Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Thuiswerk

Verplichte telewerkaangifte Corona meldingsplicht verlengd

woensdag 14/04/2021
Verplichte telewerkaangifte

Telewerk is voorlopig nog steeds de norm en om controles te vergemakkelijken, is de werkgever sinds begin april verplicht om een maandelijkse aangifte te doen aan de RSZ van het totaal aantal werknemers per vestiging én het aantal werknemers die hun functie onmogelijk kunnen uitoefenen via thuiswerk.

Deze verplichting geldt vanaf 1 april 2021 en moet maandelijks gebeuren uiterlijk de 6de werkdag van de maand. De RSZ heeft ondertussen meegedeeld dat ondernemingen en instellingen die niet tijdig hun telewerkaangifte voor de maand april konden invoeren, nog steeds verplicht zijn om dit te doen, ook na 6 april 2021. De applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’ blijft beschikbaar tot 18 april 2021 voor de aangifte van de maand april. Zowel originele aangiftes als eventuele wijzigingen kunnen nog worden ingediend. 

Wij brengen de principes van de Corona Telewerkaangifte nog even in herinnering:

Voor welke werkgevers? 

Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve deze die verplicht gesloten zijn (zoals o.a. de horeca, de eventsector, etc.) op de dag waarop de aangifte moet worden ingediend. 

De verplichting om een telewerkaangifte te doen, geldt zowel voor private organisaties als openbare besturen en overheidsorganisaties. Buitenlandse ondernemingen die geen vestiging hebben in België zijn vrijgesteld van de aangifte.

De melding dient te gebeuren via de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’, terug te vinden op de portaalsite van de RSZ. 

Wat moet er gemeld worden?

Elke maand op de eerste werkdag van de maand moet men een foto maken van het personeelsbestand om de inspectiediensten toe te laten hun controles op telewerk nog gerichter uit te voeren. 

Het aantal personen die werkzaam zijn bij de onderneming:
  • Moeten vermeld worden: het totaal aantal werknemers die in dienst zijn (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut, ..). Voor flex-werknemers wordt gekeken naar de raamovereenkomsten. Ook langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden meegeteld alsook medewerkers met een ambulante functie (bv. koeriers, inspecteurs,...). 
  • Ook uitzendkrachten en gedetacheerden die op structurele basis in de onderneming actief zijn, worden meegerekend. Onder structureel wordt verstaan dat de betrokken werknemers effectief een maand werkzaam zijn bij de onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij verschillende klanten, moeten ze door hun eigen werkgever worden aangegeven. 
  • Hetzelfde geldt indien de onderneming structureel personen op zelfstandige basis (meewerkende echtgeno(o)t(e), consultants, vennoten, bedrijfsleiders,…) tewerkstelt. Merk op dat deze vereiste van de RSZ géén enkele wettelijke basis heeft vermits de wettekst (artikel 2, §1, 4° lid van het MB) het énkel over werknemers heeft. 

Wanneer iemand wordt aangeworven of ontslagen in de loop van de maand, dient de oorspronkelijke aangifte voor die maand niet te worden aangepast.

Het aantal personen werkzaam in de onderneming met een niet-telewerkbare functie:
  • Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bv. arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die niet van thuis uit kunnen werken, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg,… 
  • Deze informatie dient per vestigingseenheid te worden opgemaakt op basis van de situatie op de eerste werkdag van de maand. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn in het bedrijf bv. voor een evaluatiegesprek en die dit kunnen verantwoorden, moeten niet opgenomen worden in de lijst. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (ploegbazen, teamchefs,...). 
  • Ook voor de uitzendkrachten en zelfstandigen die structureel aanwezig zijn in de onderneming wordt gemeld of zij een niet-telewerkbare functie hebben. 

Welke sancties zijn mogelijk ? 

De sociale inspectiediensten hebben op basis van het Sociaal Strafwetboek de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de Corona-verplichtingen. Zij kunnen inbreuken bestraffen met een sanctie van niveau 2, dit wil zeggen een strafrechtelijke geldboete van 200 € tot 2.000 €, eventueel te vervangen door een administratieve geldboete van 400 € tot 4.000 €. Deze boete kan worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuk werd vastgesteld. 

Vanaf wanneer geldt deze verplichting? 

Deze verplichting geldt vanaf 1 april 2021 en moet maandelijks gebeuren uiterlijk de 6de werkdag van de maand. De eerstvolgende melding moet dus gebeuren op 6 mei 2021.

Ondernemingen en instellingen die niet tijdig hun telewerk-aangifte voor de maand april konden invoeren, zijn nog steeds verplicht om dit te doen, ook na 6 april 2021. De applicatie ‘Corona Telwerkaangifte’ blijft beschikbaar tot 18 april 2021 voor de aangifte van de maand april. Zowel originele aangiftes als eventuele wijzigingen kunnen nog worden ingediend. 

De RSZ stelt ook een online FAQ ter beschikking met een overzicht van veelgestelde vragen over de nieuwe aangifteplicht van telewerk. 

De sociale inspecteurs zijn gestart met hun controles op het terrein, werkgevers die geen aangifte doen, zullen zich hiervoor moeten verantwoorden.

Neem contact op met één van onze experten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact