Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscale tarieven
erf-en
schenkbelasting

Campagnebeeld Estate Planning

Fiscale tarieven

Klik op de titel voor meer info.

Tarieven erfbelasting Vlaams Gewest (roerend en onroerend)

Tarieven

Tarieven schenkbelasting Vlaams Gewest (onroerend)

Tarieven

Tarieven schenkbelasting Vlaams Gewest (roerend)

Tarieven

Erfbelasting Brussel (artikel 48 W.Succ.)

Tarieven

Schenkbelasting roerend goed Brussel (artikel 131 W.Reg.)

Tarieven

Schenkbelasting onroerend goed Brussel (artikel 131 W.Reg.)

Tarieven

Tarieven erfbelasting Waals Gewest (roerend en onroerend)

Tarieven

Tarieven schenkbelasting Waals Gewest (onroerend)

Tarieven

Tarieven schenkbelasting Waals Gewest (roerend)

Tarieven

Extra info en verduidelijking 

Vlaanderen:

Schenkingen:

* Gelijkgesteld met de rechte lijn :

 • kind van de partner van de schenker/overledene,
 • het zorgkind van de schenker/overledene,
 • het adoptiekind, na volle adoptie,
 • het adoptiekind, na gewone adoptie

** Partner = gehuwde partners, wettelijk samenwonenden en personen die – op de datum van de schenking – minstens één jaar ononderbroken samenleefden en een gemeenschappelijke huishouding voerden (voor gezinswoning en familiale vennootschap/onderneming: drie jaar).

Verervingen:

Groepen dezelfde als bij schenkingen.

Brussel:

Schenkingen:

* Gelijkgesteld met de rechte lijn :

 • het adoptiekind, na volle adoptie,
 • het adoptiekind, na gewone adoptie

** Partner = gehuwde partners, wettelijk samenwonenden;

Verervingen:

* Gelijkgesteld met de rechte lijn :

 • kind van de partner van de overledene
 • kind van de vooroverleden partner van de schenker/overledene;
 • een persoon die niet afstamt van de erflater, maar die op het moment van het overlijden, gedurende minimum één ononderbroken jaar bij de erflater heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van de erflater en/of zijn partner en/of andere personen de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen;
 • het adoptiekind, na volle adoptie,
 • het adoptiekind, na gewone adoptie

** Partner = gehuwde partners, wettelijk samenwonenden;

Waalse Gewest:

Schenkingen:

* Gelijkgesteld met de rechte lijn :

 • kind van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schenker/overledene
 • het zorgkind van de schenker van de schenker/overledene
 • het adoptiekind, na volle adoptie,
 • het adoptiekind, na gewone adoptie

** Partner = gehuwde partners, wettelijk samenwonenden;

Verervingen:

Groepen dezelfde als bij schenkingen.

 

Bijzonderheden Schenkingen

Voor de drie gewesten:

Progressievoorbehoud:

Wanneer er eerdere schenkingen van onroerende goederen plaatsvonden tussen dezelfde partijen en die vastgesteld zijn door akten die dateren van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking van onroerende goederen, wordt de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen gevoegd bij de belastbare grondslag van die nieuwe schenking om de toepasselijke schenkbelasting op die nieuwe schenking te bepalen.

Vlaams Gewest:

Schenking aan bepaalde rechtspersonen:

5,5% voor schenkingen (incl. inbrengen om niet) gedaan aan vzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut en gelijksoortige Europese rechtspersonen.

Schenken aan “goede doelen” wordt vanaf 1 juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen.

Doorgeefschenking:

Er geldt in Vlaanderen een vrijstelling van de schenking gedaan door een verkrijger van een nalatenschap ten voordele van zijn eigen afstammelingen, voor zover de schenking betrekking heeft op de vererfde goederen, deze goederen belast zijn met erfbelasting in het Vlaamse Gewest aan het tarief voor verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners, en dat de schenking plaatsvindt binnen het jaar na het overlijden van de erflater.

Brussel:

Schenking aan bepaalde rechtspersonen:

7% voor schenkingen aan, o.a. vzw’s, private stichtingen ...

Waals Gewest:

Schenking aan bepaalde rechtspersonen:

7% voor schenkingen aan vzw’s, private stichtingen, stichtingen van openbaar nut.

 

Bijzonderheden verervingen

Voor de drie gewesten:

Toepassing tarieven vererving in drie gewesten:

In rechte lijn: Het tarief wordt toegepast op de nettoverkrijging in de roerende en onroerende goederen in hoofde van elke verkrijger.

Broers en zussen: Het tarief wordt toegepast op de nettoverkrijging in hoofde van elke verkrijger.

Andere personen: Het tarief wordt toegepast op de globale nettoverkrijging van alle verkijgers van deze groep.

Vlaams Gewest:

Progressievoorbehoud:

In het Vlaams Gewest zal in geval van een onroerende schenking binnen de 3 jaar voor het overlijden, de belastbare basis waarop de schenkbelasting is geheven gevoegd worden bij de erfgoederen van de belanghebbenden om de progressieve erfbelasting die op die erfgoederen van toepassing is te bepalen.

Vriendenerfenis:

Legateren aan vrienden en verre familieleden zal vanaf 1 juli 2021 goedkoper zijn in de erfbelasting: op de eerste 15.000 euro zal maar 3 percent erfbelasting verschuldigd zijn in de plaats van het huidige tarief van 25 percent. Let op: per nalatenschap kan maar maximaal 15.000 euro aan het tarief van de vriendenerfenis doorgegeven worden.

Vrijstelling:

Partners (behalve als de partner een bloedverwant in de rechte lijn is) genieten van een vrijstelling van erfbelasting op de eerste schijf van 50.000 € in de nettoverkrijging van roerende goederen.

Volledige vrijstelling van erfbelasting op het erfdeel van de overlevende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner (ten minste drie jaar ononderbroken met de overledene samenwoonde en een gemeenschappelijke huishouding voerde) in de gezinswoning.

Abattement:

Abattement ten voordele van erfgenamen in rechte lijn of de partner als de nettoverkrijging van roerende en onroerende goederen samen niet meer bedraagt dan 50.000 €.

Abattement ten voordele van broers en zussen / anderen : als de nettoverkrijging niet meer bedraagt dan 75.000 €.

Vererving aan bepaalde rechtspersonen:

Legaten gedaan aan, o.a. de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest, erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, (i)vzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut en gelijksoortige Europese rechtspersonen: 8,5%

Brussel:

Progressievoorbehoud= afgeschaft sinds 1 januari 2016.

Vrijstelling:

Erfgenamen in rechte lijn en partners genieten van vrijstelling voor de eerste schijf van 15.000 €.

Het netto-aandeel van de rechtverkrijgende partner in de woning die de erflater en zijn partner tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden. Deze vrijstelling geldt niet als de wettelijk samenwonende partner een bloedverwant in rechte lijn van de erflater is, of een daarmee gelijkgestelde persoon, dan wel een broer of zus, neef of nicht, oom of tante van de erflater is.

Vererving aan bepaalde rechtspersonen:

7% voor legaten gedaan aan, gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en hun openbare instellingen, door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, vzw’s en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk die federaal erkend zijn en stichtingen van openbaar nut;

25% voor legaten gedaan aan ziekenfondsen of de landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, (i)vzw’s en private stichtingen.

Waals Gewest:

Progressievoorbehoud:

In het Waals Gewest zal in geval van een onroerende schenking binnen de 3 jaar voor het overlijden, de belastbare basis waarop de schenkbelasting is geheven gevoegd worden bij de erfgoederen van de belanghebbenden om de progressieve erfbelasting die op die erfgoederen van toepassing is te bepalen.

Vrijstelling:

Vrijstelling van de 1ste schijf van 12.500 € voor wat verkregen is door een bij de wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in rechte lijn of tussen echtgenoten of tussen wettelijk samenwonenden.

Het netto-aandeel van de rechtverkrijgende echtgenoot of wettelijk samenwonende in de woning die de overledene en de echtgenoot of wettelijk samenwonende tot hoofdverblijf diende sinds minstens vijf jaar op de datum van het overlijden.

Abattement:

Abattement ten voordele van erfgenamen in rechte lijn of de partner als de nettoverkrijging van roerende en onroerende goederen samen niet meer bedraagt dan 50.000 €.

Abattement ten voordele van broers en zussen / anderen als de nettoverkrijging niet meer bedraagt dan 75.000 €.

Vererving aan bepaalde rechtspersonen:

Legaten gedaan aan, o.a. de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest, erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, (i)vzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut en gelijksoortige Europese rechtspersonen: 7%

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Contact
Robby Ackermans

Robby Ackermans

Contact
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Contact
Jo Roseleth

Jo Roseleth

Contact