Overslaan en naar de inhoud gaan
#FOD Financiën #Vennootschap #Btw

De oprichting van de Centra Grote Ondernemingen

donderdag 22/10/2015
De oprichting van de Centra Grote Ondernemingen

In het kader van de Coperfin-hervorming met het oog op de modernisering van de FOD Financiën door haar eigen ambtenaren, is bij besluit van de voorzitter van het directiecomité van 17 juni 2015 de nieuwe structuur van de Centra Grote Ondernemingen opgericht. Deze nieuwe centra zijn in principe reeds operationeel vanaf 1 juli 2015. De structuur en werking van de Centra Grote Ondernemingen is recent verder uitgewerkt en toegelicht in de circulaire nr. 37 van 1 oktober 2015.

De Administratie Grote Ondernemingen is bij voorrang, maar niet exclusief, bevoegd voor de vennootschappen en rechtspersonen gekwalificeerd als ‘grote ondernemingen’.

De volgende criteria dienen om te bepalen of een vennootschap of een rechtspersoon al dan niet tot de doelgroep ‘grote ondernemingen’ behoort. Het volstaat aan één enkel criterium te voldoen om een vennootschap of rechtspersoon te kunnen kwalificeren als grote onderneming.

Criterium “omvang” voor vennootschappen

Hiertoe wordt beroep gedaan op de normen van artikel 15 van het wetboek vennootschappen. Bijgevolg wordt als grote onderneming aangemerkt, de vennootschap die bij het afsluiten van het boekjaar:

 • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van meer dan 100 heeft, of
 • die ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt:
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand 50
  • jaaromzet excl. btw € 7.300.000
  • balanstotaal € 3.650.000

Criterium “omvang” voor rechtspersonen

Hiervoor wordt verwezen naar criteria opgenomen in de VZW-wet. Zo wordt als grote onderneming gekwalificeerd, de rechtspersoon die bij de afsluiting van het boekjaar:

 • een gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis (in voltijdse equivalenten) van meer dan 100 heeft, of
 • ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt:
  •   jaargemiddelde van het personeelsbestand op jaarbasis (in voltijdse equivalenten): 5
  •   ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, excl. btw € 7.300.00
  •   balanstotaal € 3.650.000

Criterium “specifieke activiteitensector”

De rechtspersonen hieronder opgesomd worden, ongeacht hun omvang, gekwalificeerd als grote onderneming, voor zover:

 • zij vallen onder het toezicht van de Nationale Bank van België of de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten):
  • financiële dienstengroepen (nieuw)
  • kredietinstellingen
  • verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
  • genoteerde vennootschappen
  • beleggingsondernemingen naar Belgische recht: beursvennootschappen
 • zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van de private PRIVAKS (nieuw).

Criterium “groep van ondernemingen”

Er is sprake van verbonden ondernemingen wanneer de onderneming/rechtspersoon die volgens de vorige criteria als groot wordt beschouwd in andere Belgische ondernemingen:

 • maatschappelijke rechten bezit ten belope van minstens 50% van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap, of;
 • maatschappelijke rechten bezit die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, 50% bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap.

Enkel Belgische vennootschappen en rechtspersonen zijn bedoeld. Voor alle andere deelnemingen in Belgische filialen die niet voldoen aan dit criterium is het mogelijk om een gemotiveerde aanvraag in te dienen waaruit blijkt dat zij op duurzame wijze verbonden zijn en de bezitter medezeggenschap heeft verworven. Indien de Administratie Grote Ondernemingen de aanvraag honoreert, wordt het Belgisch filiaal ook ingedeeld bij de ‘grote ondernemingen’.

Criterium “btw-eenheid”

Alle leden van een btw-eenheid worden als grote onderneming gekwalificeerd indien minstens één lid voldoet aan één van de eerste drie bovengenoemde criteria.

Werking in de tijd

Voor de eerste vier hiervoor besproken criteria behoren de vennootschappen en rechtspersonen tot de doelgroep van de grote ondernemingen vanaf de eerste dag van de 13de maand die volgt op het einde van het boekjaar waarin ze aan één van de criteria voldoen.

Ze behoren er niet meer toe 24 maanden na het einde van het boekjaar waarin ze aan geen enkel criterium meer voldoen.

De btw-eenheid en al haar leden behoren tot de doelgroep vanaf de oprichting indien één van haar leden kwalificeert als grote onderneming, of wanneer een lid toetreedt dat kwalificeert als grote onderneming. De vennootschap of rechtspersoon behoort tot de doelgroep vanaf het ogenblik van toetreding in het geval de btw-eenheid reeds een grote onderneming is.

Territoriale en materiële bevoegdheden

De nieuwe structuur bestaat uit zeven regionale centra, genaamd ‘Centrum Grote Ondernemingen’, in Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Leuven. Hun specifieke territoriale bevoegdheid zijn omschreven in de circulaire.

Deze zeven regionale centra zijn bevoegd voor:

 • het nazicht van de fiscale situatie
 • de vestiging van de belastingen en de taksen
 • de behandeling van betwistingen en
 • de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties

inzake inkomstenbelastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, btw en diverse taksen. Zij zijn niet bevoegd voor de inning en de invordering ervan.

Elk Centrum Grote Ondernemingen bestaat hiertoe uit:

 • een team administratieve ondersteuning;
 • meerdere teams controle en;-een team expertise.

Het ‘centrum Grote Ondernemingen - Beheer en Gespecialiseerde Controles’ is op een andere manier georganiseerd en is gespecialiseerd voor specifieke materies en/of sectoren zoals tax-shelters, diverse taksen, transfer pricing, specifieke activiteitensectoren en btw-eenheden.

Inwerkingtreding

Om de transfert van de behandeling van de dossiers van grote ondernemingen vlot te laten verlopen, is er een overgangsperiode voorzien. De nieuwe diensten inzake grote ondernemingen zullen alle administratieve en gerechtelijke geschillen die bestaan op 1 juli 2015, en die onder hun materie vallen, overnemen.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services