Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Fiscaliteit #Overheid

Vivaldi-coalitie: dit staat vanuit fiscaal oogpunt op de planning

donderdag 01/10/2020
parlement

België heeft sinds vandaag een nieuwe regering. We kregen de kans om het verslag van de formateurs te bestuderen en delen graag met jullie enkele interessante fiscale topics.

België heeft sinds vandaag een nieuwe regering. We kregen de kans om het verslag van de formateurs te bestuderen en delen graag met jullie enkele interessante fiscale topics.

Uit het verslag van de formateurs blijkt dat een eerlijke fiscaliteit en correcte inning vooropgesteld wordt, met aandacht ook voor klimaat en milieu. Het is daarbij de intentie om een bredere fiscale hervorming door te voeren teneinde het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Iets wat we ook bij Moore alleen maar kunnen toejuichen.

De leidende principes voor de hervorming zijn de verdere verlaging van de lasten op arbeid (fiscaal maar ook parafiscaal), een verschuiving maar geen toename van de totale fiscale druk, en een vereenvoudiging van de personenbelasting.

Volgende concrete punten kunnen we distilleren uit het verslag:

 1. In de personenbelasting is het de intentie de aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregimes zo veel mogelijk te laten uitdoven. Daarnaast wordt onder meer een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas voorzien en wordt de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste ouder dan 65 verhoogd.
   
 2. Er zal een geleidelijke verschuiving georganiseerd worden van alternatieve verloningsvormen richting “verloning in euro’s”. De regering zal een kader uitwerken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, fietsen, broeikasgasneutrale auto’s, enz.) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen gestimuleerd.
   
 3. Voor beroepssporters en sportclubs zal een eerlijke bijdrage afhankelijk van de draagkracht van de sport gegarandeerd worden en wordt de controle op sportmakelaars versterkt.
   
 4. Teneinde de door de Coronacrisis aangetaste solvabiliteit van onze ondernemingen te versterken, werd de wederopbouwreserve ingevoerd. De voorwaarden van de huidig ingediende wet worden geïntegreerd. De maatregel laat aan vennootschappen toe om gedurende drie belastbare tijdperken een "wederopbouwreserve" aan te leggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024. Deze wederopbouwreserve laat zo toe om toekomstige winsten fiscaal voordelig in de vennootschap te houden, op voorwaarde dat het eigen vermogen en het tewerkstellingspeil worden behouden.
   
 5. De vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020.
   
 6. In het kader van de OESO-onderhandelingen inzake hervormingen in de internationale belastingregels zal België een constructieve en proactieve rol spelen. België zal ervoor pleiten dat de winst van een multinational in ieder afzonderlijk land onderworpen moet zijn aan tenminste een minimumniveau van belastingheffing. België zoekt ook naar een internationaal akkoord omtrent een digitale taxatie die afgestemd is op de nieuwe economie (belastingen betalen op de plaats waar de waarde wordt gecreëerd (waar de gebruikers gevestigd zijn) en niet waar de onderneming gevestigd is). Indien er geen internationaal akkoord gevonden kan worden zal België zelf een digital service taks invoeren in 2023. België is daarbij voorstander van een verdere harmonisatie tussen de lidstaten onder meer op het vlak van BTW, de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de Financial Transaction tax (FTT).
   
 7. De mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet per 31.12.2023. Fraudebestrijding, transparantie en preventie blijven hoog op de agenda staan.
   
 8. Zoals reeds eerder aangekondigd wordt bevestigd dat de Kaasroute wordt gesloten door de registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners te verplichten in België, rekening houdend met het advies van de Raad van State.
   
 9. Er wordt verder gewerkt aan de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe structuur van dit Wetboek werd reeds vastgelegd etreedt in werking in november 2020, maar de inhoud moet nu verder worden ingevuld. Heel  wat bepalingen uihet burgerlijrecht, zoals het afstammingsrecht en het kader rond de wettelijke samenwoning, zijn nog niet aangepast aan de huidige maatschappelijke behoeften. Verder moeten ook nog een aantal reeds hervormde materies (bv. erfrecht) worden gecodificeerd, en liggen er voor een aantal andere materies (bv. verbintenissenrecht) reeds teksten klaar die onmiddellijk door de regering besproken kunnen worden.
 10. In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.


Er wordt beloofd om eventuele fiscale hervormingen ruim op tijd kenbaar te maken. Dit niet alleen om meteen een doordachte wetgeving op poten te zetten, maar tevens om geen onbillijke inbreuk te maken op lopende contracten.

Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd behalve in het kader van budgettaire discussies waarbij de afgesproken evenwichten gerespecteerd worden (inkomsten, uitgaven & diversen) en met respect voor mensen die werken, ondernemen en sparen. De overheid zal strevenaar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap. Deze bijdrage zal deel uitmaken van de inspanningen die nodig zijn in de huidige gezondheidscontext en de behoeften van de gezondheidszorg. Bij de volgende begrotingscontrole zal een voorstel worden ingediend.

Uiteraard blijven wij de concrete implementatie en de daarbij horende voorwaarden op de voet opvolgen voor jullie. Bij vragen kan u steeds terecht bij uw Moore contactpersoon.

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services