsbijdragen betalen. Hierdoor wordt de behandeling van inwoners uit de Speciale Administratieve Regio's verder gelijkgetrokken met die van Chinese staatsburgers. Het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst ook andere buitenlandse ingezetenen gelijk zullen worden behandeld.

Onze beschouwingen over het Jaar van de Os

Voor ondernemingen met buitenlandse investeringen in China is het van essentieel belang inzicht te verwerven in de economische, wetgevende en andere ontwikkelingen in het land, alsmede in de uitdagingen en kansen die daaruit voortvloeien. De aanhoudende groei van China en met name de veranderende consumptiepatronen bieden kansen voor zowel buitenlandse ondernemingen als hun Chinese binnenlandse tegenhangers. Bovendien bieden de verwachte hervormingen van de markttoegang als gevolg van de alomvattende investeringsovereenkomst tussen de EU en China, de inkorting van de negatieve lijst en de tenuitvoerlegging van andere wetgeving, met name meer mogelijkheden voor ondernemingen met buitenlands kapitaal om hun aanwezigheid op de Chinese markt te verstevigen.

Hoewel het afgelopen jaar werd overheerst door COVID-19 en de bijhorende economische gevolgen, kijken wij bij Moore - MS Advisory vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar in China en verwachten wij grote kansen voor zowel onze cliënten als buitenlandse bedrijven in China. Als u vragen hebt over de onderwerpen die in dit artikel aan bod gekomen zijn, of ondersteuning nodig hebt bij boekhouding, fiscaliteit en compliance in China, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@msadvisory.com