Overslaan en naar de inhoud gaan
#KBO #Inschrijvingsplicht #Vennootschap #Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

maandag 25/03/2019
Typing on a laptop

In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Gevolg verruimd ondernemingsbegrip

Door het nieuwe ondernemingsbegrip zullen volgende ondernemingen zich voortaan moeten inschrijven in de KBO: 

  • de maatschap 
  • de stille handelsvennootschap 
  • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten) 
  • de feitelijke vereniging (samenwerkingsvormen) met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden 

Voorbeeld: Drie artsen richten een associatie (feitelijke vereniging) op waarin ze een groepspraktijk zullen uitoefenen. De patiënten betalen aan de associatie.  De  winst  wordt daarna  volgens  een   vooraf  afgesproken  verdeelsleutel onder  de  drie artsen  verdeeld. Het gaat hier om een samenwerking die de bedoeling heeft om winst te maken en deze vervolgens uit te keren aan haar leden. De associatie moet worden ingeschreven in de KBO. 

Welke feitelijke verenigingen hoeven zich niet in te schrijven in de KBO?

Een kostendelende vereniging dient niet ingeschreven te worden in de KBO. Een kostendelende  vereniging is een samenwerking die is opgezet enkel met het oog om bepaalde kosten te delen (bijvoorbeeld apparatuur, secretariaat,….). 

Voorbeeld: Drie artsen delen de apparatuurskosten, maar de medische activiteiten worden niet ondergebracht in deze samenwerking. Elk van de artsen voert de activiteiten nog steeds onder zijn eigen naam uit en vordert zelf de erelonen in. 

Let op: 
Is de feitelijke vereniging reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie (BTW-RSZ) al een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? 
Zo ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden kunnen worden opgenomen in de KBO.    

Wanneer en hoe inschrijven in de KBO?

  • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018, krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven. 
  • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen van welke de maatschappelijke zetel/adres daar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen wanneer zij zich inschrijven in de KBO. 
  • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig wordt dit bedrag nog niet geïnd.
Neem contact op met een van onze adviseurs
Tanja De Naeyer
Tanja De Naeyer
Senior Manager Tax & Legal Services
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services