Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezwaar indienen: voortaan ook per fax en e-mail

zondag 20/03/2016
Bezwaar indienen voortaan ook per fax en e-mail

Je aanslagbiljet elektronisch ontvangen op je smartphone en hiertegen onmiddellijk per e-mail bezwaar indienen. Kan dit voortaan? De laatste jaren heeft de rechtspraak reeds enkele malen de vormvoorwaarden voor het indienen van bezwaarschriften soepel geïnterpreteerd in het licht van huidige communicatiemiddelen. De administratie heeft in haar circulaire van 3 februari 2016 (Ci. nr. AAFisc 5/2016 (Ci.704.063)) de rechtspraak gevolgd, waardoor het indienen van een bezwaarschrift voortaan niet meer per brief dient te gebeuren.

Ondertekening bezwaarschrift?

Een eerste belangrijke vraag waar de administratie zich over buigt in deze circulaire is de vraag of een bezwaarschrift ondertekend moet zijn.

Het Hof van Cassatie had reeds in 2014 geoordeeld dat een bezwaarschrift regelmatig is, ook al is het niet ondertekend door de indiener, wanneer aan de hand van informatie waarover de administratie beschikt vaststaat dat het uitgaat van de indiener.

De administratie bevestigt in haar circulaire uitdrukkelijk dat zij Cassatie volgt. Een bezwaarschrift moet bijgevolg niet noodzakelijk meer ondertekend zijn om geldig ingediend te worden, zodra dat met zekerheid uit het bezwaarschrift blijkt dat het uitgaat van de indiener, gemotiveerd is en binnen de wettelijke termijn is ingediend.

Spijtig genoeg wordt in de circulaire niet dieper ingegaan op welke gegevens er moeten zijn opgenomen in een bezwaarschrift opdat de administratie zeker kan zijn dat het uitgaat van de indiener. Logisch gezien zal er steeds een correcte en volledige identificatie moeten zijn van de indiener van het bezwaar en van het aanslagbiljet waartegen het bezwaar wordt ingediend om de administratie de vereiste zekerheid te verschaffen over de identiteit van de indiener.

Wanneer de administratie twijfelt, kan zij nog steeds vragen om ene origineel van het bezwaarschrift te ondertekenen en terug te sturen.

Bezwaar indienen per brief, fax of email?

De administratie trekt zelf de conclusie, dat het bezwaarschrift niet meer ondertekend moet zijn, door naar de ontvankelijkheid van bezwaarschriften die per fax en per email worden ingediend. De kennisgeving van het bezwaar is geldig vanaf het ogenblik van ontvangst van een fax of van een e-mail door de bevoegde administratieve dienst. 

Ook hier kan de administratie verzoeken een ondertekend origineel op te sturen om de kennisgeving die per fax of e-mail gebeurde te bevestigen. Een e-mail voorzien van de elektronische handtekening via eID van zijn afzender, geldt sowieso als een ondertekend bezwaarschrift.

De administratie zal haar ontvangstmelding nog wel steeds schriftelijk opstellen en per post verzenden (en dus niet per antwoord e-mail).

Termijn om bezwaar in te dienen: begin- en eindpunt?

De federale bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen bedraagt zes maanden. Die loopt in principe vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Wanneer een belastingplichtige opteert voor de elektronische verzending van het aanslagbiljet, dan loopt de termijn vanaf de datum waarop het aanslagbiljet elektronisch wordt "aangeboden". Gelet op de procedures die daarbij gebruikt worden, stemt die datum volgens de circulaire in principe overeen met de op het (elektronisch) aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum.

Het bezwaar moet binnen de 6 maanden worden ingediend. Dit betekent dat het tijdig moet toekomen bij de administratie. Wanneer het bezwaar wordt ingediend per aangetekend schrijven, dan geldt de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs als indieningsdatum. Bij een indiening van het bezwaar via fax of email, wordt het bezwaar geacht ingediend te zijn vanaf het ogenblik van ontvangst van de fax of e-mail.

Vroeger was vereist dat bezwaar uiterlijk de laatste dag, tijdens de kantooruren toekwam bij de administratie. Tegenwoordig moet volgens de rechtspraak het bezwaarschrift uiterlijk vóór middernacht van de laatste dag van de bezwaartermijn. In de circulaire wordt hierover niets gezegd. Bij de indiening van het bezwaar via aangetekende brief, stelt deze problematiek zich niet aangezien hier de datum van poststempel op het verzendingsbewijs telt.

De circulaire is onmiddellijk van toepassing op alle lopende geschillen.  

Neem contact op met een van onze adviseurs
Karolien Vanmeerhaeghe
Karolien Vanmeerhaeghe
Senior Manager Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services