Skip to main content

CO2-calculaties

CO₂-emissies en de impact voor uw onderneming

Bij Moore begeleiden we bedrijven bij het meten, beheren en verminderen van hun milieu-impact en broeikasgasemissies.

De CO₂-voetafdruk van uw bedrijf is een indirecte maatstaf voor het energieverbruik, de producten en diensten die worden gebruikt, en vertegenwoordigt de hoeveelheid koolstof die overeenkomt met de activiteiten of producten van uw organisatie.

Het begrijpen van uw CO₂-uitstoot, evenals de bijbehorende risico's en kansen, is van cruciaal belang voor elk bedrijf in de huidige tijd. Het biedt een helder inzicht in waar de grootste emissies plaatsvinden en helpt bij het formuleren van doelstellingen en een roadmap om deze aan te pakken.

Waarom zijn CO₂-calculaties belangrijk?

Vandaag groeit het belang van CO₂-emissieberekeningen voor meerdere belanghebbenden:

Overheid:

 • Decarbonisatie (CO₂-reductie) is een van de belangrijkste pijlers van de Europese Green Deal op weg naar een CO₂-neutraal Europa. Ook België heeft doelstellingen vastgesteld om de CO₂-uitstoot tegen 2030 en 2050 te verminderen.
 • Europese wetgeving, zoals CSRD, SFDR en de Taxonomie, verplicht het opnemen van CO₂-metingen in rapporten.

Bedrijfsleven:

 • U wordt geconfronteerd met vragen van klanten, of u bevindt zich in de waardeketen en moet de CO₂-voetafdruk van uw organisatie, product of dienst aangeven.
 • Naast prijs en kwaliteit zal de CO₂-voetafdruk van het product belangrijker worden in het aankoopproces.

Consumenten & maatschappij:

 • Zij hebben verwachtingen ten aanzien van klimaatvriendelijke oplossingen en maken hier bewuste keuzes in.

Banken & investeerders:

 • Een ESG-beleid en een strategie voor CO₂-voetafdruk winnen aan belang bij financiering en investeringen. Een duurzaam engagement met betrekking tot de toekomstige groei van de onderneming bepaalt vandaag de waarde en de concurrentiepositie ervan.

Voor uw eigen onderneming:

 • Het biedt een concurrentieel voordeel.
 • Het resulteert in kostenbesparingen.
 • Het belichaamt een duurzaam commitment om beter te presteren.

Hoe gaan we te werk?

Wereldwijd wordt de CO₂-voetafdruk op uniforme wijze berekend volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG). CO₂-emissies worden onderverdeeld in drie scopes:

Scope 1 – Directe emissiesScope 2 – Indirecte emissies van energieScope 3 – Indirecte, andere of resterende emissies

Emissies die rechtstreeks in de atmosfeer worden uitgestoten als gevolg van activiteiten die door een organisatie worden beheerd of waarvan de organisatie eigenaar is. Dit omvat onder andere:

 • Emissies van boilers, ovens of generatoren die fossiele brandstoffen verbranden op bedrijfsterreinen.
 • Emissies van mobiele bronnen (zoals motorvoertuigen) die eigendom zijn van het bedrijf.
 • Emissies van industriële processen.
 • Emissies van afval- of afvalwaterbehandelingsinstallaties in eigendom van het bedrijf.

Emissies die verband houden met het verbruik van aangekochte energie:

 • Emissies die niet direct door het bedrijf worden gegenereerd, maar het resultaat zijn van de activiteiten van het bedrijf.
 • Emissies uit bronnen die niet direct door het bedrijf worden gecontroleerd, maar het bedrijf heeft een aanzienlijke invloed op de omvang ervan.

Emissies die ontstaan als gevolg van activiteiten van het bedrijf die buiten de directe controle of het eigendom van het bedrijf vallen. Dit omvat onder andere:

 • Emissies die niet onder scope 1 & 2 vallen.
 • Emissies binnen de waardeketen van het bedrijf.
 • Emissies van zakenreizen, afvalverwerking, gehuurde gebouwen en aankoop en transport van materiaal door derden.
 • Emissies van aangekochte goederen.

Gespecialiseerde partners

Wanneer een onderneming zijn CO₂-voetafdruk van producten of diensten wil gaan verlagen, moet er gekeken worden van een reductie van de emissies van scope 1 en 2. Samen met gespecialiseerde partners kan men hier strategische energie plannen opgesteld worden om dit te verwezenlijken. Met behulp van een softwaretool, waarvan de werking is geauditeerd door Vinçotte, kunnen we de CO₂-voetafdruk van een organisatie berekenen. Een nulmeting vormt altijd de eerste stap in dit proces. De kennis en structuur van de organisatie worden benut om de juiste keuzes en aannames te maken voor het toepassen van emissiefactoren en voor de berekeningen.

Met behulp van onze CO₂-softwaretool bent u altijd verzekerd dat de methodologie en processen in overeenstemming zijn met internationale en Europese regelgeving. De tool is geauditeerd om te voldoen aan de volgende standaarden:

 • ISO 14064-1: Dit is een specificatie met richtlijnen op organisatieniveau voor de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen.
 • Het Protocol voor broeikasgassen (GHG Protocol): Dit protocol geldt als de standaard voor bedrijfsaccounting en -rapportage met betrekking tot broeikasgassen.

Carbon Alt Delete x Moore

Partner voor de leveranciers van Proximus

Proximus heeft de missie aangenomen om een net-zero uitstoot te bereiken. Om de ambitie om de uitstoot tegen 2040 met 90% te verminderen te realiseren, is het van belang om niet alleen de uitstoot binnen hun eigen activiteiten aan te pakken, maar ook die binnen hun gehele waardeketen aan te pakken. Proximus heeft in eerste instantie een doel gesteld voor de 150 belangrijkste strategische leveranciers om hun eigen emissies te verminderen in lijn met de ambitie om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. Als partner in dit duurzaamheidsinitiatief staat Moore deze leveranciers bij in het meten, beheren en verminderen van hun milieu-impact en broeikasgasemissies.

Moore als uw compagnon de route

Moore staat klaar om uw organisatie te begeleiden bij het verwezenlijken van uw klimaatambities en het effectief beheren van CO2-emissies. Ons team van experts biedt uitgebreide ondersteuning op verschillende gebieden:

 • Assisteren bij het afstemmen van klimaatambities voor CO₂.
 • Bepalen van meetpunten en berekeningsstructuren voor een nulmeting.
 • Uitvoeren van CO₂-emissiemetingen (scope 1, 2, 3).
 • Opzetten van documentatie- en databeheertools, templates, advies en structuren.
 • Ontwikkelen van meetmethoden en opvolgen van doelen.
 • Rapporteren volgens CSRD en ESRS 2.
 • Duurzaamheidsrapportage en visie gebaseerd op scope 1, 2, 3 emissies.
 • Uitvoeren van digitaliseringsprojecten met betrekking tot CO₂-emissies.

Voor product governance en CO₂:

 • Advies over ESPR (Extended Product Responsibility).
 • Advies over implementatie van een Digital Product Passport.
 • Advies over de uitvoering van een Life Cycle Assessment (ISO14040 / 14025).
 • Advies over het opstellen van een Environmental Product Declaration (EPD).

Contact one of our experts

Vanessa Daelman

Vanessa Daelman

Senior Principal ESG Business Consulting

Contact